Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 11.07.2024. a korraldusega nr 915 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Vasula tee 33a maaüksuse jagamine kaheks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ühe üksikelamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 300 m2.

Planeeringualal on olemas üks üksikelamu ning abihoone. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.08.2024-18.08.2024 Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada ajavahemikul 05.08.2024-18.08.2024 Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee

Täpsema informatsioon planeeringu kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT. Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud planeering lisatakse materjalide hulka vahetult enne avaliku väljapaneku algust.

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on kehtestanud oma 11.07.2024. a korraldusega nr 916 Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Pärna 17 krundile määratakse planeeringulahenduse kohaselt elamumaa sihtotstarve, lisaotstarbena on lubatud määrata ärimaa sihtotstarve. Pärna tn 17 krundile on lubatud planeeringulahenduse kohaselt kavandada kuni kolm korterelamut. Maksimaalselt on võimalik Pärna tn 17 maaüksusele kavandada kuni 25 korterit. Planeeritud hooned tuleb rajada sarnase arhitektuurse lahendusega, soovitatavalt sama arhitekti poolt tehtud projektide kohaselt. Hoone arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne ning sobituma lähipiirkonna korterelamute arhitektuuriga.

Mootorsõidukite juurdepääs Pärna tn 17 maaüksusele on võimalik kavandada põhja ja lääne poolt Pärna tänavalt. Juurdepääsuteede asukohta täpsustatakse projekteerimise etapis. Vähemalt 15% planeeritud Pärna 17 krundi pinnast peab olema haljastatud ning vähemalt 10% krundi pinnast peab olema kõrghaljastusega. Olemasolev Pärna tn 17 krundi piiril olev betoonaed on planeeritud likvideerida. Pärna tn 17 krundi ida- ja lõunaküljele on lubatud rajada plankaed koos hekiga eraldamaks tööstusala rajatavatest elamutest, muude täiendavate piirete rajamine planeeringualal ei ole lubatud. Planeeringuala pindala on ligikaudu 6 100 m2. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ning kehtestatud planeeringulahendusega on võimalik tutvuda SIIT

Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et võttis oma 04.07.2024. a korraldusega nr 877 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu. Ermi tn 4 maaüksusele kavandatakse planeeringulahenduse kohaselt üks kuni seitsmekorruseline korterelamu, milles on ette nähtud ka erinevad äri- ja kaubanduspinnad. Ermi tn 4 krundile on kavandatud juurdepääsud jalgsi ja jalgrattaga piirnevatelt Stardiraja ja Ermi tänavatelt. Mootorsõidukite juurdepääsu ei ole planeeritud, va päästeteenistuse juurdepääsud hädaolukorraks. Sõiduautode parkimine on kavandatud Stardiraja tänavale, endisele lennurajale. Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Koostatud detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 600 m2. Planeeringuala on praegu hoonestamata rohumaa.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.07.2024-11.08.2024 Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tartu valla planeeringute registris: SIIN. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Raadi alevis asuva Rähni tn 1 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab , et on oma 20.06.2024. a korraldusega nr 835 algatanud Raadi alevis asuva Rähni tn 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Raadi alevis asuvat Rähni tn 1 maaüksust (kü tunnus: 79403:002:1552, 100% elamumaa). Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Rähni tn 1 maaüksusel kehtiva ehitusõiguse suurendamist 400 m²-ni. Kehtiva ehitusõiguse kohaselt on Rähni tn 1 maaüksusel lubatud ehitada kuni 3 hoonet kokku ehitisealuse pinnaga 350 m². Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 330 m².

 

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on hoonete suurim lubatud ehitisealune pind uutel kruntidel kuni 25% krundi pindalast. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ning Tartu Valla üldplaneeringust. Planeeringu algatamise eelselt ei ole tuvastatud vajadust läbi viia täiendavaid uuringuid, kuid kui planeeringumenetluse ajal selgub vajadus läbi viia täiendavaid uuringuid, siis tuleb seda teha.

 

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registrist: SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1, Tõrvalille tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab et on oma 13.06.2024. a korraldusega nr 774 algatanud Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1, Tõrvalille tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1 ning Tõrvalille tn 2 maaüksuste olemasolevate elamumaa sihtotstarbega kruntide ümberplaneerimine ning ehitusõiguse määramine korterelamute rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 3,3 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

Algatamise eelselt ei ole tuvastatud vajadust läbi viia täiendavaid uuringuid, kuid kui planeeringumenetluse ajal selgub vajadus läbi viia täiendavaid uuringuid, siis tuleb seda teha.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris: SIIN.

Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 23.05.2024. a korraldusega nr 629 Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringust huvitatud isik on Kaitseliit. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Stardiraja tn 10 maaüksuse (kü tunnus: 79601:001:1512) sihtotstarbe muutmist riigikaitsemaaks ning määrata ehitusõigus hoonete ning teenindavate rajatiste püstitamiseks. Planeeringuga soovitakse kavandada ka võimalus liita kokku Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ning Stardiraja tn 14 maaüksused üheks krundiks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 7,45 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu algatamise eelselt ei ole tuvastatud vajadust läbi viia täiendavaid uuringuid.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris: SIIT

Tila külas asuva Tärmi maaüksuse osaala ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ning KSH algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 09.05.2024. a korraldusega nr 564 algatanud Tartu vallas Tila külas asuva Tärmi maaüksuse osaala ja lähiala detailplaneeringu ning sama korraldusega jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärgiks on Tila külas asuv Tärmi maaüksus (katastritunnus: 79403:002:0838) jagada üksikelamu maa ning kaksikelamu maa kruntideks ning määrata ehitusõigus elamute (üksikelamud, kaksikelamud ja abihooned) ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 9 ha. Planeeringuala on praegu hoonestamata maatulundusmaa.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeringualasse hõlmatud maaüksused maa-alal, kuhu on määratud väikeelamu maa-ala juhtotstarve.

Koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu lahenduse koostamise käigus tuleb läbi viia mürauuring, mille eesmärgiks on välja selgitada liiklusest põhjustatud müratasemed. Uuringus tuleb käsitleda nii olemasolevat olukorda kui ka planeeringu realiseerumisjärgset olukorda ning kavandada vajaduse korral vajalikud müraleevendavad meetmed.

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ (reg kood 12978320).

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikust väljapanekust teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.05.2024. a korraldusega nr 563 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Kõrveküla alevikus asuva Pärna 17 maaüksusele ehitusõiguse määramine äri- ja korterelamu funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 6 100 m2.

Planeeringuga ei ole ette nähtud olemasolevate krundipiiride muumist. Pärna 17 krundile määratakse planeeringulahenduse kohaselt elamumaa sihtotstarve, lisaotstarbena on lubatud määrata ärimaa sihtotstarve. Pärna tn 17 krundile on lubatud planeeringulahenduse kohaselt kavandada kuni kolm korterelamut. Maksimaalselt on võimalik Pärna tn 17 maaüksusele kavandada kuni 25 korterit.

Pärna tn 17 maaüksusel asub praegu kaks hoonet – garaaž ja remondihall ning planeeringuala on osaliselt ümbritsetud betoonist aiaga. Olemasolevad hooned ning betoonist aed on ette nähtud lammutada. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.06.2024-16.06.2024. Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Täpsema informatsioon planeeringu menetluse kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT. Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud planeering lisatakse materjalide hulka vahetult enne avaliku väljapaneku algust.

Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 25.04.2024. a korraldusega nr 468 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on planeeringuala jagamine korterelamu maa kruntideks, mille lisaotstarbena on lubatud kuni 15% ulatuses ärimaa otstarve ning määrata vastavad ehitusõigused korterelamute rajamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringualale soovitakse kavandada ligikaudu 360 uut elamuühikut. Planeeritud elamukruntidele juurdepääsuks on planeeringuala idaserva planeeritud uus tänavamaa krunt, mis ühendub planeeritud ringristmikuga Keskuse teel. Planeeringuala pindala on ligikaudu 7,6 ha.

Planeeringuala on praegu hoonestamata ning suures osas kasutuses põllumajandusmaana. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.05.2024-02.06.2024 Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Täpsema informatsioon planeeringu kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT

Raadi alevis asuva Meruski maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ning KSH algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11.04.2024. a korraldusega nr 412 Raadi alevis asuva Meruski maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja sama korraldusega jättis algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuva Meruski maaüksuse jagamine korterelamu ning ärimaa kruntideks ning määrata ehitusõigused korterelamute ning ärihoonete rajamiseks. Planeeringuga soovitakse kavandada piirkonda ligikaudu 150 uut korterit, millele lisanduvad äripinnad. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 6,6 ha.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud mis kaasnevad, piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu lahenduse koostamise käigus tuleb läbi viia mürauuring, mille eesmärgiks on välja selgitada liiklusest põhjustatud müratasemed.

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (kontaktisik: planeeringute spetsialist Anni Teetsmann, e-post: anni.teetsman@tartuvald.ee, tel. 5309 9192). Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ (e-post: artes@artes.ee, tel. 742 0218) Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 28.03.2024. a korraldusega nr 358 kehtestanud Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kavandada Raadi alevisse uus haridus- ja kogukonnakeskus. Planeeringuga kavandatakse alale uus põhikoolihoone koos kogukonnale mõeldud ruumidega, spordihoone koos staadioniga ning lasteaiahoone. Neid ümbritsev maastik planeeritakse nii, et alale kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonnakeskus. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 15,3 ha.

 

Planeeringuga jagatakse planeeringuala kaheksaks krundiks. Moodustatakse kolm ühiskondliku hoone krunti, kolm tänavamaa krunti, kaks elamu krunti ning üks haljasala maa krunt. Pos 1 kultuuri- ja spordiasutuse maa (spordihoone koos spordirajatistega), Pos 2 haridus- ja lasteasutuste maa (põhikoolihoone koos kogukonnakeskusega), Pos 3 haridus- ja lasteasutuste maa (lasteaiahoone). Ühiskondlike hoonete kruntidel on lubatud ka muud kõrvalfunktsioonid, mis toetavad ühtse haridus- ja kogukonnakeskuse toimimist. Pos 4…Pos 6 tee ja tänavamaa, Pos 7 haljasala/ üldkasutatav maa, Pos 8 elamumaa (krunt on planeeritud liita Mõisa pst 17 katastriüksusega). Mõisapiiri tn 9 krundi piire korrigeeritakse selliselt, et võimaldada jalgtee läbipääsu rajamine planeeringualalt ida suunas Mõisapiiri tänavani.

 

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, kui rakendatakse planeeringus kirjeldatud leevendavaid meetmeid. Samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

 

Detailplaneeringu lahenduse ning detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registrist SIIT

Kärevere külas asuva Ilvesmaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 21.03.2024. a korraldusega nr 344 Kärevere külas asuva Ilvesmaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning sama korraldusega jättis algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH).

Planeeringu eesmärgiks on Kärevere külas asuvale Ilvesmaa maaüksusele (katastritunnus: 79601:001:2628) määrata ehitusõigus sildumiskai ja seda teenindava laadimisplatsi ning teenindushoone rajamiseks. Rajatavat taristut soovitakse peamiselt kasutada heina, tehnika ja kariloomade veoks Alam-Pedja looduskaitseala pärandniitudele. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 3,12 ha.

Planeeringuala asub Tartu valla üldplaneeringu järgi hajaasustusega alal. Tartu valla üldplaneeringu alusel hajaasustusega alal üldjuhul juhtotstarvet ei määrata. Tartu valla üldplaneering ei näe antud asukohta ette sadama rajamist, seega tuleb sadama rajamise võimaluse väljaselgitamiseks soovitud asukohta koostada detailplaneering.

Koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju. Kavandatava tegevuse elluviimisel on võimalik rakendada KSH eelhinnangus välja toodud tingimusi ja suuniseid. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Täiendavate uuringute vajadus täpsustub planeerimisprotsessi käigus. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 29.02.2024. a korraldusega nr 272 algatanud Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuvale Ermi tn 4 maaüksusele määrata ehitusõigus seitsmekordse hoone püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 3000 m2.

 

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringualasse hõlmatud maaüksus segahoonestatava arenguala juhtotstarbega maa-alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus.

