Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

 Detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui:

  • detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima;
  • planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks esitab kinnistu omanik vabas vormis kehtetuks tunnistamise soovi avalduse aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Avalduses tuleb välja tuua ka lühike põhjendus, miks soovitakse planeering kehtetuks tunnistada. 

Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 20.04.2022 otsusega nr 33 Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu.

Tartu Vallavolikogu 18.06.2003 otsusega nr 35 kehtestati Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneering (koostaja Arhitektibüroo SIIM & PÕLLUMAA OÜ, töö nr 04- 129). Planeeringu koostamise eesmärgiks oli osaline sihtotstarbe muutmine ärimaa osas, katastriüksuse kruntimine ja ehitusõiguse määramine, Vana-Narva maantee äärse korterelamu kruntimine ja ehitusõiguse määramine krundil, väikeelamumaa kruntimine ja ehitusõiguse määramine ning uue asukoha määramine ärimaale.

Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneering on käesoleval hetkel kehtiv Killustiku põik 3, Raadimõisa põik 11, Raadimõisa tn 11 ja 13, Narva mnt 134, 134a ja 136 maaüksustel. Vastavalt detailplaneeringule ei ole nendel kruntidel realiseeritud planeeringujärgseid ehitusõiguseid. Killustiku põik 1, Mõisavärava tn 1 ja Mõisavärava põik krundid on üle planeeritud ja realiseeritud vastavalt kehtivatele detailplaneeringutele.

Killustiku põik 3 maaüksuse omanik on esitanud 16.12.2021 Tartu Vallavalitsusele taotluse Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Põhjenduseks on toodud asjaolu, et kehtiv detailplaneering on väga vana ja võttes arvesse ümbritsevat olukorda, ei võimalda kehtiv detailplaneering Killustiku põik 3 osas hetkel toimuvaid arengusuundasid ellu viia. Avalduses on välja toodud, et vana aida hoone on nii amortiseerunud ja ei leia enam rakendust antud kiiresti arenevas piirkonnas. Kuna antud piirkonnas on suuremalt jaolt elamumaad, soovivad ka Killustiku põik 3 maaüksuse omanikud arendada maaüksust elamumaana, mida käesoleval hetkel kitsendab kehtiv detailplaneering.

Kuna detailplaneeringuga ei ole kõikidele planeeringualasse jäävatele kruntidele täiendavat ehitusõigust määratud või on hoonestusala määratud ebamõistlikul kujul ning ei ole võimalik sellisel kujul realiseerida, leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul detailplaneeringu jätkamine ei ole põhjendatud ning kehtetuks tuleb tunnistada kogu Vahi küla Vahi tänava kvartali detailplaneering.

Kõiki eespool nimetatud asjaolusid kogumina hinnates, on praegusel juhul põhjendatud tunnistada detailplaneering kehtetuks, kuna ajas muutunud eesmärke ja vajadusi järgiv lahendus on kehtiva õiguse järgi saavutatav isikuid vähem koormavate menetlustega, mida on võimalik läbi viia pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist. Tartu Vallavolikogu leiab, et Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 20.04.2022 otsusega nr 32 osaliselt kehtetuks Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu Mõisatamme tn 4 maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 21.01.2004 otsusega nr 3 kehtestati Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneering (koostaja OÜ Brom Planeeringud, töö nr DP 0133), millega moodustati planeeritaval alal ca 220 väikeelamu ja ca 20 ärimaa krunti ja määrati kruntidele ehitusõigused. Planeering on suures osas realiseeritud ja osaliselt ka üle planeeritud.

Mõisatamme tn 4 kinnistu omanik esitas 23.12.2021 Tartu Vallavalitsusele taotluse Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Mõisatamme tn 4 kinnistu osas (planeeringu järgne krunt- pos 114), kuna kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõigus ei rahulda tänaseks 5- lapseliseks kasvanud pere tingimusi eluruumidele. 2010.a-2011.a on detailplaneeringu alusel Mõisatamme tn poolsele ehitusjoonele projekteeritud ja ehitatud üksikelamu, mida soovitakse laiendada Mõisavälja tänava poole. Kehtiva detailplaneeringuga on aga hoonestusala määratud krundile ulatuses, mis ei võimalda soovitud laienduse osa realiseerida.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste lihtsustatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 46 osaliselt kehtetuks Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste lihtsustatud detailplaneeringu Kadaka tn 2 maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 16.04.2003 otsusega nr 2 kehtestati Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste detailplaneering (koostaja OÜ Brom Planeeringud, töö nr DP0114), millega planeeriti maa-ala jagamine kruntideks ning määrati kruntidele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeering on osaliselt realiseeritud – maakorralduslikud toimingud on tehtud ja Kuuse tn 13, 15 ja 17 maaüksused on hoonestatud. Kadaka tn 2 maaüksusel ei ole planeeringu järgset ehitusõigust realiseeritud.

