Vallavolikogu komisjonid

 

VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

1. Revisjonikomisjon

Vastutusvaldkonnad: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, Tartu valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

1. Teet Lillesimees

2. Elle Kaljurand 

3. Arvi Lossmann

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

 

2. Arengukomisjon

Vastutusvaldkonnad: vallaarengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise ja valdade ühendamise küsimused

1. Martin Pedakesimees

2. Vahur Jursaseesimees

3. Alo Ainomäe

4. Mart Toots

5. Aigar Lepp

6. Janek Hoffmann

7. Jiři Tintěra

Arengukomisjoni koosolekute protokollid

Arengukomisjoni 2018.aasta kokkuvõte

 

3. Majanduskomisjon

Vastutusvaldkonnad: rahanduse, eelarve, varahalduse, majanduse ja arendusküsimused

1. Vahur Poolak - esimees

2. Arvi Lossmann -aseesimees

3. Vahur Jurs

4. Janika Lill

5. Aigar Lepp

6. Elle Kaljurand

7. Valentina Aman

8. Anneli Kumar

9. Sirje Simmo

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

 

4. Sotsiaalkomisjon

Vastutusvaldkonnad: rahvatervise, sotsiaalhoolekande, lastekaitse,  ühistranspordi küsimused

1. Marike Adamka - esimees

2. Vahur Kerge - aseesimees

3. Ariana Rooba

4. Madis Rembel

5. Helin Veetõusme

6. Külli Vikat

7. Kalev Kurs                                          

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

 

5. Hariduskomisjon

Vastutusvaldkonnad: alus-, põhikooli-, gümnaasiumi ja huvihariduse küsimused

1. Külli Suvi - esimees

2. Jaanus Robi - aseesimees

3. Janika Lill

4. Üllar Loks

5. Jana Rosenthal

6. Allar Aardevälja

7. Tõnu Kalja

Hariduskomisjoni koosolekute protokollid

 

6. Kultuurikomisjon

Vastutusvaldkonnad: kultuuri, kultuuriasutuste, spordi, noorsootöö, külaelu, seltsid, vaba aja ja raamatukogude küsimused

1. Aune Sepp - esimees

2. Varmo Veski - aseesimees

3. Ülle Kool

4. Liia Kass

5. Ats Kukk

6. Jaanika Kreela

7. Heili Tali

Kultuurikomisjoni koosolekute protokollid

 

*Märkus - tumedas šriftis on volikogu liikmed