Tartu Vallavolikogu kehtestas Tartu valla üldplaneeringu

Tartu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022 otsusega nr 43 Tartu valla üldplaneeringu.

Üldplaneeringuga on lahendatud maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad.

Üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta kuni 15 aasta perspektiivis.

Väljakujunenud asustusstruktuur ja senine keskuste võrk säilib, üldplaneeringuga võimaldatakse nende edasi arendamist läbi mitmekesise maakasutuse planeerimise. Arvestades rahvastikuprotsesse ja -prognoose, kavandatakse kompaktsemat maakasutust eelkõige Tartu linna lähialal (Kõrveküla-Raadi-Vahi-Tila piirkond) ning väiksemates keskustes valla erinevates piirkondades. Lisaks kompaktsete alade kujundamisele nähakse ette maalise asustuse arengut valla hajusamatel aladel. Eraldi rangem regulatsioon on loodud Vooremaa maastikukaitsealal ja Piirissaarel ehitamisele, et tagada piirkondade väärtuste säilimine.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid ega piiriülest keskkonnamõju.

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek Jõgeva maakonnaplaneeringu 2030+ ja Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ täpsustamiseks kolme teema lõikes, milleks on rohelise võrgustiku struktuurelementide paiknemine ja kasutustingimused, väärtusliku põllumajandusmaa kasutustingimused ja piirid ning väärtuslike maastike paiknemine.

Üldplaneeringuga on muuhulgas määratud maa-alade ja veekogude üldised kasutustingimused, piirkondade üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa ning väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused  ja kõrgveepiirist tulenevad kitsendused. Lisaks on määratud tehnotaristu üldised rajamise tingimused, täpsustatud on kultuuriväärtuste ning looduskaitsega seonduvaid tingimusi.

Üldplaneeringuga kaasneb soodne mõju sotsiaalmajanduslikule olukorrale.

Üldplaneeringu leiad SIIT

Otsus jõustub 01.08.2022

Dokumendid leiad SIIT

 

 

Tartu valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamine, üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine

Tartu Vallavolikogu tegi otsuse Tartu valla üldplaneeringu vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta 23.09.2021 otsusega nr 59.

Taru Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub ajavahemikul 25. oktoober 2021 – 25. november 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või postiga aadressile Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa.  Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda elektrooniliselt SIIN ning asutuste lahtiolekuaegadel Kõrveküla raamatukogus, Lähte raamatukogus, Tammistu raamatukogu-külakeskuses, Vedu raamatukogus, Äksi raamatukogus, Tabivere raamatukogus, Maarja-Magdaleena raamatukogus, Laeva raamatukogus ja Piirissaare raamatukogus. 

Koos üldplaneeringuga avalikustatakse üldplaneeringu kohta PlanS § 85 lõike 1 alusel antud kooskõlastused ja arvamused.

Tartu Vallavalitsus korraldab PlanS § 88 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu Kõrveküla põhikooli aulas 6. jaanuaril 2022 kell 16.00.

Avalikul arutelul tutvustab Tartu Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Seoses Covid-19 jätkuva levikuga, on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda kas e-kirjaga kadi.kukk@tartuvald.ee või telefoni teel 53476179.

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 3. jaanuari tööpäeva lõpuks.

Tartu valla üldplaneering hõlmab kogu Taru valla territooriumi (pindala ca 700 km2).

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Tartu valla ruumilisteks vajadusteks on säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri ning kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond. Tartu valla ruumilise arengu kavandamisel lähtutakse eeldusest, rahvaarv jätkuvalt kasvab eelkõige linna lähialal, Vahi-Raadi-Tila-Kõrveküla piirkonnas ja keskustes (Tabivere, Lähte-Äksi).

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Valdav osa valla territooriumist jääb hajaasustusega alaks, tiheasustusega alad on Raadi alev, valla alevikud ja Laeva, Maarja-Magdaleena ja Tila küla üldplaneeringuga määratud piirides.

Tiheasustusega aladel planeeritakse mitmekesist maakasutust, osale maa-alale on määratud mitu juhtotstarvet (n-ö segafunktsioon), mis rikastab valikuvõimalusi ja võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust. Hajaasustusega alal võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist, arvestatakse hoone asukohas väljakujunenud keskkonda, sh hoonestuslaadi.