 

Detailplaneeringu koostamise vajaduse tuleneb planeerimisseadusest ning Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. Planeeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda siit: https://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2024_03/.

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu toimumisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 18.01.2024 korraldusega nr 73 vastu Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste detailplaneeringu ning suunas avalikule väljapanekule. Planeeringu avalik väljapanek toimus 07.02.2024 – 20.02.2024. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldatakse Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) 12.03.2024 algusega kl 17.00 avaliku arutelu.  

Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et on oma 01.02.2024. a korraldusega nr 129 algatanud Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Allika tee 23 maaüksuse jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest. Võimalike täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 18.01.2024. a korraldusega nr 73 võtnud vastu ja suunanud avalikule väljapanekule Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevisse uus haridus- ja kogukonnakeskus. Planeeringuga kavandatakse alale uus põhikoolihoone koos kogukonnale mõeldud ruumidega, spordihoone koos staadioniga ning lasteaiahoone. Neid ümbritsev maastik planeeritakse nii, et alale kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonnakeskus. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 15,3 ha.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.  Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Praegu valdavalt looduslikuna olevale alale hoonestuse, uue jaotustänava ning nendega kaasnevate muude kõvakattega pindade rajamine muudab oluliselt senist olemasolevat keskkonda.  Planeeringuga jagatakse planeeringuala kaheksaks krundiks. Moodustatakse kolm ühiskondliku hoone krunti, kolm tänavamaa krunti, kaks elamu krunti ning üks haljasala maa krunt. Pos 1 kultuuri- ja spordiasutuse maa (spordihoone koos spordirajatistega), Pos 2 haridus- ja lasteasutuste maa (põhikoolihoone koos kogukonnakeskusega), Pos 3 haridus- ja lasteasutuste maa (lasteaiahoone). Ühiskondlike hoonete kruntidel on lubatud ka muud kõrvalfunktsioonid, mis toetavad ühtse haridus- ja kogukonnakeskuse toimimist. Pos 4…Pos 6 tee ja tänavamaa, Pos 7 haljasala/ üldkasutatav maa, Pos 8 elamumaa (krunt on planeeritud liita Mõisa pst 17 katastriüksusega). Mõisapiiri tn 9 krundi piire korrigeeritakse selliselt, et võimaldada jalgtee läbipääsu rajamine planeeringualalt ida suunas Mõisapiiri tänavani, planeeritud Mõisapiiri tn 9 krundi pindala on võrdne olemasoleva katastriüksuse pindalaga.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuvate Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.02.2024-20.02.2024 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palun esitata Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Kõrveküla alevikus asuva Sookure maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab et on oma 11.01.2024. a korraldusega nr 48 algatanud Kõrveküla alevikus asuva Sookure maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Kõrveküla alevikus asuvale Sookure maaüksusele (kü: 79601:001:2111) elamukrundid. Samuti kavandatakse Sookure maaüksusele ala läbiv sõidutee koos kergliiklusteega. Planeeringuga antakse lahendus muu hulgas ka liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik, kuna ala asub Tartu valla üldplaneeringu järgi detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning soovitakse püstitada ehitusloakohustuslikke hooneid. Täiendavate uuringute läbiviimise vajadus selgub planeeringumenetluse käigus.

Planeeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 28.12.2023. a korraldusega nr 1673 kehtestanud Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu

Planeeringulahendus on koostatud lähtuvalt 2021. a läbiviidud planeeringuvõistluse võidutöö „Tagapõllust eeslinnaks" põhimõtetest. Planeeringulahenduse kohaselt on planeeringualale kavandatud terviklik uus asum erinevate elamutüüpidega (korterelamud, ridaelamud, kaksikelamud, üksikelamud) ning äri- ja ühiskondlike hoonetega. Planeeringualale jäävatest katastriüksustest moodustatakse 126 uut krunti ning planeeringu realiseerimisel tekib Tartu valda juurde ligikaudu 830 elamuühikut. Uue asumi keskele on planeeritud terviklik roheala (park), mille eesmärk on säilitada võimalikult looduslähedane ning loomuliku haljastusega keskkond. Planeeringuala pindala on ligikaudu 62 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Praegu valdavalt looduslikuna olevale alale hoonestuse, tänavatevõrgustiku ning nendega kaasnevate muude kõvakattega pindade rajamine muudab senist olemasolevat keskkonda ning seetõttu on rakendatud planeeringulahenduse koostamisel mitmeid keskkonnasäästlikke printsiipe, nagu näiteks: tervikliku sademeveesüsteemi kavandamine s.h looduspõhiste lahenduste kasutamine võimalikult suures ulatuses, maksimaalselt väheste suurte tehispindade planeerimine, jagatud parkimine, tervikliku roheala kavandamine/säilitamine.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, kui rakendatakse planeeringus kirjeldatud leevendavaid meetmeid. Samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringulahendus on ette nähtud ellu viia arendusetappide kaupa ja selleks on määratud vastavad arenduskvartalid.

Planeeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1451 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuvate  olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale kavandada terviklik uus asumiala, erinevate elamutüüpidega (korterelamud, ridaelamud, kaksikelamud, üksikelamud) ning teenindavate äri- ja ühiskondlike hoonetega. Uue asumi keskele on planeeritud terviklik roheala (park), mille eesmärk on säilitada võimalikult looduslähedane ning loomuliku haljastusega keskkond. Planeeritava ala pindala on ca 62 ha.

Praegu valdavalt looduslikuna olevale alale hoonestuse, tänavatevõrgustiku ning nendega kaasnevate muude kõvakattega pindade rajamine muudab oluliselt senist olemasolevat keskkonda ning seetõttu on rakendatud planeeringulahenduse koostamisel mitmeid keskkonnasäästlikke printsiipe, nagu näiteks: tervikliku sademeveesüsteemi kavandamine s.h looduspõhiste lahenduste kasutamine võimalikult suures ulatuses, maksimaalselt väheste suurte tehispindade planeerimine, jagatud parkimine, tervikliku roheala kavandamine/säilitamine.

Planeeringulahendus on ette nähtud ellu viia arendusetappide kaupa ja selleks on määratud vastavad arenduskvartalid. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala segahoonestatava arenguala juhtotstarbega alale, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus, sh üldkasutatava avaliku ruumi olemasolu. Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.12.2023-17.12.203 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avalikustamise käigus on võimalik välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palun esitata Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1452 kehtestanud Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu.  Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse Raadi alevis asuvale Vahi tn 63 maaüksusele elamukrundid ning ühiskondliku hoone krunt ja määratakse ehitusõigused üksikelamute, abihoonete ning ühiskondliku hoone püstitamiseks. Planeeringuga antakse lahendus muu hulgas ka ala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on u 1,2 ha.

Planeeringuga on kavandatud jagada Vahi tn 63 maaüksus üheksaks krundiks: neli elamumaa sihtotstarbega krunti, üks krunt, kus on lubatud nii elamumaa sihtotstarve kui ka ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, üks ühiskondlike ehitiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju. Samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu kehtestamise korraldusega ning kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 26.10.2023. a korraldusega nr 1395 Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 kinnistutele määrata ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigused ja arhitektuurinõuded ridaelamute püstitamiseks.

Planeeringuga jagatakse planeeringuala kuueks krundiks. Moodustatakse neli elamumaa sihtotstarbega krunti (Pos 1 – Pos 4), kuhu kavandatakse ridaelamuid. Ühte ridaelamusse on lubatud kavandada kuni 8 korterit. Planeeringuga kavandatakse planeeringualale 7 ridaelamut, kokku kuni 52 korterit. Samuti moodustatakse planeeringuga üks üldkasutatava maa sihtotstarbega (Pos 5) krunt, kuhu kavandatakse avalik puhkeala ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (Pos 6).

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeritud juurdepääsuteede, kõnniteede, haljastuse, välisvalgustuse ja teiste tehnovõrkude rajamine toimub huvitatud isiku kulul.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, kui rakendatakse planeeringus kirjeldatud leevendavaid meetmeid. Samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu kehtestamise korraldusega ning kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses või Tartu valla planeeringute registris: SIIN

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallvalitsus teatab, et võttis oma 28.09.2023. a korraldusega nr 1221 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi tn 63 maaüksuse jagamist elamukruntideks ning ühiskondliku hoone krundiks ja määrata ehitusõigused üksikelamute, abihoonete ning ühiskondliku hoone (lastehoid, noortekeskus, kogukonnakeskus vm) püstitamiseks.

Planeeringuga on kavandatud jagada Vahi tn 63 maaüksus üheksaks krundiks: neli üksikelamu sihtotstarbega krunti, üks krunt, kus on lubatud nii üksikelamu sihtotstarve kui ka kultuuri- ja puhkerajatise maa, haridus- ja lasteasutuse maa või kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarve, üks kultuuri- ja puhkerajatise maa, haridus- ja lasteasutuse maa või kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kolm tee- ja tänavama sihtotstarbega krunti. Planeeringus kirjeldatud krundid Pos 2 ja Pos 6 on lubatud liita üheks ühiskondlike ehitiste maa krundiks.

Planeeringuala üksikelamu sihtotstarbega kruntidele Pos 2 kuni Pos 6 juurdepääsu tagamiseks on planeeritud Vahi tänavalt algav tupiktänav. Tupiktänava koridor on planeeritud 12,0 m laiune ja lõpeb 14,0 meetrise läbimõõduga ümberpööramiskohaga. Ühiskondliku hoone Pos 6 krundile säilib lisaks juurdepääs Vahi tänavalt. Üksikelau sihotstarbega Pos 1 krundile on lubatud rajada juurdepääs Vahi tänavalt või Vahi tn 65 krundi juurdepääsutee kaudu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritav ala asub Raadi alevis, Tartu linna piiri ääres Vahi ja Sinepi tänava nurgal. Planeeringuala on hoonestatud, seal asub endine Tartu veterinaarkeskuse kontori hoone koos viie kõrvalhoonega. Ala piirneb lääne- ja idaküljest üksikelamutega, lõunast Vahi tänavaga. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha. Olemasolevad hooned on kavas lammutada. Detailplaneeringu elluviimisega tiheneb olemasolev elamurajoon. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.10.2023-30.10.2023.2023. a Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

 

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab et on oma 07.09.2023. a korraldusega nr 1118 kehtestanud Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Vahtra tn 4 maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning määrata ehitusõigus taastuvenergia baasil töötava katlamaja soojusenergia tootmiseks ning kontoriruumide rajamiseks. Planeeringuga antakse maa-ala haljastuse, heakorra, juurdepääsude, parkimiskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringuala suurus on u 7 100 m2.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, kui rakendatakse planeeringus kirjeldatud leevendavaid meetmeid. Samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu kehtestamise korraldusega ning kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuvate Rehetare ja Aidamehe tänavate piirkonna ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 17.08.2023. a korraldusega nr 1007 Raadi alevis asuvate Rehetare ja Aidamehe tänavate piirkonna ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuvate Rehetare ja Aidamehe tänavate ning tänavaäärsete olemasolevate ärimaa sihtotstarbega kruntide ümberplaneerimine elamu -ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine korterelamute, ridaelamute ning ärihoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 23 ha. Planeeringuala on käesoleval hetkel hoonestamata, suuremas osas võsastunud ning osaliselt kasutuses põllumajandusmaana. Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. KSH eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu koostamise käigus koostatakse planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinev erinevate liikumisviiside uuring, mis sisaldab mh auto- ja jalgrattaliikluse tekke ja parkimise nõudluse väljaselgitamist, arvestades olemasolevat ja prognoositavat liikluskoormust.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Väliprojekt OÜ (e-post: info@valiprojekt.ee). Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et on oma 17.08.2023. a korraldusega nr 1006 lõpetanud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Kivvestiko maaüksus on aadressiandmete korrastamise käigus  nimetatud ümber Väike-Kivestiku`ks ning Pelleti maaüksus Kuusisoo tee 16`ks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kuusisoo tee 16, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksustele määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ja koostootmisjaama rajamiseks. Lisaks sooviti lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ning tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringuala pindala oli u 6,0 ha. Detailplaneering lõpetati vastavalt Kuusisoo tee 16, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuse omaniku soovile.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tila külas asuva Kolmnurga maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Käesolevaga teavitame, et Tartu Vallavalitsus on oma 10.08.2023. a korraldusega nr 979 lõpetanud Tila külas asuva Kolmnurga maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärgiks oli kaaluda detailplaneeringuala jagamist elamumaa kruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 1,5 ha.

