Kaevetööd

Kaevetöö on:

  1. töö tegemine sügavamal kui 30 cm arvestatuna algsest maapinnast.
  2. töö, mille käigus eemaldatakse tee- või pinnaskate, sealhulgas asfaltbetoon, sillutis, murukate ja mis ei ole tee korrashoiutöö ehitusseadustiku mõistes.
  3. töö, mis on ehitusgeoloogiline uurimistöö.

 

Kaevetöid on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, peab ehitusseadustikus sätestatud juhtudel olema eelnevalt väljastatud ehitusluba või esitatud ehitusteatis ja esitatud ehitise alustamise teatis.

Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.

Kaevetöö tegija on kohustatud tee taastamisel täitma majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud tee ehitamise kvaliteedi nõudeid ning taastama kaevekoha samatüübilise katendiga. Juhul kui soovitakse muuta teekatendi tüüpi, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Tartu Vallavalitsusega.

Kaevetöö tegija vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija.

Kaeveloa taotlemine

Tartu valla haldusterritooriumil on kaevetöid lubatud teostada ainult kaeveloa alusel. Kaeveluba väljastatakse kaevetööde tegemiseks Tartu valla avalikult kasutataval teel, väljakul või haljasalal (v.a kalmistul). Kaeveloa taotlemiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud Tartu valla  kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskirjas.

Kaeveloa vormistab ning väljastab kaevetöö tegijale Tartu Vallavalitsus. Kaeveloa taotlemiseks esitab kaevetöö tegija Tartu Vallavalitsusele kaeveloa avalduse ja ehitusprojekti. Vallal on õigus mõjuval põhjusel nõuda lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

Kaeveluba antakse välja 10 päeva jooksul peale avalduse esitamist Tartu Vallavalitsusele.

 

Kaeveloa taotlemine läbi SPOKU keskkonna SIIT

 

Lisainfo:

Ats-Vidrik Tamm tel 53812462 või e-post ats-vidrik.tamm@tartuvald.ee