Paralleelselt üldplaneeringu koostamise protsessiga viiakse läbi muudatused asustusüksuste liigi, lahkmejoonte ja nime määramise osas, seepärast kasutatakse üldplaneeringus juba uusi nimetusi.   

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Tartu valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud on maakasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 4 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on vähendatud kompaktset hoonestust võimaldavaid maa-alasid, määratud tingimused avaliku ruumi loomiseks ja kujundamiseks, loobutud ulatuslikust detailplaneeringu koostamise kohustusest.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Tartu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Tartu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Tartu valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku eelteade

Hea Tartu valla elanik!

Anname teada, et Tartu valla uue üldplaneeringu eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga suunati Tartu vallavolikogu poolt avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimub 21.09.- 21.10.2020 Tartu valla üldplaneeringu portaalis ja Tartu vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Vallavalitsuse on võimalik eelnõuga tutvuda vallavalitsuse tööaegadel.

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu materjalid (üldplaneeringu seletuskiri, KSH aruanne, joonised pdf- ja veebikujul) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad üldplaneeringu portaalis aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/ alajaotuses „Kaardirakendus". Lisaks on samad materjalid pdf kujul leitavad ka portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamiseks. Üldplaneeringuga lahendatakse lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest planeerimisseaduse § 75 toodud ülesanded – maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad.

Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta kuni 15 aasta perspektiivis. Sidusate võrgustike (taristud, roheline võrgustik, puhkealad) toimimise tagamiseks vaadeldi üldplaneeringu koostamisel piiriüleseid seoseid valla lähiümbrusega, eelkõige Tartu linnaga.

Üldplaneeringuga on hõlmatud kogu Tartu valla haldusterritoorium. Hetkel jaguneb valla territoorium kehtiva jaotuse järgi 71 külaks ja 6 alevikuks (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula ja Äksi). Paralleelselt üldplaneeringu koostamise protsessiga viiakse läbi muudatused asustusüksuste liigi, lahkmejoonte ja nime määramise osas. Sellest tulenevalt tuleb üldplaneeringuga tutvumisel tähelepanu pöörata asjaolule, et kogu ülesehitus ja seletuskirja sõnastus lähtub muutuvast olukorrast – alevikeks Tartu vallas määratakse Kõrveküla, Raadi, Tabivere, Äksi ja Lähte. Vahi küla liidetakse Otslava küla koosseisu.

Väljakujunenud asustusstruktuur ja senine keskustevõrk säilib, üldplaneeringuga võimaldatakse nende edasi arendamist läbi mitmekesise maakasutuse planeerimise. Arvestades rahvastikuprotsesse ja -prognoose, kavandatakse maakasutust eelkõige Tartu linna lähialal (Kõrveküla-Raadi-Vahi-Tila piirkond) ning väiksemates keskustes valla erinevates piirkondades. Kohaliku keskusena arendatakse edasi Kõrveküla, Lähte ja Tabivere, perspektiivis ka Raadi piirkonda. Laeva ja Maarja-Magdaleena jäävad lähikeskusteks.

Uus üldplaneering kavandab võrreldes kehtivate üldplaneeringutega vähem arendusalasid, kuid samas võimaldab kõigi seniste keskuste arendamist ja paindlikumat maakasutust. Osale maa-alast on määratud mitu kasutusotstarvet, nö segafunktsioon, kuna üldplaneeringu kui pikaajalise arengudokumendi koostamisel pole 10-15 aasta perspektiivis võimalik kõike arenguid ette prognoosida. Segafunktsioon võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust, lähtudes tulevikus täpsustuvatest arengusoovidest ja -vajadustest.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH tulemusel selgus, et Tartu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on üldiselt positiivne mõju valla arengule, luues võimalused ruumiliseks arenguks, pöörates tähelepanu väärtuste säilimisele, kvaliteetse ja inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele ning erineva kasutusotstarbega maa-alade külgnemisel tekkida võivate konfliktide ennetamisele.