Kolmnurga maaüksus on nimetatud aadressiandmete korrastamise käigus ümber Virmalise tee 4 maaüksuseks (kü 79403:002:0072). Riigihalduse ministri 27.06.2022 määrusega nr 30 kehtestati uued Tartu valla asustusüksuste lahkmejooned ning uued asutusüksused, mille tulemusena asub planeeringuala nüüd Kõrveküla alevikus.

Planeeringumenetlus lõpetati Virmalise tee 4 maaüksuse omaniku taotluse alusel. Planeeringuala kinnistu omanik ei soovi kavandatud tegevust enam ellu viia. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda SIIT

 

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 26.07.2023. a korraldusega nr 924 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Vahtra tn 4 maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramine taastuvenergia (peamiselt biokütuse, nt puit, hakkpuit, pellet ja päikeseenergia) baasil töötava katlamaja soojusenergia tootmiseks (elektrienergia tootmise perspektiiviga) ning kontoriruumide rajamiseks. Planeeringuga antakse maa-ala haljastuse, heakorra, juurdepääsude, parkimiskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringuala pindala on u 0,7 ha. Planeeringualal asub praegu gaasikatlamaja ning alajaam. Ala on valdavalt kaetud lageda rohumaaga.

Planeeringuga on kavandatud jagada Vahtra tn 4 maaüksus kaheks krundiks: pos 1: äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunt katlamaja rajamiseks ning pos 2: transpordimaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Teiste planeeringualasse hõlmatud maaüksuste piirid säilivad (sh Vahtra tn 6 (Pos 3)). Vastavalt üldplaneeringus toodud tingimustele on hoonete suurim lubatud ehitisealune pind kuni 60% krundi pindalast, kõrgus põhimahul kuni 14 m (erandina on lubatud tehnoloogilistest vajadustest tulenevalt katlamaja korstnad kõrgusega kuni 20 m).

Krundile Pos 1 on kavandatud uue katlamaja, küttematerjali (nt hakkepuit) hoidla, kontorihoone ja vastavalt vajadusele täiendavate abihoonete ehitamine. Olemasolev gaasikatlamaja demonteeritakse ning gaasikatlad paigaldatakse uude katlamajja ning jäetakse reservi. Krundil Pos 3 (Vahtra tn 6) asub olemasolev alajaam, millel säilib olemasolev olukord ning täiendavat ehitusõigust ei planeerita.

Planeeritav tegevus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.08.2023-5.09.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on kehtestanud oma 15.06.2023. a korraldusega nr 726 Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Sopaku maaüksuse jagamine ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine tankla, kauplus(te), majutus- ja kontorihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on u 2,9 ha.

Planeeringuga on kavandatud jagada Sopaku maaüksus (kü: 79403:002:0953) viieks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa krundiks. Lisaks on planeeritud, säilitatava puudesalu ümber, avalikkusele ligipääsetav puhkeala/mänguväljak. Planeeringualale nähakse ette näiteks esmatarbekaupluse, tankla või muid igapäevaseid teenuseid pakkuvate asutuste rajamine. Samuti on sobilik planeeringualale rajada ka muid äripindu ja kontoripindu. Kergliikluse juurdepääs kruntidele on planeeritud kavandatavatelt kergliiklusteedelt avalike tänavate ääres ning ka Muriküla kraavi kaldale kavandatud teelt. Kavandatud jalgratta- ja jalgteed on ühendatud olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega. Sõidukitega juurdepääs on kavandatud Kõrve tänavalt.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu ning selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab et on kehtestanud oma 01.06.2023 a. korraldusega nr 665 Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu koostas Trullus OÜ (reg. kood 14224192).

Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Seedri maaüksus kaheks üksikelamu sihtotstarbega krundiks. Hoonete suurim lubatud arv krundil on üks põhihoone ja kaks abihoonet. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 9 meetrit ning maksimaalne ehitisealune pind krundil on 400 m2. Planeeringuala suurus on u 1,38 ha. Juurdepääs planeeritud kruntidele on ette nähtud olemasolevalt Muriküla teelt. Tehnovõrkude rajamine toimub krundi igakordse omaniku ja tehnovõrkude valdaja koostöös. Krundi ehitusõigus realiseeritakse krundi igakordse valdaja poolt. Kavandatavatele hoonetele ehitusloa väljastamise eelduseks on kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamine.

 Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeering elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu ning selle kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Äksi alevikus asuva Andrese (Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 11.05.2023. a korraldusega nr 580 lõpetada Äksi alevikus asuva Andrese (Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu.  Detailplaneering algatati Tartu Vallavalitsuse 16.06.2004. a korraldusega nr 236 ning selle eesmärgiks oli maa sihtotstarbe muutmine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus oli u 1,24 ha. Andrese kinnistu on Tartu Vallavalitsuse 23.08.2017. a korraldusega nr 387 nimetatud aadressiandmete korrastamise käigus ümber Tuule tn 10 kinnistuks (kü 79402:001:0038).

Detailplaneeringu menetlus ei ole aastate jooksul edasi liikunud ning kinnistu on vahetanud selle aja jooksul ka omanikku. Kinnistu omanik esitas Tartu Vallavalitsusele 19.04.2023. a. taotluse menetluses oleva Andrese (uue nimega Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, mille Tartu Vallavalitsus rahuldas. Detailplaneering sooviti lõpetada, kuna eelmise omaniku taotluse alusel algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärgid ei ole enam asjakohased ega vasta praeguse omaniku soovidele.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04.2023. a korraldusega nr 486 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on u 1,38 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu, korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Seedri maaüksus on praegu hoonestamata, valdavalt looduslik rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Seedri maaüksus kaheks üksikelamu maa krundiks. Kruntidele on ligipääs olemasolevalt Muriküla teelt. Planeeritava ala veega varustamine on kavandatud krundile Pos 2 planeeritud puurkaevu baasil. Krundile Pos 2 on planeeritud veetorustiku ja kaevu servituut krundi Pos 1 kasuks. Planeeringuala tuletõrje veevarustuse tagamiseks on krundile Pos 2 planeeritud 30 m3 tuletõrje veemahuti. Planeeritavate kruntide reovee ärajuhtimine lahendatakse lokaalselt.

Seedri maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04. 2023. a korraldusega nr 487 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Sopaku maaüksuse jagamine ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine tankla, kauplus(te), majutus- ja kontorihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala hõlmab Sopaku maaüksust ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L1 maaüksust ning osaliselt Kõrve tänava maaüksust. Planeeringuala pindala on u 2,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja segahoonestatava arenguala maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus, s.h üldkasutatava avaliku ruumi olemasolu. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Sopaku maaüksus on praegu hoonestamata rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Sopaku maaüksus viieks ärimaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1-Pos 5) ning üheks transpordimaa (Pos 6) krundiks. Krundile Pos 1 on lisaks planeeritud, säilitatava puudesalu ümber, avalikkusele ligipääsetav puhkeala/mänguväljak. Planeeringualale nähakse ette näiteks esmatarbekaupluse, tankla või muid igapäevaseid teenuseid pakkuvate asutuste rajamine. Samuti on sobilik planeeringualale rajada ka muid äripindu ja kontoripindu. Kergliikluse juurdepääs kruntidele on planeeritud kavandatavatelt kergliiklusteedelt avalike tänavate ääres ning ka Muriküla kraavi kaldale kavandatud teelt. Kavandatud jalgratta- ja jalgteed on ühendatud olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega. Sõidukitega juurdepääs on kavandatud Kõrve tänavalt. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud kaks uut hüdranti. Üks hüdrant on planeeritud juurdepääsuservituudi ala lõunaosasse ja teine Kõrve tänava äärde.

Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 06.04.2023. a korraldusega nr 424 Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale seitse uut krunti: neli üksikelamu maa, üks vee tootmise ja jaotamise ehitise maa (puurkaevu tarbeks) ning kaks tee ja tänava maa krunti (Adami ja Kuusiku tee laiendamiseks). Planeeringuga on ette nähtud Adami ja Kuusiku teede koridoride laiendamine 10,0 meetri laiuseks. Kuna olemasolev sõidutee on vaid 2,5 kuni 3,0 m lai, siis on ette nähtud planeeringuala ulatuses kruusakattega sõidutee laiendamine 5,0 m laiuseks. Tee laienduse käigus on ette nähtud korrigeerida sõidutee piirjooni (teehooldustööde läbiviimise tagamiseks) ja vaadata üle juurdepääsutee koridori sademeveelahendus. Sõidutee täpne lahendus antakse edasise projekteerimise käigus.

Elamukruntide POS 1 kuni POS 4 veevarustus on lahendatud krundile POS 5 planeeritud puurkaevu baasil. Igale krundile oma joogiveekaevu rajamine ei ole lubatud. Puurkaevu projekteerimisel ja väljaehitamisel tuleb tagada lisaks detailplaneeringuala kruntidele täiendav veevarustuse võimsus Adami (kü tunnus 79403:002:0041) kinnistu jagamisel perspektiivselt tekkiva 4 elamukrundi jaoks. Tuletõrje veevarustuse lahendamiseks on planeeritud krundile POS 5 sõidutee äärde maa-alune tuletõrje veemahuti mahutavusega 30 m3.  Kruntide POS 1 kuni POS 4 reovesi on ette nähtud juhtida kruntidele planeeritud pealt kinnistesse omapuhastitesse koos imbsüsteemiga.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tabivere alevikus asuva Mayeri Industries AS tootmisala detailplaneeringu algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas 30.03.2023. a korraldusega nr 394 Tabivere alevikus asuva Mayeri Industries AS tootmisala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Mayeri Industries AS ja seotud ettevõtete tootmisala laiendamist ning ehitusõiguse määramist uute tootmis- ja ärihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse planeerida täiendav maa-ala olemasoleva päikesepargi laiendamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringu alasse jäävad järgmised maaüksused: Voldi tee 5 (kü 77301:002:0132), Voldi tee 7 (kü 77301:002:3060), Voldi tee 9// Tehase (kü 77301:002:0131), Voldi tee 11 (kü 77301:002:0201), Sentama (kü 79601:001:2066), Kubja (kü 79601:001:2065) Osaliselt jääb planeeringualasse ka 14218 Voldi tee (kü 77301:002:3250) ning Jaama tee 3 (kü 77301:002:3150). Planeeringuala pindala on ca 23 ha. Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Eelhinnangu koostaja on seisukohal, et detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik kui järgitakse eelhinnangus toodud tingimusi ja nõudeid. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu koostamise käigus on vajalik viia läbi Voldi tee 11 kinnistul asuva puurkaevu geofüüsikaline uuring.

Tabivere alevikus asuva Mayeri Industries AS tootmisala detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

 

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine ning Tabivere alevikus asuvate Tuuleveski tn 5 ja Pargi tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus otsustas 30.03.2023. a korraldusega nr 392 lõpetada Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli kaaluda Tuuleveski tn 5 maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist korterelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuala suurus oli ca 1,2 ha. Planeeringust huvitatud isikud esitasid Tartu Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, mille Tartu Vallavalitsus otsustas rahuldada. Planeeringu koostamine lõpetati, kuna olulisel määral on muutunud planeeringust huvitatud isikute soovid planeeringuala arendamiseks. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Planeeringu koostamisest huvitatud isikud edastasid Tartu Vallavalitsusele taotluse uue detailplaneeringu koostamiseks, mille  kohaselt sooviti, et Tartu Vallavalitsus algataks Tuuleveski tn 5 ja Pargi tn 2 maaüksustele uue detailplaneeringu. Tartu Vallavalitsus algatas 30.03.2023. a korraldusega nr 393 uue Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 ja Pargi tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on Tuuleveski tn 5 ning Pargi tn 2 maaüksuste jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringuga määratakse ehitusõigus äri- ja teenindushoone(te), korterelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Tuuleveski tn 1 kinnistule kavandatakse planeeringuga üldkasutatav haljasala. Lisaks lahendatakse kogu planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuga korrigeeritakse ka Tuuliku tn 3, Tuuliku tn 1, Tuuliku tn 1a, Tuuleveski tänav L2 ja Pargi tn 2 krundipiire vastavalt Tuuleveski tänavale nõuetekohase ruumi tagamisega. Planeeringuala suurus on ca 4 ha.

