Hinnapäring - lasteaia põhiprojekti ekspertiis

Palume hinnapakkumust Tartu valda ehitatava uue lasteaiahoone ja selle juurde kuuluva väliala põhiprojekti ekspertiisile vastavalt hinnapäringule ja lähteülesandele.

 

Põhiprojekti autorid: arhitekt11 ja Lunden Architecture Company, välialad TajuRuum OÜ.

 

Põhiprojekt üleandmise aeg Tartu Vallavalitsusele on 12.07.2024. Ekspertiisi saatmise kuupäev eelduslikult 15.07.2024.

 

Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on põhiprojekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile".

 

Ekspertiisi teostamise tähtaeg: 2 nädalat peale põhiprojekti ekspertiisi andmist.

 

Pakkumuse koosseis:

  • Vabas vormis pakkumus
  • Vastutava isiku andmed (nimi, kutsetunnistuse number)
    • Ekspertiisi vastutav isik peab omama kutset diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, või sellega samaväärne.
  • Vabas vormis kinnitus eriosade ekspertiisi vastava pärdevusega isikute kaasamise kohta.
    • Lepingu täitmisel tuleb kaasata ekspertiiside läbiviimiseks vastava pädevusega spetsialiste. Andmed spetsialistide kohta tuleb esitada käsunduslepingu sõlmimisel.
  • Vajadusel ühispakkujate volikiri
  • Pakkuja peab omama majandustegevusteadet ehitusprojekti ekspertiisi valdkonnas alaliigiga arhitektuuri osa või konstruktsioonide osa. Tegevusteate olemasolu kontrollib hankija avalikest andmebaasidest.

 

Ühispakkumuste esitamine on lubatud.

 

Pakkumus esitada hiljemalt 21. juuniks 2024 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Hankija jätab endale õigusi pidada esitatud pakkumuste osas läbirääkimisi. Läbi ei räägita lepingu maksumuse osas. Läbirääkimiste korral esitatakse ettepanek läbirääkimisteks kõigile vastavaks tunnistatud pakkujatele.

 

Käsundusleping teenuse osutamiseks sõlmitakse soodsaima pakkumuse (maksumus koos käibemaksuga) esitanud pakkujaga.

Võrdsete soodsaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Sõlmitava käsunduslepingu projekt koos lisaandmetega on lisatud pakkumuskutse juurde.