« Tagasi

Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.11.2022. a korraldusega nr 1112 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse (kü tunnus: 79403:002:1551) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Koidutähe 4 maaüksus neljaks eraldi maaüksuseks ning määrata uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus kolmeks üksikelamu maa krundiks (POS 2 lubatud ka kaksikelamu maa). Koidutähe 6 krundil säilib olemasolev üksikelamu, mida on lubatud rekonstrueerida või ümber ehitada ehitusõiguses määratud ulatuses. Koidutähe tn 6 krundile on lisaks elamule lubatud ehitada 1 kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoone.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu, korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut (tehnovõrgud, tänavavõrk). Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ning selle elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Avalik väljapanek toimub 12.12.2022–26.12.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tartu valla planeeringute registris SIIN