Kaasamine Tartu vallas

Kaasamise põhimõtted

Kaasamine – teeme otsuseid koos nendega, keda need otsused mõjutavad, ning nendega arvestades. Selleks informeerime huvirühmasid ja vallaelanikke ning konsulteerime nendega.

Informeerimine – anname huvirühmadele ja vallaelanikele teada plaanitavatest õigusaktidest või otsustest. Informeerimist kasutame siis, kui on vaja teha muudatusi, mis on möödapääsmatud või väheolulised. Selline muutus on näiteks õigusakti viimine seadusega kooskõlla. Kuna seaduse muudatusi ei saa vaidlustada, ei teki vajadust hakata õigusakti eelnõu laiemalt arutama. Küll aga peab info muudatuste kohta olema kergesti kättesaadav ja kõigile arusaadav.

Konsulteerimine – küsime huvirühmadelt ja vallaelanikelt tagasisidet kavandatavale eelnõule, muudatusele vms, sõnastame küsimused, mille kohta ootame arvamusi, seisukohti ja ettepanekuid. Lisaks anname võimaluse kaasa rääkida ellu viidavate lõpplahenduste osas (mänguväljakud, välijüusaalid).

Tagasisidestame - anname võimaluse kaasa rääkida, tagasisidet anda ning anname ka ise tagasisidet,

Kogukondade kaasamine ja kaasav eelarve

Kaasav eelarve annab kohalikule kogukonnale võimaluse rääkida kaasa eelarve kujundamisel. Ettepanekuid kaasavasse eelarvesse saab esitada igaüks, idee esitamisel peab lähtuma kehtivast kaasava eelarve korrast. Idee esitamine on tehtud kodanikule võimalikult lihtsaks: selgitada tuleb oma ideed, selle arvestuslikku maksumust, asukohta ning sihtrühma. Rahvahääletus ja ideede esitamine toimub VOLIS keskkonnas. Võiduideede elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös idee autori(te)ga.

Noorte kaasamiseks ja informeerimiseks teeme aktiivselt koostööd noortevolikogu ja õpilasesinduste, noortekeskuste ja noorsootöötajatega. Eakate kaasamiseks ja informeerimiseks kasutame nende jaoks sobivaid kaasamisvorme ja kanaleid. 

Ruumiline planeerimine ja arendus

Kohalikel elanikel ja kõigil huvilistel võimalik kaasa rääkida üldplaneeringu koostamise, detailplaneeringu koostamise ning projekteerimistingimuste avatud menetluse protsessis vastavalt seaduses ette antud tähtaegadele. Ka valla arengudokumentide koostamisel on võimalik esitada ettepanekuid ning osaleda koosolekutel.

 

Kaasamise kava

JAANUAR

15.01.2023        Kultuuri ja kogukonnatöö tunnustusavalduste esitamise tähtaeg

15.01.2023        Sotsiaalvaldkonna tunnustusavalduste esitamise tähtaeg

15.01.2023        Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste esitamise tähtaeg 

 

VEEBRUAR

01.02.2023        Avanes hajaasustuse programmi taotlusvoor

23.02.2023        Tartu valla töötajate tänuüritus, valdkondlike tunnustusavalduste jagamine

 

MÄRTS

 

APRILL

03.04.2023        Lõppeb hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

                                         

MAI

05.2023            Kaunis kodu kandidaatide esitamine 

05.2023            Tartu valla parimate õppurite tänuüritus

 

JUUNI

15.06.2023        Algab noortevaldkonna tunnustusavalduste vatuvõtmine

 

JUULI

15.07.2023         Lõppeb haridusvaldkonna tunnustusavalduste vastuvõtmine

 

AUGUST

15.08.2023        Algab haridusvaldkonna tunnustusavaldusteesitamine

 

SEPTEMBER

09.2023         Algab kaasava eelarve ideekorje ja ettepanekute analüüs

15.09.2023   Lõppeb hariduvaldkonna tunnustusavalduste vastuvõtmine

 

OKTOOBER

10.2023    Kaasava eelarve rahvahääletus

 

NOVEMBER

11.2023         Tartu valla sportlaste tänuüritus ja tunnustusavalduste jagamine

DETSEMBER

12.2023         Algab kultuuri ja kogukonnatöö tunnustusavalduste esitamine

15.12.2023    Algab sotsiaalvaldkonna tunnustusavalduste esitamine

15.12.2023    Algab ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste esitamine

15.12.2023    Algab kaasava eelarve tulemuste hindamine ja kinnitamine