Hajaasustuse programmist toetuse saajad on selgunud

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2021.aasta programmi kokku 54 nõuetele vastavat taotlust toetuse saamiseks. 25 taotlust esitati veesüsteemidele, 27 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 2 taotlust juurdepääsuteede rajamiseks.

9. ja 11. juunil korraldas valla hajaasustuse projektide hindamise komisjon ringsõidu ja vaatas üle kõik taotluse esitanud majapidamised.

Majapidamiste ülevaatamise tulemusena rahuldati täies mahus kõik taotlused, Võrdluseks võib tuua, et 2020. aastal esitati 55 taotlust, millest rahuldati 45. Tartu vald panustas 2021. aastal hajaasustuse programmi 100 000 eurot, mis on kohalike omavalitsuste järjestuses toetuse suuruselt kolmandal kohal vabariigis. Riigipoolne toetus oli samuti 100 000 eurot. 2020. aastal osales Tartu vald programmis 90 000 euroga.

Tänu hajaasustuse programmi võimalustele on aastate jooksul paljud majapidamised leidnud oma vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahenduse.

Hajaasustuse programm 2021

1. veebruaril 2021 avaneb hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal.

Hajaasustuse programmi Tartu valla kontaktisikuks on Endla Suvi. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt endla.suvi@tartuvald.ee või paberkandjal tuua Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkti (Tabivere alevik, Tuuliku tn 11). Info telefonil 5254948 või 7766 941.

Uus taotlusvoor avaneb 01. veebruaril ja jääb avatuks 01. aprillini käesoleval aastal.

Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus tartu vallas on :

 1. veesüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsutee
 4. autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse andmisel on Tartu valla eelistatud sihtrühmaks raske ja sügava puudega isikute majapidamised.

Toetatakse järgnevat:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsuteerajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Vallavalitsus soovitab enne hinnapakkumiste küsimist ja taotluse esitamist võtta ühendust Tartu valla ehitusspetsialistiga, et teha kindlaks kas soovitud vee- või kanalisatsioonisüsteemi on võimalik kinnistule rajada.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Rohkem infot kõige vajaliku kohta leiab riigi tugiteenuste keskuse leheküljelt.