Kadaka tn 2 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Kadaka tn 2 kinnistu osas, kuna ei soovi detailplaneeringuga määratud hoonestusalal krundi ehitusõigust realiseerida. Kinnistu omanik soovib kasutada olemasolevat maaüksust elamu ja abihoonete püstitamiseks ning taotleda asjakohane ehitusõigus peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist vastavalt kehtivale seadusandlusele. Käesoleva krundi puhul on võimalik ehitusõigus määrata ka läbi projekteerimistingimuste. Kuna Kadaka tänava äärde ei ole tekkinud ühtset ehitusjoont, siis on võimalik ka kaaluda hoonestusala määramist krundi põhjapoolsele alale.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 47 Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu Pikapõllu maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 13.08.2008 otsusega nr 98 kehtestati Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering (koostaja GPK Partnerid OÜ, töö nr D-009-06), millega planeeriti maa-ala jagamine kruntideks ning määrati kruntidele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärifunktsiooniga hoonete, üksikelamute ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on osaliselt realiseeritud – maakorralduslikud toimingud on osaliselt tehtud, planeeritud maaükstel ei ole ehitusõigust realiseerima hakatud.

Pikapõllu kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Pikapõllu kinnistu osas, kuna kehtiv detailplaneering ei näe ette võimalust uute hoonete rajamiseks. Kehtiva detailplaneeringu järgi säilib Pikapõllu maaüksusel olemasolev olukord ja lisaks uusi ehitisi ette ei ole nähtud. Kinnistu omanik soovib ehitada krundile uue elamu ning taotleb asjakohase ehitusõiguse peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist vastavalt kehtivale seadusandlusele. Käesoleva krundi puhul on võimalik ehitusõigus määrata ka läbi projekteerimistingimuste.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Raadi lasteaia detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 25.03.2021 otsusega nr 13 osaliselt kehtetuks Tartu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 15 kehtestatud Raadi Lasteaia detailplaneeringu.

Raadi lasteaia detailplaneeringuga moodustati Mõisatamme tn 30 krunt, millele määrati ehitusõigus lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendati lisaks krundi haljastus, heakord, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamise aluseks oli lasteaia eelprojekt, mida arvestati krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramisel. Kehtestatud detailplaneeringuga on määratud krundile järgnev ehitusõigus ja tingimused: hoonete suurim lubatud arv krundil – 3 ehitusloakohustuslikku hoonet, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala – 5200 m2, hoone harja/parapeti maksimaalne lubatud kõrgus – kuni 10 m, lubatud korruselisus kuni 2 maapealset korrust, Pargi põik 4 poolne hooneosa peab olema 1-korruseline. Eelprojektiga oli ette nähtud 6 rühmaga lasteaed pluss võimalik laiendus 7 rühma näol. Paraku selle projekti järgi lasteaeda ehitama ei hakatud.

Käesolevaks hetkeks on detailplaneering osaliselt realiseeritud, teostatud on planeeringujärgne maakorraldus ja Mõisatamme tn 30 krundile on ehitatud ehitisregistri andmetel neli varjualust (mis ei lähe krundi ehitusõiguse alla) ja üks 2-korruseline 6-rühmaline koolieelne lasteasutus (ehitusloakohustuslik hoone), ehitisealuse pinnaga kokku 1285,3 m2 (Ripsiku lasteaed projekteeriti ja ehitati täiesti uue projekti alusel). Seega on detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse mahust realiseeritud ca 1/3. Kuna aga detailplaneeringuga määrati hoonestusala lähtuvalt 2007.a eelprojektist Mõisatamme tn 30 krundi põhjapoolsesse ossa, ei võimalda planeeringujärgne hoonestusala realiseerida teiste ehitusloakohustuslike hoonete ehitusõigust käeoleva ajahetke vajadustest tulenevalt. Tartu valla linnaäärsed alad on väga kiiresti arenevad piirkonnad. Lasteaiakohtade puudus linnalähedases piirkonnas on tekitanud vajaduse ehitada Mõisatamme tn 30 maaüksusele lisaks olemasolevale lasteaia hoonele veel üks lasteaiahoone.

Raadi lasteaia detailplaneering tunnistatakse kehtetuks planeeringuga määratud hoonestusala osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve. Ning ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 17.12.2020 otsusega nr 60 osaliselt kehtetuks Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

AS Tartu Veevärk on edastanud liitumistingimused, mis sätestavad, et 3-korruseliste korterelamu ehitusõigusega kruntidel asendada korterelamud väiksemate hoonemahtudega (üksikelamute, kaksikelamute või ridaelamutega). 3-korruseliste korterelamute asemel kuni 2-korruseliste elamute (üksik-, kaksik- või ridaelamu) püstitamist takistab kehtiva detailplaneeringu järgselt positsioonidel POS 42, POS 43, POS 45, POS 46, POS 47, POS 48, POS 49 ja POS 50 määratud ehitusõiguse kõrguslik osa, mis määrab põhihoone kõrguseks maapinnast 9-12 meetrit. Ehitusõiguses on selgelt välja toodud ka kohustuslik minimaalne kõrgus 9 m. AS Tartu Veevärgi poolt väljastatud tingimused ei võimalda realiseerida ehitusõigusi nimetatud kruntidel kehtestatud mahus. Sellest tulenevalt on vajalik tühistada Kõrve tn 19, 21, 23 ja 25, Pihlaka tn 24 ja 26 ning Käänu tn 26 ja 28 kruntide ehitusõiguse osa, mis määrab kavandatava hoonestuse minimaalseks lubatud kõrguseks 9 m.

Käesolevaks ajaks on detailplaneering Kõrve tn 19, 21, 23 ja 25, Pihlaka tn 24 ja 26 ning Käänu tn 26 ja 28 maaüksuste ehitusõiguse osas realiseerimata. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve. Ning ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT