« Tagasi

Vallavalitsuse 2.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Raadi alevis asuva Saare tn 1 katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Äksi alevikus asuva Äksi kirik ja Masingu katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Kopli-Peetri (kü tunnus 79403:002:0816) maaüksusele ehitise (sidemasti) püstitamiseks – 22132 raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Soekülla, Kivioja (kü tunnus 79402:003:0460) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Igavere külla, Küte (kü tunnus 79402:002:0210) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Lõuna (kü tunnus 79601:001:1891) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse ehitise kergliiklustee 24219 (muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi tn 6 (kü tunnus 79401:006:1025) maaüksusele ehitise (remondihall) püstitamiseks – 12332 sõidukite teeninduse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Maramaa külla, Sillametsa (kü tunnus 79601:001:0333) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Lodjapuu tn 4 (kü tunnus 79401:006:1152) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu valda, Vahi alevikku, Savi põik 6 (kü tunnus 79401:006:1507) maaüksusele 08.07.2011 väljastatud ehitusluba nr 5970.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savi põik 6 (kü tunnus 79401:006:1507) maaüksusele ehitise (laohoone) püstitamiseks – 12519 muu tööstushoone
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tn 16 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0219) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120311102) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Nõlvakaare tn 8 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0126) valminud ehitise (äri- ja laohoone – ehitisregistri kood 121373405) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Põhjaringi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0561) valminud ehitise (abihoone – ehitisregistri kood 121359546) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Põhjaringi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0561) valminud ehitise (ärihoone – ehitisregistri kood 121359542) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja põhikool maaüksusel (kü tunnus 77302:001:0149) valminud ehitise (lasteaia – ehitisregistri kood 121360069) kasutusele võtmiseks.
 • Määrati projekteerimistingimused Tartu valda, Kikivere külla, Meenemäe maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2075) üksikelamu ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Nõustuti Marina Minerals OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kämara uuringuruumis järgmistel tingimustel:
 1. Geoloogilise uuringu käigus tuleb lisaks muudele hüdrogeoloogilistele töödele (veetasemete mõõtmine kaevandites) selgitada välja antud piirkonna veerežiim laiemalt. See tähendab, et tuleb selgitada välja, mis seisukorras on taotletava uuringuruumi piiresse jääv maaparandussüsteem ning millistesse eesvooludesse antud hetkel pinnasevesi juhitakse. Selle käigus tuvastatakse piirkonna eesvoolude seisukord ning antakse hinnang kas need vajaksid puhastamist/rekonstrueerimist. Selle käigus antakse hinnang, mis põhjusel Juhani maaüksuse (katastriüksus 38301:003:0006) majapidamise keldrisse periooditi pinnasevesi tungib.
 2. Uuringute käigus fikseeritakse taotletavast alast 500 meetri raadiusse jäävate majapidamiste salvkaevude veetase ning tehakse kindlaks vee kvaliteet.
 • Pikendati käsunduslepingut omanikujärelevalve teenuse pakkujaga P.P. Ehitusjärelevalve OÜ vastavalt esitatud pakkumuse maksumusele.
 • Otsustati soetada SAT telefon koos paigaldusega KOV staapi. Otsustati korraldada hange evakuatsioonikohtades (Laeval, Tammistus, Lähtel) generaatori ühendamise valmiduse ehitamiseks ning korraldada hange mobiilsete generaatorite soetamiseks.
 • Otsustati korraldada avatud hange „Lähte jääväljaku halli projekteerimine ja ehitamine".
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Karmen Bruus`i preemia maksustamiseks 150 eurot.
 2. MTÜ Sadjärve Loodusõpe kalapüügivõistluse Saadjärve Haug 2022 läbiviimiseks toetust 500 eurot.
 3. Piirissaare Vanausuliste Kogudusele kiriku ehitamiseks toetust 1000 eurot.
 4. Anna Kobõlkin`ale maakraani paigaldamiseks toetust 225 eurot.

PROTOKOLL