Igale üksikule maa-alale kohanduvad maakasutus- ja ehitustingimused tulenevad üldplaneeringu kaardikihile kantud info ja seletuskirjas toodud tingimuste koostoimest. Ehk siis tervikpildi saamiseks on oluline tutvuda kogu eelnõu materjali (Gis-i kaardikihid, seletuskiri ja KSH aruanne) sisuga.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on eelnõu avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (21.09.- 21.10.2020) Tartu Vallavalitsusele järgmiste kanalite kaudu:

  • tavakirjaga aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik (60512 Tartumaa)
  • elektronpostiga tartuvald@tartuvald.ee
  • üldplaneeringu portaali kaudu (http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/). Portaali kaudu esitatud ettepaneku registreerimiseks ametliku arvamusena tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta oma kontaktandmed. Kontaktandmete olemasolu võimaldab arvamuse esitajale teatada põhjendatud seisukohad arvamuse kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Vastasel juhul menetletakse portaali kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgselt korraldab Tartu Vallavalitsus vastavalt PlanS § 83 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud (45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist). Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse eraldi. Piiriülest mõju valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Oleme avatud kõigile ideedele, ettepanekutele ja arvamustele!

Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud ettepanekuid.  Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud. Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid ka 100 %-liselt arvestatakse, võimalik. Planeerimise on muutuv protsess, kus ettepanekuid ja arvamusi võib ja eeldatavasti esitatakse kogu protsessi vältel. Neid tuleb alati analüüsida ja kaaluda koosmõjus. Seetõttu toimub kaalutlusprotsess ka edaspidistes etappides. Hoiame Teid edaspidise  planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust.

Peame väga oluliseks kõigi huvitatud isikute aktiivset protsessis osalemist ja kaasa rääkimist. Hõlbustamaks protsessis osalemist, üldplaneeringust arusaamist ja selle kasutamist, on koostatud Tartu valla üldplaneeringu portaal, mis on leitav aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/.

Portaali koondatakse kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid – erinevad lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne.  Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lg 5 on dokumenti muudetud põhjendatud juhtudel, muudetud dokument koos ametkondade ja isikute poolt esitatud ettepanekutega (laekunud kirjad) ning valla seisukohtadega (koondtabelina) on avalikustatud portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Tule Tartu valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tartu vallavolikogu poolt 2018. a. veebruaris, kuid sisulise tööga alustati käesoleva aasta alguses. Üldplaneeringu koostamist alustati lähteandmete koondamise ja analüüsiga ning lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisega. Hetkel toimub erinevate alusuuringute ja -analüüside koostamine ning kohe-kohe alustatakse eskiislahenduse väljatöötamist. Uuringute ja analüüside tulemused on oluliseks sisendiks planeeringulahenduse kujunemisel ning abiks protsessi käigus tõstatuvate otsuste langetamisel. Erinevaid huvigruppe rahuldav planeeringulahendus on võimalik saavutada üksnes koostöös, seega oleme koostööd huvigruppidega alustanud juba planeeringu algusetapis. Veebruaris viidi kõigis valla koolides, põhikooli astme 6.-7. klassi õpilaste seas, läbi koolilaste tajukaardi uuring. Uuringu eesmärk oli kaardistada koolilaste arvamus oma kodu (kooli)piirkonna kohta ning koguda teavet, mis on koolilaste hinnangul hästi ja mida saaks/võiks veel paremaks muuta. Märtsis toimusid piirkondlikud tööseminarid eesmärgil kaardistada  ettevõtlusega seotud arenguvajadused ja probleemid ning piirkondadele iseloomulikud väärtused. Nii koolilaste tajukaardi uuringu kui piirkondlike tööseminaride tulemused on koondatud Tartu valla üldplaneeringu portaali. Portaali koondatakse edaspidi kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid –lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne. Oma arvamusi/ettepanekuid, mis just sinu arvates on tähtis või vajab lahendamist, saad lisada portaali ideekorje alajaotust kasutades. Üldplaneeringu portaal võimaldab Sul protsessi jälgida, materjalidega tutvuda ning toimuvaga kursis olla sobival ajal ja asukohas.

Planeeringu eskiislahenduste valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisesse. Info selle valmimisest lisatakse portaali aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/

Tartu valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Tartu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Kogu üldplaneeringu ja KSH koostamise info on leitav SIIT