Algatatud detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeringualasse hõlmatud maaüksused segahoonestatava arenguala juhtotstarbega maa-alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus. Koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Tabivere alevikus asuvate Tuuleveski tn 1, Tuuleveski tn 5, Pargi tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu menetluse käigus läbiviidavate uuringute vajadus on kirjeldatud planeeringu lähteülesandes.

Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 ja Pargi tn 2 maaüksuste detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja on Väliprojekt OÜ (e-post: info@valiprojekt.ee).

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

 

Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 09.03.2023. a korraldusega nr 304 algatanud Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise . Planeeringu eesmärgiks on Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi n 6, Rehepapi tn 3 ja Rehepapi tn 5 maaüksuste jagamine korterelamu maa kruntideks ning määrata vastavad ehitusõigused korterelamute rajamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringualasse on haaratud Põhjaringi tn L1 ning osaliselt ka Keskuse tee 8 ja Keskuse tee maaüksused. Planeeringuala pindala on ca 7,6 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeringualasse hõlmatud maaüksused segahoonestatava arenguala juhtotstarbega maa-alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus. Planeeringualal on 2022. aastal läbi viidud ka planeeringuvõistlus, mille võitis töö nimega „8+1" ning mis võetakse aluseks planeeringulahenduse väljatöötamisel. Planeeringuvõistluse võidutööga on võimalik tutvuda Tartu valla geoportaalist SIIT

Koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu koostamise käigus koostatakse planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinev erinevate liikumisviiside uuring, mis sisaldab mh auto- ja jalgrattaliikluse tekke ja parkimise nõudluse väljaselgitamist, arvestades olemasolevat ja prognoositavat liikluskoormust.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond) . Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuva Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 02.03.2023 korraldusega nr 294 Raadi alevis asuva Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevisse uus haridus- ja kogukonnakeskus. Planeeringuga kavandatakse alale uus põhikoolihoone koos kogukonnale mõeldud ruumidega, spordihoone koos staadioniga ning lasteaiahoone ja planeeritakse neid ümbritsev maastik nii, et sellest kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonnakeskus. Planeeringu koostamisel lähtutakse läbiviidud arhitektuurivõistluse võidutööst „Kogukond katuste all". Arhitektuurivõistluse võidutööga on võimalik tutvuda SIIT. Planeeringuala pindala on ca 15,3 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt  ja teadaoleva informatsiooni põhjal ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus.

Planeeringu koostamise käigus on vajalik teostada planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinev erinevate liikumisviiside analüüs, mis sisaldab mh auto- ja jalgrattaliikluse tekke ja parkimise nõudluse väljaselgitamist, arvestades olemasolevat ja prognoositavat liikluskoormust.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris: SIIN  

Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavolikogu otsustas oma 15.02.2023 a. otsusega nr 12 lõpetada Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kavandada planeeringualale hooldus- ja raviteenuseid pakkuv kodu, sotsiaalkorterid ning rendimajad. Sellest tulenevalt sooviti planeerida elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa, maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata vastavad ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused ehitiste rajamiseks. Lisaks sooviti lahendada planeeringuala haljastus, heakord, liikluskorraldus ning tehnovõrkudega varustatus. Planeeringuala pindala oli ca 22,7 ha.

Detailplaneering lõpetati, kuna planeeringust huvitatud isik esitas taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Huvitatud isik ei soovi planeerimismenetlust jätkata ning soovib realiseerida Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 22.04.2015 otsusega nr 16)  kohast lahendust planeeringualal. Kehtiv detailplaneering on kättesaadav Tartu valla planeeringute registris SIIN

Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste   detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik), või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas 09.02.2023. a korraldusega nr 187 Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Pärna tn 17 maaüksusele ehitusõiguse määramine äri- ja korterelamu funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 6 100 m2.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu menetluse käigus viiakse läbi müra uuring ning vastavalt tulemustele kavandatakse vajaduse korral leevendusmeetmed, mida kajastatakse planeeringulahenduses.

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise korralduse ning detailplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda SIIT 

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 19.01.2023 a. korraldusega nr 89 Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevis asuvale Vahi tn 63 maaüksusele elamukrundid ning ühiskondliku hoone krunt ja määrata ehitusõigused üksikelamute, abihoonete ning ühiskondliku hoone (lastehoid, noortekeskus, kogukonnakeskus vmt) püstitamiseks. Planeeringualale jääb Vahi tn 63 (kü 79401:006:0029, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 11669 m²) maaüksus, mis kuulub Tartu vallale. Lisaks on planeeringualasse osaliselt kaasatud ka Vahi tn 65 maaüksus (juurdepääsu kavandamise eesmärgil). Planeeringuga antakse lahendus muu hulgas ka ala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik tulenevalt planeerimisseadusest ning Tartu valla üldplaneeringust. Täiendavaid uuringuid planeeringumenetluse käigus ette ei nähta.

Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda SIIT

Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 19.01.2023. a korraldusega nr 88 Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 detailplaneeringu. Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus (kü 79403:002:1551) üksikelamu kruntideks. Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus kolmeks üksikelamu maa krundiks (POS 2 lubatud ka kaksikelamu maa). Koidutähe 6 krundil säilib olemasolev üksikelamu, mida on lubatud rekonstrueerida või ümber ehitada ehitusõiguses määratud ulatuses. Krundile POS 3/Koidutähe tn 4 säilib olemasolev juurdepääs Koidutähe tänavalt. Krundile POS 1 on planeeritud juurdepääs Koidutähe tänavalt ja krundile POS 2 on planeeritud juurdepääs Koidukiire tänavalt. Parkimine on ette nähtud lahendada krundisiseselt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuga ei kavandata avalikuks kasutamiseks ette nähtud rajatisi.

Planeeringu eesmärk on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused tiheasustusalal, väikeelamu juhtotstarbega maa-alal, mille alla mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning on tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ja KSH algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.01.2023 korraldusega nr 24 Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud sama korraldusega algatamata antud dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahtra tn 4 kinnistu (katastritunnus 79401:005:0091) sihtotstarbe muutmist energia tootmise ja jaotamise ehitise maaks, tootmishoonemaaks, laohoone maaks ja kontori- ja büroohoone maaks ning määrata ehitusõigus taastuvenergia (peamiselt biokütuse, nt puit – hakkpuit, pelletid (täpsustub planeerimise käigus)) baasil töötava koostootmisjaama ning kontoriruumide rajamiseks. Planeeringuala pindala on ca 7 100 m2.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Eelhinnangu koostaja on seisukohal, et detailplaneeringule KSH algatamine ei ole vajalik kui järgitakse eelhinnangus toodud tingimusi ja nõudeid. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse §-s 126 lg 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu menetluse raames viiakse läbi müra uuring ning õhusaaste leviku kaardistamine.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus Detailplaneeringu koostaja on Väliprojekt OÜ.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 15.12.2022 korraldusega nr 1232 Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse Jaama maaüksusest kolm elamumaa krunti. Pärna tänava äärde moodustatakse kaks krunti, kus kummalegi krundile on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Põllu tn äärde moodustatakse üks krunt, kuhu on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele. Samuti ei kaasne ka olulist mõju keskkonnale, kuna ala asub tiheasustusega alal, mis on kolmest küljest ümbritsetud tänavatega. 

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris: SIIT 

Viidike külas asuva Mati maaüksuse detailplaneeringu lõpetamine

Tartu Vallavalitsus algatas 05.08.2015 korraldusega nr 362 Viidike külas asuva Mati maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0124) detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteülesande. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata uuele krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks sooviti anda lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala oli ca 2,2 ha.

01.08.2022 hakkas kehtima Tartu valla uus üldplaneering. Selle kohaselt on hajaasustusega alal

lubatud maastikku sobivuse korral olemasolevate ja/või jagamise teel moodustatavate katastriüksuste õuemaid koondada nii, et tekib kuni kolmest väikeelamust ja nende juurde kuuluvatest abihoonetest koosnev hoonegrupp. Kinnistu omanikku on teavitatud uuest üldplaneeringust ning sealsetest tingimustest. Mati kinnistut on võimalik jagada soovi korral kuni kolmeks krundiks, lähtudes Tartu valla üldplaneeringus sätestatud tingimustest, tehes vastavad maakorralduslikud toimingud ning seejärel taotleda Tartu Vallavalitsuselt projekteerimistingimused ja ehitusloa(d) kavandatud tegevuse elluviimiseks. Arvestades eeltoodut esitas kinnistu omanik 01.12.2022 Tartu Vallavalitsusele taotluse Mati maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIT või tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Kõrveküla alevikus Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus otsustas 01.12.2022. a korraldusega nr 1172 algatada Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse (kü: 79401:001:0236) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse jagamine kaheks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ühe üksikelamu ning abihoonete püstitamiseks.

Planeeringuala asub Tartu valla üldplaneeringu järgi tiheasustusega alal. Planeeritava maa-ala juhtotstarve on üldplaneeringu kohaselt väikeelamu maa-ala, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituvat muud elamuid teenindavat maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Seega planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.  Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja on Terlander OÜ (F. Tuglase tn 19, Tartu linn, 51006 e-post: info@terlander.ee).

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda SIIT

Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.11.2022. a korraldusega nr 1112 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse (kü tunnus: 79403:002:1551) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Koidutähe 4 maaüksus neljaks eraldi maaüksuseks ning määrata uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus kolmeks üksikelamu maa krundiks (POS 2 lubatud ka kaksikelamu maa). Koidutähe 6 krundil säilib olemasolev üksikelamu, mida on lubatud rekonstrueerida või ümber ehitada ehitusõiguses määratud ulatuses. Koidutähe tn 6 krundile on lisaks elamule lubatud ehitada 1 kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoone.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu, korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut (tehnovõrgud, tänavavõrk). Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ning selle elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Avalik väljapanek toimub 12.12.2022–26.12.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tartu valla planeeringute registris SIIN 

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.01.2015. a korraldusega nr 14 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu. Planeeringuga sooviti näha ette elamumaa ja ärimaa kruntide moodustamist ning vastavalt kasutusotstarbele ehitusõiguse ning arhitektuurinõuete määramist.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus § 1 lõike 4 kohaselt oleks pidanud detailplaneeringu menetlus olema lõpule viidud hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kuna antud tähtajaks ei jõutud planeeringut lõpuni menetleda, otsustati planeeringu menetlemise käigus menetleda planeeringut osade kaupa. Planeeringu I arendusetapi ala hõlmas ca 3,3 ha suurust maa-ala, millele planeeriti kolm elamumaa krunti ja üks transpordimaa krunt. Tartu Vallavalitsuse 17.01.2019 korraldusega nr 31 kehtestati Vahi alevikus asuva Jõhvi- Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapi lahendus (planeeringuga on võimalik tutvuda SIIT. Teise arendusetapi planeeringu menetlemist ei ole siiani lõpuni viidud.

Käesolevaks ajaks on muutunud ruumiline olukord ning kinnistu omaniku arendusplaanid. Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt sooviti planeeringuala idaosasse planeerida 18 ärimaa sihtotstarbega krunti, kuid aja jooksul on osa kinnistuid vahetanud omanikke ning sellega koos muutunud ka arendusplaanid.

Käesoleval ajal on kavatsus planeerida ärimaa sihtotstarbega kruntide asemel elamumaa sihtotstarbega krundid. Selleks viidi 2022. aasta esimeses pooles läbi ka planeerimisvõistlus, mille võitis konkursitöö pealkirjaga „8+1" (SIIN). 30.09.2022. a esitasid Põhjaringi OÜ ja Aida Arendus OÜ Tartu Vallavalitsusele taotluse Raadi alevis Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3 ning Rehepapi tn 5 maaüksustele detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse ärimaa asemel moodustada elamumaa sihtotstarbega kinnistud ning rajada kinnistule korterelamud. Tegemist on varasemalt algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärgi olulise muutumisega.

Arvestades eeltoodut otsustas Tartu Vallavalitsus oma 17.11.2022. a korraldusega nr 1111 lõpetada Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu koostamise. 

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavolikogu on otsustanud oma 16.11.2022. a otsusega nr 58 lõpetada Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0380) ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada maaüksus kruntideks ning määrata ehitusõigus kuni nelja uue elamu ja abihoonete ehitamiseks ning planeerida alale sadam või randumiskoht.

Detailplaneering algatati Tartu Vallavolikogu 19.04.2006. a otsusega nr 57, kuid siiani ei ole planeeringumenetlust lõpuni viidud. 25.08.2022. a edastas Tartu Vallavalitsuse planeeringute spetsialist planeeringust huvitatud isikule kirja, milles andis teada uue Tartu valla üldplaneeringu kehtestamisest ning tegi ettepaneku Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine lõpetada või esitada detailplaneeringu koostamise täpsustatud eesmärgid koos planeeringu koostamise ajakavaga. 29.09.2022. a esitas Suuresilla kinnistu omanik  taotluse Maramaa külas asuva Suuresilla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus otsustas 03.11.2022. a korraldusega nr 1060 algatada Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuva Puukooli maaüksuse (kü: 79402:002:0397) jagamine kuni üheksaks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik) Detailplaneeringu koostaja on Terlander OÜ.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja läheülesande kinnitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 22.09.2022 korraldusega nr 903 Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Seedri kinnistu (katastritunnus 79403:002:0178) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,37 ha.

Planeeringuala asub Tartu valla üldplaneeringu järgi tiheasustusega alal. Planeeritava maa-ala  juhtotstarve on väikeelamu maa-ala, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituvat muud elamuid teenindavat maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Seega planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Käesoleva planeerimisdokumendi algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või SIIN

Kõrveküla alevikus Kõrve tn 5, 7, 18 ja 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning KSH algatamata jätmine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 15.09.2022. a korraldusega nr 872 Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringu eesmärgiks on Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 kinnistutele määrata ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringualasse jäävad täielikult Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja  Kõrve tn 18 maaüksused. Lisaks jääb planeeringualasse osaliselt Kõrve tn L3 maaüksus. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringualale on lubatud elamu maa-ala juhtotstarve. Elamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu või korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud mis kaasnevad, piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond) . Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN

Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus on kehtestanud oma 11.08.2022. a korraldusega nr 742 Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeritud ala pindala on ca 2,1 ha.

Planeeringuga on kavandatud kuus krunti – viis elamumaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritud ehitusõigusega korterelamu krundid jäävad vahemikku 1677- 4180 m², kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealuse pinnad jäävad vahemikku 503-1249 m². Üldkasutatava maa suuruseks on planeeritud 1534 m². Mõisavärava tänava äärde on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee ning selle ühendamine Raadimõisa tänava kergliiklusteega. Tänava äärde on planeeritud ka valgustus ning haljasriba.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda SIIN või Tartu Vallavalitsuses tööpäeviti aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik.

Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus on kehtestanud oma 11.08.2022. a korraldusega nr 743  Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritud ala pindala on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse Kõrve põik 2a maaüksus jagada elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – kuus üksikelamu maa krunti ja üks tee ja tänava maa krunt. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2 - 1520 m2. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele. Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN või tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik.

Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 27.07.2022 korraldusega nr 715 Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0500) detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga jagatakse maa-ala kuueks krundiks: Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 4045-8416 m2 ning kolm transpordimaa krunti, mis arvestavad alal varem kehtestatud detailplaneeringuga, millega määrati eraldi krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks ja eraldi krunt Idaringtee- 3 Jõhvi-Tartu- Valga mnt ristmiku vajaduseks. Täiendav transpordimaa krunt on moodustatud Rehevärava tänava võimalikuks laiendamiseks. Planeeringuala pindala on ca 2ha.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, tekib planeeringu elluviimisel ajutine negatiivne mõju: algab ehitustegevuse alustamisega ja lõpeb peale tegevuste lõpetamist.  Kavandatava tegevusega kaasnevana on oodata ka mõningast liikluskoormuste tõusu. Samas ei saa seda pidada antud ala asukohta silmas pidades oluliseks ning liiklusmüra ja liiklusest põhjustatud õhusaaste tasemete olulist tõusu ei kaasne. Planeeringuala ja lähiala on juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud (muudetud) keskkond. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatud tegevuste tulemusena suureneb piirkonnas vähesel määral inimtegevuse mõju.

Planeeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga ning piirkonna arengu eesmärkidega.  Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

Kõrveküla alevikus asuva Enno maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 27.07.2022 korraldusega nr 717 Kõrvekõla alevikus asuva Enno maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas detailplaneeringu lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, tel 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Enno maaüksuse (katastritunnus: 79403:002:0300)  jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguste määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 15 ha. Detailplaneeringu vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal ja kompaktse hoonestusega alal. Alale võib üldplaneeringu järgi planeerida lisaks elamutele elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) jäeti algatamata kuna Tartu Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. KSH eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine vajalik, kui edasise menetluse käigus järgitakse eelhinnangus välja toodud tingimusi ning nõudeid. Keskkonnatingimustega arvestatakse planeeringumenetluse käigus. Võimalike uuringute tegemise vajadus on kirjeldatud planeeringu lähteülesandes

Korraldusega on võimalik Tartu valla planeeringute registris SIIN  ning tööpäevadel Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)

Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.07.2022 korraldusega nr 660 Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, tel 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee) .

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja nende juurde kuuluvate abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 17 ha. Detailplaneeringu vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alal.  Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine vajalik, kui edasise menetluse käigus järgitakse eelhinnangus välja toodud tingimusi ning nõudeid. Keskkonnatingimustega arvestatakse planeeringumenetluse käigus. Võimalike uuringute tegemise vajadus on kirjeldatud planeeringu lähteülesandes

Korraldusega on võimalik Tartu valla planeeringute registris SIIN  ning tööpäevadel Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)

 

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 30.06.2022 korraldusega nr 617 Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.  Planeeringu koostamise eesmärgiks on kavandada olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas ja planeerida uuele arendusalale täiendav juurdepääsutee. Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil.

Planeeringuala suurus on ca 12 ha.  Planeeringualal moodustatakse 43 krunti – 23 üksikelamu maa krunti, 10 ridaelamu maa krunti, 6 transpordimaa krunti, 2 metsamaa krunti, 1 üldkasutatava maa krunt ja 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500-1700 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200-4000 m2. Kokku on kavandatud alale ehitusõigus 103-le elamuühikule (üksikelamud ja ridaelamuboksid kokku).

Planeeringuala hõlmab endas u 1 ha suurust haljasala maad, mis sisaldab lisaks haljastusele jalgteede võrgustikku, mänguväljakuid, puhke- ja istumiskohti, külaplatsi ja spordiväljakut ning üldkasutatava hoone rajamise võimalust. Planeeringuga nähakse ette uus juurdepääs läbi Koplimetsa maaüksuse. Peatänava sõidutee laius on planeeritud 6,5 m, kvartalisisesed teed on kavandatud 6m laiused. Kogu alale on planeeritud 2,5 m laiused kergliiklusteed. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega ja avaliku kasutusega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Üldplaneeringu kohaselt asub Kraavikopli maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga alal. Alale võib planeerida lisaks elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

 

Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 30.06.2022 korraldusega nr 618 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on laiendada olemasolevat Nõmmeringi tn elamupiirkonda Emajõe suunas. Planeeringuga planeeritakse üle osa varasemate detailplaneeringute alusel välja mõõdetud kruntidest, lisaks on ehitatud uus mahasõit 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelt, mis on põhiliseks juurdepääsuks planeeringualale.

Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha. Planeeringualal moodustatakse 66 krunti – 42 üksikelamu maa krunti, 7 ridaelamu maa krunti, 5 üldkasutatava maa krunti, 8 transpordimaa krunti, 2 veekogude maa krunti ja 2 tootmismaa (tehnorajatiste tarbeks) krunti. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2-2000 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200 m2-3500 m2. Kokku on kavandatud ehitusõigus kuni 98-le elamuühikule (üksikelamud koos ridaelamuboksidega).

Planeeringuala hõlmab endas erinevaid üldkasutatavaid alasid. Emajõe äärne ca 200m laiune ala on planeeritud loodusliku haljasalana. Emajõe äärde on planeeritud avalikult kasutatav tee ja parkimisala, kaldale on planeeritud paadisild, paatide vettelaskmise koht ja piki kallast avalikult kasutatav kergliiklustee. Planeeringuala juurdepääs riigimaanteelt toimub Müta tee kaudu. Planeeringuala idanurka Müta tee ja Ojaääre tänava ristmikule on planeeritud liikluse sujuvuse tagamiseks ringristmik. Planeeritud põhitänavate sõiduteede laiused on 6,5 m, kõrvaltänavate sõiduteede laiused on 5 m. Planeeritud kõnniteed on 2,5 m laiused. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega ja avaliku kasutusega.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad antud maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga alal, planeeritava ala Emajõe poolne osa on rohevõrgustiku ala. Alale võib planeerida lisaks elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi. Rohevõrgustiku alal kruntimist ja elamute ehitusõiguse määramist ei kavandata. Seega on käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgid kooskõlas valla üldplaneeringuga.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN

 

Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 409 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü 79401:006:0500) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rehevärava tn 2 maaüksuse jagamine elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 4045-8416 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kuni 400 m2, põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m (kuni 2 korrust), abihoonel 6 m (1 korrus).  Hoonete suurim lubatud sügavus on kuni -3 m (1 korrus).  Planeeringuga moodustatakse kolm transpordimaa krunti, mis arvestavad alal varem kehtestatud detailplaneeringuga, millega määrati eraldi krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks ja eraldi krunt Idaringtee- 3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt ristmiku vajaduseks. Täiendav transpordimaa krunt (Pos 6) on moodustatud Rehevärava tänava võimalikuks laiendamiseks. Kõik transpordimaa krundid on kavas peale teerajatiste väljaehitamist määrata avalikku kasutusse. Juurdepääs planeeringualale on 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelt mööda Rehevärava tänavat. Idaringtee väljaehitamisel või hetkel kehtiva detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Rehevärava tänavalt pääs 3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteele. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Olemasolevad elamud (Pos 2 ja 3) on varustatud elektriga, veevarustuseks on salvkaev ning reovesi juhitakse imbväljakusse. Ajutiselt on lubatud rajada lisaks kolme krundi peale üks ühine puurkaev. Kui uus puurkaev on rajatud ja kõikidele kruntidele veevarustus tagatud, on põhjavee kaitse tagamise eesmärgil kohustuslik olemasoleva salvkaevu nõuetekohane likvideerimine. Pos 2 krundi reovesi juhitakse olemasolevasse imbväljakusse, Pos 1 ja 3 reovesi juhitakse mõlemale krundile planeeritud kogumismahutisse. Ühisveevärgi trasside väljaehitamise korral on kohustatud liituma kõik kolm planeeritud elamukrunti.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Transpordiameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Vainu ja Käopesa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ala laiendamine ja nime muutmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.01.2021 korraldusega nr 65 Tila külas asuvate Sutemäe (kü 79601:001:0028), Sutemetsa (kü 79601:001:0131), Vainu (kü 79601:001:0031) ja Käopesa (kü 79601:001:0027) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale segafunktsiooniga hoonestuse, teenindava sidusa teedevõrgu ja üldkasutatava haljasala kavandamine, et moodustuks terviklik asumiala. Planeeringuga kaalutakse arendusalale erinevat tüüpi elamute (üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud ja korterelamud) ning ärifunktsiooniga hoonete planeerimist ja määratakse ehitusõigused ka abihoonete püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse ala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Sügisel 2021 viis OÜ Piibeleht Arendus koostöös Tartu Vallavalitsusega läbi planeeringuvõistluse. Tervikliku kontseptsiooni saamiseks kogu alale oli vaja kaasata lisaks Sutepõllu, Sutevälja, Ao, Käo ja Hämariku ja osaliselt ka Idaringtee L3 maaüksused. Planeeringuvõistluse eesmärgiks oli leida võistlusalale parim võimalik linnaehituslik lahendus, mis on aluseks detailplaneeringu koostamiseks.

01.02.2022 esitati detailplaneeringu algatamise taotlus ka lisaks Sutepõllu, Koidutähe tn 5//Sutevälja, Ao, Hämariku, Käo, Päeva tee 5 ja Raja maaüksustele. Kogu ala detailplaneeringu koostamiseks on vaja algatatud detailplaneeringuala laiendada. Detailplaneeringu koostamine toimub vastavalt võistlustööle. Planeeringu koostamise eesmärgid jäävad samaks, laieneb ainult ala vastavalt lisale 1. Tulenevalt detailplaneeringu ala laiendamisest, on otstarbekas ka muuta detailplaneeringu nimetust. Planeeringuala suurus on ca 55 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Tartu Vallavalitsuse 28.04.2022 korraldusega nr 410 laiendati algatatud detailplaneeringu ala, määrati detailplaneeringu nimeks Tila külas asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneering ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Koostatud eelhinnangu käigus jõuti järeldusele, et arvestades hetkel teadaolevat informatsiooni kavandatava tegevuse kohta, ei ole selle realiseerimisel (kavandatava tegevuse ellu viimisel) alust eeldada oluline ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist ja detailplaneeringu läbiviimiseks KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on Kõrve põik 2a maaüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – 6 üksikelamu maa krunti ja 1 tee ja tänava maa krunt. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2 - 1520 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on kuni 250 m2, igale krundile on lubatud ehitada üks elamu ja üks abihoone. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on maapinnast 8,5 m (kuni 2 maapealset korrust), abihoonetel 6 m (üks maapealne korrus).

Planeeritud kruntidele on ette nähtud juurdepääs Kõrve põik ja Käänu tänavalt mööda planeeritud Pos 7 transpordimaa krunti. Planeeritud tänavakoridor on 10m laiune, mis sisaldab endas 5m laiust sõiduteed koos haljastuse ja tänavavalgustusega. Planeeritav transpordimaa (Pos 7) on kavandatud peale realiseerimist määrata avalikku kasutusse ja tasuta üle anda Tartu vallale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Planeeritud kruntide vesi ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Tartu Veevärk' poolt esitatud tehnilistele tingimustele. Sademevesi on kavandatud Pos 7 tänava maa-alalt suunata sademeveekanalisatsiooni kaudu Murisoo peakraavi. Elamukruntide sademevesi juhitakse hoonetest eemale ja immutatakse krundil.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Põllumajandus- ja Toiduametiga ning Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku aja pikendamine

Tartu Vallavalitsus pikendas 18.04.2022 korraldusega nr 377 Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega.

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Tartu Vallavolikogu 16.02.2022 otsusega nr 7 „Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti nimetatud planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku kestuseks määrati 14.03.2022 – 18.04.2022 ja kohaks Tartu valla veebileht ning Tartu Vallavalitsuse kantselei.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati Tartu Vallavalitsusele ettepanekuid pikendada avaliku väljapaneku aega. Samuti on juhitud tähelepanu, et avalikule väljapanekule elektroonilises vormis esitatud planeeringulahenduse dokumentatsiooni kättesaadavus võis mõnel ajahetkel olla tehniliselt võimatu.

Tartu Vallavalitsuse kui planeeringu koostamise korraldaja hinnangul on planeeringu avaliku väljapaneku aja pikendamine otstarbekas. Üldplaneeringute menetluskorda sätestavate reeglite kohaselt menetletavate detailplaneeringute avalik väljapanek kestab planeerimisseaduse § 87 lg 4 kohaselt vähemalt 30 päeva. Seega on seaduses sätestatud planeeringu minimaalne avaliku väljapaneku kestus, kuid planeeringu koostamise korraldajal on kaalutlusõigus avaliku väljapaneku aja määramiseks. Haldusmenetluse seaduse § 4 lg 2 kohaselt tuleb  kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Tartu Graanuli AS tööstusala laiendust Pelleti (kü tunnus 79403:002:0663), Väike-Kivestiku (kü tunnus 79403:002:0299) ja Veski (kü tunnus 79403:002:0367) maaüksustel. Algatamisel püstitati eesmärgiks kaaluda planeeritavatele maaüksustele täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ja koostootmisjaama rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 6 ha.

Avaliku väljapaneku aega pikendatakse kuni 02.05.2022. Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla veebilehel

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 24.03.2022 korraldusega nr 283 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Adami maaüksusest (kü tunnus 79403:002:0040) neli elamumaa krunti ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti on vajadus Adami kinnistuga külgnevate Adami tee ja Kuusiku tee koridori laiendamiseks. Planeeringuala pindala on ca 2 ha.

Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – 4 üksikelamu maa krunti, 2 tee ja tänava maa krunti ning 1 vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (puurkaevu tarbeks). Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 3000 m2 - 4500 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on kuni 400 m2, igale krundile on lubatud ehitada üks elamu ja kaks abihoonet. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on maapinnast 8,5 m (kuni 2 maapealset korrust, lubatud ka maa-alune korrus), abihoonetel 6 m (üks maapealne korrus, lubatud ka maa-alune korrus).

Planeeringuga on ette nähtud Adami ja Kuusiku teede koridoride laiendamine 10 meetri laiuseks ning planeeringuala ulatuses kruusakattega sõidutee laiendamine 5 m laiuseks. Planeeritavad transpordimaad (Pos 6 ja Pos 7) on kavandatud peale realiseerimist määrata avalikku kasutusse ja tasuta üle anda Tartu vallale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Planeeritud kruntide joogiveevarustus on lahendatud Pos 5 krundile rajatava puurkaevu baasil. Puurkaevu projekteerimisel ja väljaehitamisel tuleb tagada lisaks detailplaneeringuala kruntidele täiendav veevarustuse võimsus Adami (kü tunnus 79403:002:0041) kinnistu jagamisel perspektiivselt tekkiva 4 elamukrundi jaoks. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida igale krundile planeeritud pealt kinnistesse omapuhastitesse koos imbsüsteemiga. Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimiseks vajalikud kalded lahendatakse ehitusprojektiga. Kruntide POS 1, POS 2 ja POS 4 lõunapiirile on planeeritud kuivenduskraav, et takistada planeeringualalt kevadise ja sügisese liigvee voolamist naaberkinnistutele.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 13.04.2022–27.04.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavolikogu võttis 16.02.2022 otsusega nr 7 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Tartu Graanuli AS tööstusala laiendust Pelleti (kü tunnus 79403:002:0663), Väike-Kivestiku (kü tunnus 79403:002:0299) ja Veski (kü tunnus 79403:002:0367) maaüksustel. Algatamisel püstitati eesmärgiks kaaluda planeeritavatele maaüksustele täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ja koostootmisjaama rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 6 ha.

Arendustegevuse käigus soovitakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala planeeringuala kinnistutel, kus hetkel puudub hoonestus. Lisaks kavandatakse Pelleti kinnistul asuva saematerjali kuivatamise võimalikku laiendamist ning vajadusel lammutatakse ladu ja demonteeritakse silod Pelleti kinnistul. Pelletitootmine planeeritakse viia tasemelt 30 000 t/a mahuni kuni 100 000 t/a.

Detailplaneeringuga liidetakse Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistud üheks ehitusõigusega krundiks (pos 3). Veski maaüksusest jagatakse välja ehitusõigusega krunt pos 2. Lisaks eraldatakse Veski maaüksusest transpordimaa krunt võimaliku perspektiivse Kuusisoo tee laienduse- jalgtee rajamise tarvis (krunt pos 1). Detailplaneeringuga määratakse pos 2 ja pos 3 kruntidele ehitusõigus olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks ning koostootmisjaama rajamiseks, lahendatakse vajalikud juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkude lahendused, seatakse keskkonnatingimused.

Pos 3 krundi planeeritud pindala on 40 121m², detailplaneeringu liikides määratakse moodustatava krundi võimalikuks sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Krundi maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 10 000 m². Lubatud maksimaalne hoonete arv krundil on 10, hoonete maksimaalne kõrgus 12 m maapinnast. Olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida, ümber ehitada või muul moel parendada. Rekonstrueerimisel või lammutamisel uushoonestuse rajamiseks tuleb jääda planeeringujärgse hoonestusala piiridesse ning lähtuda alale määratud ehitusõigusest.

Veski kinnistust moodustatakse kaks krunti. Üks krunt (pos 1) suurusega 1327 m² on ette nähtud transpordimaa kergliiklustee tarbeks (LT). Teine moodustatav krunt (pos 2) suurusega 18 919 m² on ette nähtud hoonestatava tootmismaana, kus detailplaneeringu liikides määratakse võimalikuks krundi sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise maa (OE), soojusenergia tootmise ja jaotamise maa (OS) ning tootmishoone maa (TT). Detailplaneeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks krundil 4000 m2. Krundile on lubatud rajada kuni kuus hoonet (kuni 20 m2 ehitised kaasaarvatud) maksimaalse kõrgusega 12 m maapinnast, v.a. koostootmisjaama hoone, mille lubatud maksimaalne kõrgus on 20 m, korstna kõrgus vahemikus 28-33 m.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga, Terviseametiga ja Transpordiametiga.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tootmis- ja ärimaa juhtotstarbega maa-alal.

Avalik väljapanek toimub 14.03.2022–18.04.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 22.12.2021 korraldusega nr 1234 Tila külas asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. 

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Koidutähe 4 maaüksuse jagamist neljaks eraldi maaüksuseks ning määrata uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 01.12.2021 korraldusega nr 1160 Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Planeeringuga suurendatakse olemasolevaid Käänu tänava (Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22) elamumaa kruntide pindalasid ning planeeritakse Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringualal moodustatakse 10 krunti – 9 elamumaa krunti ja 1 transpordimaa krunt. Planeeringuala lähiümbruses on Käänu tänava äärsete kruntide pindalad valdavalt ca 1200-1300 m2. Võttes arvesse olemasolevaid krundi suuruseid jäävad planeeritavate kruntide suurused vahemikku 1200-2000 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kruntidel planeeritud vahemikku 300-350 m2, üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 6 m, abihoonel 4 m. Lubatud on põhihoonetena 1-korruselised üksikelamud. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Planeeringuga lahendatakse ka Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs Käänu tänavalt. Nii Käänu tänav kui ka uus planeeritav tänav on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt – igale krundile on planeeritud 2-3 parkimiskohta. Antud planeeringu menetlus on seotud ka planeeringualast ca 300 m kaugusele jääva Pihlaka tn 21 maaüksusele varem planeeritud puhkealaga. Käesoleva planeeringu elamukruntide ehitusõiguste rakendamise eelduseks on Pihlaka 21 puhkeala projektijärgse vertikaalplaneerimise teostamine ja haljastuse (sh kõrg- ja madalhaljastus) rajamine.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga aladel, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 25.11.2021 korraldusega nr 1147 Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tuuleveski tn 5 maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist korterelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeritud on Tuuleveski tn 1 maaüksuse korrastamine planeeringuala ulatuses ning üldkasutatava mänguväljaku rajamine. Lisaks lahendatakse planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuga korrigeeritakse Tuuliku tn 1a ja Tuuleveski tänav L2 krundipiire vastavalt Tuuleveski tänavale nõuetekohase ruumi tagamisega. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tabivere valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub Tuuleveski tn 5 maaüksus keskuse maa-ala juhtfunktsiooniga alal. Planeeringualasse jääv Tuuleveski tn 1 maaüksus asub üldplaneeringu järgi roheala juhtfunktsiooniga maa-alal.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 25.11.2021 korraldusega nr 1145 Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeringuga liidetakse Liiva tn 5 ja 5a maaüksused üheks elamumaa krundiks ja määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded kolme ridaelamu ja nelja abihoone ehitamiseks. Planeeritava krundi suuruseks on 10428 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3128 m2, ridaelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m, abihoonel 6 m. Ridaelamu lubatud korruselisus on kuni 2 korrust, abihoonel 1 korrus. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Juurdepääs planeeritavatele ridaelamutele on kavandatud Pärna tänavalt. Planeeringuala ühendus Kõrveküla kergliiklusteede võrguga on tagatud planeeringuala lääneserva Pärna tänava äärde kavandatud perspektiivse asfaltkattega kergliiklustee kaudu. Kogu hoonet teenindav parkimine on lahendatud oma krundil, iga ridaelamu boksi kohta on planeeritud vähemalt kaks parkimiskohta. Planeeringualale on kavandatud ühiskasutatav haljas- ja puhkeala koos laste mänguväljakuga, mis sisaldab endas kõrghaljastust, mänguväljakut, kõnniteed, pinke ja prügikaste.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1144 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kavandada olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas ja planeerida uuele arendusalale täiendav juurdepääsutee. Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil. Planeeringuala pindala on ca 12 ha.

Planeeringualal moodustatakse 43 krunti – 23 üksikelamu maa krunti, 10 ridaelamu maa krunti, 6 transpordimaa krunti, 2 metsamaa krunti, 1 haljasala maa krunt ja 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500- 1700 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200-4000 m2.

Planeeringuala hõlmab endas u 1 ha suurust haljasala maad, mis sisaldab lisaks haljastusele jalgteede võrgustikku, mänguväljakuid, puhke- ja istumiskohti, külaplatsi ja spordiväljakut. Planeeringuga nähakse ette uus juurdepääs läbi Koplimetsa maaüksuse. Peatänava sõidutee laius on planeeritud 6,5 m, kvartalisisesed teed on kavandatud 6m laiused. Kogu alale on planeeritud 2,5 m laiused kergliiklusteed. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeringuala veevarustuse ja kanalisatsiooni taristu on lahendatud läbi naaberalale koostatava Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud puurkaevu, pumpla ja puhastusseadme. Kui naaberalal asuv detailplaneering ei realiseeru vajalikus ajagraafikus on käesoleva detailplaneeringust huvitatud isikul kohustus välja ehitada käesoleva detailplaneeringuala teenindavad Markuse ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud vee- ja kanalisatsioonirajatised (magistraaltorustike need osad, mis ulatuvad pumplatesse, puurkaevuni, reoveepuhastisse ning on vajalikud Kraavikopli maaüksuse elluviimiseks; pumplad, puurkaev, reoveepuhasti jne.). Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Sademevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Maa-ametiga ja tehtud koostööd Tartu Linnavalitsusega.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2021 korraldusega nr 1146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli laiendada olemasolevat Nõmmeringi tn elamupiirkonda Emajõe suunas. Planeeringuga planeeritakse üle osa varasemate detailplaneeringute alusel välja mõõdetud kruntidest, lisaks on ehitatud uus mahasõit 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelt, mis on põhiliseks juurdepääsuks planeeringualale. Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 67 krunti – 42 üksikelamu maa krunti, 7 ridaelamu maa krunti, 5 üldkasutatava maa krunti, 8 transpordimaa krunti, 2 veekogude maa krunti ja 3 tootmismaa (tehnorajatiste tarbeks) krunti. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2- 2000 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200 m2-3500 m2.

Planeeringuala hõlmab endas erinevaid üldkasutatavaid alasid. Emajõe äärne ca 200m laiune ala on planeeritud loodusliku haljasalana. Emajõe äärde on planeeritud avalikult kasutatav tee ja parkimisala, kaldale on planeeritud paadisild, paatide vettelaskmise koht ja piki kallast avalikult kasutatav kergliiklustee. Planeeringuala juurdepääs riigimaanteelt toimub Müta tee kaudu. Planeeringuala idanurka Müta tee ja Ojaääre tänava ristmikule on planeeritud liikluse sujuvuse tagamiseks ringristmik. Planeeritud põhitänavate sõiduteede laiused on 6,5 m, kõrvaltänavate sõiduteede laiused on 5 m. Planeeritud kõnniteed on 2,5 m laiused. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeritava ala joogiveevarustus on lahendatud Pos 67 krundile rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovesi on ette nähtud juhtida Pos 50 krundile planeeritud reoveepuhastisse, kus reovesi puhastatakse asjakohaste nõuete järgi. Vee- ja kanalisatsioonilahendus võimaldab hiljem liituda ühisvõrguga. Planeeritud puurkaev ja reoveepuhastussüsteem hakkab teenindama kogu piirkonda (sh Kraavikopli detailplaneeringuala ja olemasolevat Nõmmeringi elamupiirkonda). Sadevesi kogutakse planeeritud platsidelt ja teedelt kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, Põllumajandus- ja Toiduametiga, Keskkonnaametiga ja Transpordiametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.12.2021–29.12.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.10.2021 korraldusega nr 1023 Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü 79401:006:0500) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Rehevärava tn 2 maaüksusest moodustada kuni kolm elamumaa krunti ning määrata kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on vaja Rehevärava tn 2 katastriüksusest välja jagada perspektiivse jalgtee rajamiseks tee maa-ala krunt/krundid. Lahendada tuleb ka planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala pindala on ca 2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.10.2021 korraldusega nr 1022 Kõrveküla alevikus asuva Sopaku (kü tunnus 79403:002:0953) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on Sopaku maaüksuse jagamine ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine tankla, kauplus(te), majutus- ja kontorihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 2,9 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 08.10.2021 korraldusega nr 972 Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringuga muudetakse Savi tn 6 maaüksuse sihtotstarve tootmismaast äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritud krundile on lubatud rajada kuni 3 hoonet maksimaalse kõrgusega 12 m, lubatud suurim korruste arv on 2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 2715 m2. Savi tn 6 kinnistule säilib olemasolev juurdepääs Savi tänavalt.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuvate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 02.09.2021 korraldusega nr 818 Vahi alevikus asuvate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste jagamist väikeelamumaa ja ridaelamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja ridaelamute ning nende abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala läbib ka Tartu vallale kuuluv Vahipargi tänav. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 6 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.08.2021 korraldusega nr 796 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid detailplaneeringuid suurendades olemasolevaid Käänu tänava (Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22) elamumaa kruntide pindalasid ning planeerida Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Planeeringualal moodustatakse 10 krunti – 9 elamumaa krunti ja 1 transpordimaa krunt. Planeeringuala lähiümbruses on Käänu tänava äärsete kruntide pindalad valdavalt ca 1200-1300 m2. Võttes arvesse olemasolevaid krundi suuruseid jäävad planeeritavate kruntide suurused vahemikku 1200-2000 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kruntidel planeeritud vahemikku 300-350 m2, üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 6 m, abihoonel 4 m. Lubatud on põhihoonetena 1-korruselised üksikelamud. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Planeeringuga lahendatakse ka Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs Käänu tänavalt. Nii Käänu tänav kui ka uus planeeritav tänav on ette nähtud asfaltkattega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt – igale krundile on planeeritud 2-3 parkimiskohta. Antud planeeringu menetlus on seotud ka planeeringualast ca 300 m kaugusele jääva Pihlaka tn 21 maaüksusele varem planeeritud puhkealaga. Käesoleva planeeringu elamukruntide ehitusõiguste rakendamise eelduseks on Pihlaka 21 puhkeala projektijärgse vertikaalplaneerimise teostamine ja haljastuse (sh kõrg- ja madalhaljastus) rajamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.09.2021–29.09.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Piiri külas asuvate Arenduse ja Tindikuivati maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 05.08.2021 korraldusega nr 742 Piiri külas asuvate Arenduse ja Tindikuivati maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on välja töötada terviklahendus turismimajanduse arendamiseks Piirissaarel asuvate Arenduse ja Tindikuivati maaüksustel, anda ehitusõigus majutushoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuala pindala on ca 1,7ha.

Piirissaarel hetkel kehtiva üldplaneeringu kohaselt asuvad Arenduse ja Tindikuivati maaüksused ärimaa juhtfunktsiooniga alal. Ärimaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa. Ärifunktsiooniga hoonete ehitamisel tuleb arvestada ümbritseva keskkonnaga. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Piirissaare valla üldplaneeringuga.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Tärmi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

artu Vallavalitsus algatas 08.07.2021 korraldusega nr 620 Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on Tärmi maaüksuse jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete ning tootmis- ja logistikahoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuala pindala on ca 9,5 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 08.07.2021 korraldusega nr 619 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on liita Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820) maaüksused üheks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine kolme ridaelamu (igaüks maksimaalselt kuni 8 boksiga) ja nelja abihoone ehitamiseks. Planeeritava krundi suuruseks on 10428 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3128 m2, ridaelamu lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m, abihoonel 6 m. Ridaelamu lubatud korruselisus on kuni 2 korrust, abihoonel 1 korrus. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav.

Juurdepääs planeeritavatele ridaelamutele on kavandatud Pärna tänavalt. Planeeringuala ühendus Kõrveküla kergliiklusteede võrguga on tagatud planeeringuala lääneserva Pärna tänava äärde kavandatud perspektiivse asfaltkattega kergliiklustee kaudu. Kogu hoonet teenindav parkimine on lahendatud oma krundil, iga ridaelamu boksi kohta on planeeritud vähemalt kaks parkimiskohta. Planeeringualale on kavandatud ühiskasutatav haljas- ja puhkeala koos laste mänguväljakuga, mis sisaldab endas kõrghaljastust, mänguväljakut, kõnniteed, pinke ja prügikaste.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 27.07.2021–09.08.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.06.2021 korraldusega nr 563 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Planeeringuga muudetakse Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning antakse ehitusõigus kahe korterelamu püstitamiseks. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone ehitisealune pind ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud laste mänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.06.2021 korraldusega nr 562 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.

Planeeringuga liidetakse Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksused üheks riigikaitsemaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse planeeritud krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritud krundile on lubatud rajada 8 hoonet (+alajaam) maksimaalse kõrgusega 15 m, lubatud suurim korruste arv on 3. Kogu ehitusõigust ei ole lubatud realiseerida ühe hoonemahuna, ühe hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 3500 m2. Planeeritud krundile on juurdepääs lõuna poolt varem planeeritud Stardiraja tänavalt. Võimalik teine ühendus on perspektiivis kavandatud Idaringteelt.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.05.2021 korraldusega nr 468 Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Kõrve põik 2a maaüksuse jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga aladel, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 13.05.2021 korraldusega nr 441 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha.

Planeeringuga on kavandatud alale kokku 35 krunti, nendest 25 krunti on planeeritud elamumaa funktsiooniga, 8 krunti tänavate maa-aladeks ning 2 krunti üldkasutatavate haljasalade tarbeks.

Planeeritud elamumaad on kavandatud selge linnaehitusliku loogika järgi, kavandatud on eraldi 2-korruseliste üksikelamute grupp (krundid pos 19 kuni pos 25), väiksemate 2-korruseliste korterelamute grupp (pos 13 kuni pos 18, igas korterelamus kuni 8 korterit) ja kuni 3 korruseliste korterelamute grupp (pos 1 kuni pos 12, igas korterelamus kuni 30 korterit). Pos 7 krundi ehitusõigus võimaldab rakendada ka ärifunktsiooni ja ühiskondlike hoonete funktsiooni. Pos 8 ja Pos 9 on lubatud korterelamu esimesele korrusele rajada äripinnad. Planeeringulahendus määrab ära ka teede ja üldkasutatavate alade struktuuri. Teede osas on teostatud planeeringulahenduse liiklusanalüüs, mille järgi on eelnõud täpsustatud. Krundisiseste parkimisalade ja jalgteede asukohad lahendatakse edasise projekteerimise käigus kui on teada täpne hoone maht ja asukoht (sissepääsud, korterite arv jne). Planeeringus on toodud nõuded haljastuse planeerimiseks (nii tänavamaa haljastuse kui ka kruntide sisese haljastuse osas). Üldkasutatavatele aladele on planeeritud ligikaudsed mänguväljakute ja koerte jalutusväljaku asukohad.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 29.04.2021 korraldusega nr 386 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14  maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste liitmine üheks krundiks ning krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine riigikaitsemaaks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 21.05.2021–03.06.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 334 Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid detailplaneeringuid suurendades olemasolevaid Käänu tänava elamumaa kruntide pindalasid ning planeerida Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Oluliseks eesmärgiks on planeerida Käänu tänavalt Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga aladel, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 08.04.2021 korraldusega nr 311 Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Planeeringuga on muudetud Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava vahelisi kruntide piire. Lisaks on muudetud Ojaääre tn 10 ja Ojaääre tn 12 omavahelist krundi piiri. Ojaääre tn 12 krundi läänepoolsest osast on jagatud välja transpordimaa sihtotstarbega krunt ristmiku paremaks liikluskorralduslikuks lahenduseks. Kruntidele POS 1 kuni POS 6 on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 1 abihoone. Krundile POS 7 on lubatud ehitada 1 üksikelamu või samas mahus korterelamu (kuni 4 korteriga) ja 1 abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele POS 1 kuni POS 7 ehitada (igale krundile) kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Kruntidele POS 1 kuni POS 7 on lubatud ehitada kuni 2-korruselised hooned, millede maksimaalne lubatud ehitisealune pindala krundil on 300 m². Elamu maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m ja abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on 6 m maapinnast. Tupiktänava (kruntidele juurdepääsutee) koridor on planeeritud 10,0 meetri laiune ja lõpeb ümberkeeramise kohaga. Planeeritud asfaltkattega sõidutee on planeeritud 5 meetri laiune ja kahele poole teed on kavandatud haljasribad. Ojaääre tn 12 ja Ojaääre tn 3 kinnistutele säilib olemasolev juurdepääs Ojaääre tänavalt, Ojaääre tn 2, 4, 6, 8 ja 10 kinnistutele on planeeritud samuti juurdepääs Ojaääre tänavalt.

Planeeritaval alal kehtib Tartu Vallavolikogu 13.09.2006 otsusega nr 101 kehtestatud Ojaääre kinnistu (79401:006:0454) ja Markuse kinnistu (79401:006:0473) osaala detailplaneering, mille alusel moodustati krundid ning väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks. Käesolevaks hetkeks on enamuses planeeritavatel kruntidel ehitusega alustatud. Uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub vana kehtiv detailplaneering kattuvas ulatuses kehtetuks.

Kavandatav tegevus on sobilik piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri ja hoonestuslaadiga. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kaupmehe tn 8, 10, 12 kruntide osas

Tartu Vallavalitsus kehtestas 01.04.2021 korraldusega nr 299 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu Kaupmehe tn 8, 10, 12 kruntide osas.

Kaupmehe 8, 10, 12 (pos 4- pos 6) kruntidele on määratud ehitusõigused kuni 4-korruseliste korterelamute püstitamiseks, kus võib kuni 20% ulatuses olla ärifunktsiooni. Maksimaalne korterite arv on ühes korterelamus 32. Kogu ühe krundi korterelamu hoonemahtu ei ole lubatud rajada 16m kõrgusena, mahud peavad olema liigendatud. Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Kõigi kruntide ehitusõigus võimaldab ka 1-korruselise abihoone püstitamist. Planeeringuga on korrigeeritud vähesel määral olemasolevate kruntide piire. Planeeritud on täiendavad jalgteed Kaupmehe tn, Mõisa pst ja külgneva riigimaantee äärde ning kaks jalgtee lõiku, mis ühendavad Kaupmehe tänavat maanteeäärse kergliiklusteega. Lisaks on planeeritud laste mänguväljakud ja haljastuslahendused. Juurdepääsud kruntidele on Kaupmehe tänavalt. Normatiivne parkimine (EVS 843:2016 „Linnatänavad") on tagatud igal krundil.

Tartu Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Tartu valla üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 11.03.2021 korraldusega nr 225 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringulahendus näeb ette Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 liitmise üheks elamumaa krundiks pindalaga 7527 m². Krundi kasutamise sihtotstarve on 70% ER- ridaelamumaa ja 30% EK- korterelamumaa. Krundile on määratud ehitusõigus kahe ridaelamu ja ühe korterelamu püstitamiseks. Ühes ridaelamus võib olla maksimaalselt 8 boksi, korterelamu maksimaalne korterite arv on 20. Kogu krundi ehitisealune pind on kokku planeeritud 1980 m² (ca 26% krundi pindalast), sh korterelamu kuni 455 m². Planeeringu põhijoonisel on toodud võimalik krundi hoonestusala ja fikseeritud erineva tingmärgiga ala, kus võib paikneda korterelamu. Arvestades planeeringuala asukohta ja piirkonnas kehtivaid ehitusõigusi, on lubatud perspektiivse Keskuse tee ringristmiku poolsesse ossa rajada kuni 3- korruseline korterelamu maht. Ridaelamud võivad olla kuni 2-korruselised. Krundi ehitusõigus tuleb realiseerida kolme hoone mahuna.

Lisaks Keskuse teelt olemasolevale krundile juurdepääsule on planeeritud täiendav võimalik juurdepääs Keskuse tee ja Mõisapiiri tn vaheliselt uuelt ühendustänavalt. Lisaks on kirjeldatud haljastuse põhimõtted (haljastatava ala minimaalne suurus on 35% krundi pindalast, sh kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% haljastatavast alast). Krundil tuleb tagada vähemalt 2 parkimiskohta iga ridaelamu boksi kohta ja 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta korterelamus ning lisaks vähemalt 1 külaliskoht iga maja kohta.

Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 16.01.2008 korraldusega nr 1 kehtestatud Täheperve, Täheserva, Täheveere, Täheääre ja Mõisaplatsi tn 1 detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel samale alale kattuvas osas kehtetuks.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lombi külas asuva Adami maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 28.01.2021 korraldusega nr 86 Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Adami maaüksusest (kü tunnus 79403:002:0040) kuni nelja elamumaa krundi moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti on vajadus Adami kinnistuga külgnevate Adami tee ja Kuusiku tee koridori laiendamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala pindala on ca 2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub Adami maaüksus väikeelamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Maramaa külas asuva katastri nr 79401:006:0133 (Kivi maaüksuse) detailplaneeringu ja Vahi külas asuva Piibe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 21.01.2021 korraldusega nr 64 Maramaa külas asuva katastri nr 79401:006:0133 (Kivi maaüksuse) detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 19.03.2003 korralduse nr 93 „Tartu valla Maramaa küla katastri nr 79401:006:0133 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Planeeringu eesmärgiks oli määrata krundile ehitusõigus. Detailplaneeringut ei ole koostama asutud. Hetkel kehtiva planeerimisseaduse järgselt ei ole algatatud detailplaneeringu eesmärkide täitmiseks enam planeeringut vaja koostada ja ehitusõiguse saab krundile anda läbi projekteerimistingimuste.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 21.01.2021 korraldusega nr 64 Vahi külas asuva Piibe maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 15.12.2004 korralduse nr 546 „Tartu vallas Vahi külas Piibe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Planeering algatati eesmärgiga jagada planeeritav maa-ala kaheks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigused elamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. 2005.a mais on Piibe maaüksus jagatud kolmeks krundiks. Kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Vahipargi tn 6 ja 8) ja transpordimaa krundiks (Vahipargi tänav L1). Vahipargi tn 6 krundile on 2004.a väljastatud ehitusluba hoone rekonstrueerimiseks (kasutusluba väljastatud ka 2004.a). Vahipargi tn 8 krundile on väljastatud 2005.a ehitusluba üksikelamu püstitamiseks, ehitamist ei ole alustatud. Tartu Vallavalitsusele teadaolevalt detailplaneeringut koostama ei ole asutud. Käesolevaks hetkeks on planeeringu algatamise taotluses toodud eesmärgid täidetud.

Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Vainu ja Käopesa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.01.2021 korraldusega nr 65 Tila külas asuvate Sutemäe (kü 79601:001:0028), Sutemetsa (kü 79601:001:0131), Vainu (kü 79601:001:0031) ja Käopesa (kü 79601:001:0027) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale segafunktsiooniga hoonestuse, teenindava sidusa teedevõrgu ja üldkasutatava haljasala kavandamine, et moodustuks terviklik asumiala. Planeeringuga kaalutakse arendusalale erinevat tüüpi elamute (üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud ja korterelamud) ning ärifunktsiooniga hoonete planeerimist ja määratakse ehitusõigused ka abihoonete püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse ala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 28 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.12.2020 korraldusega nr 1105 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Stardiraja tn 12 (kü tunnus 79601:001:1513) ja Stardiraja tn 14 (kü tunnus 79601:001:1251) maaüksuste liitmist üheks krundiks ning krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist riigikaitsemaa sihtotstarbeks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 5,2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavalitsuse 16.04.2020 korraldusega nr 338 kehtestatud Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.12.2020 korraldusega nr 1104 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud laiendada Rähni tänava üksikelamute piirkonda piki Murisoo peakraavi äärt, jagada Rähni maaüksus (kü tunnus 79403:002:1455) elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata planeeritavatele kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Rähni maaüksusel kehtiv Tartu Volikogu 13.08.2008 otsusega nr 99 kehtestatud Tila külas asuva Kobrulehe maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 10.09.2020 korraldusega nr 756 võeti Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 28.09.2020–11.10.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.12.2020 korraldusega nr 1044 Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha.

Planeeringu koostamisest huvitatud isikuteks olid algatamise hetkel Tiiu Vares ja Tartu Vallavalitsus. Planeering algatati ca 1,36 ha suurusele maa-alale. Planeeringut asus koostama Väliprojekt OÜ. Planeeringu avalikul väljapanekul (15.07.2020-29.07.2020) ei esitatud detailplaneeringu osas seisukohti või vastuväiteid. Vastuvõetud planeeringulahendusega oli kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt.

Detailplaneeringu koostamise käigus esitas huvitatud isikutest üks osapool taotluse, milles avaldas soovi detailplaneeringu menetlus lõpetada Aroonia tn 3 maaüksuse osas. Taotlus rahuldati ning antud maaüksuse planeeringualast väljaarvamisega vähenes planeeringuala, muutus planeeringu nimetus ja korrigeeriti ka planeeringu lahendust.

Korrigeeritud planeeringulahendusega on ette nähtud jagada Kõnnumaa (kü tunnus 79403:002:1508) maaüksus viieks krundiks – kaheks elamumaa, kaheks transpordimaa ja üheks üldkasutatava maa krundiks. Planeeritud elamumaa krundid on pindalaga 1315 m² ja 1369 m². Mõlemale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), mõlema krundi lubatud ehitisealune pind on kuni 250 m². Üldkasutatava maa krundi suurus on planeeritud 3173 m². Lisaks on planeeritud üks tee maa-ala krunt, mis tagab juurdepääsu planeeritavatele elamukruntidele ning teine, mis võimaldab laiendada Kooli tänava koridori. Planeeringuga on lahendatud planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringu koostamisel on arvestatud Kooli tänava rekonstrueerimisprojekti lahendusega.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega polüfunktsionaalse keskuse maa alal. Maakasutuse juhtfunktsioon lubab muuhulgas planeerida elamumaa sihtotstarbega maakasutust. Detailplaneeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 19.11.2020 korraldusega nr 994 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Elupuu (kü tunnus 79403:002:0937) maaüksus kaheks elamumaa krundiks ning määratud on ehitusõigused täiendavate hoonete (üks täiendav üksikelamu ja abihooned) projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga kavandatud ka üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Kruntide veevarustus on lahendatud pos 2 krundil asuva olemasoleva puurkaevu baasil. Kui tulevikus ehitatakse välja piirkonnas ühisveevärk, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Elupuu maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 08.12.2017 korraldusega nr 604 kehtestatud Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 388 võeti Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.05.2020–07.06.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.10.2020 korraldusega nr 897 Tila alevikus asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Pärna (kü tunnus 79401:001:0389) maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m². Krundile POS 2 on määratud ehitusõigus kuni viiele hoonele (üks üksikelamu ja neli abihoonet) ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 428 m². Planeeringu realiseerimisel tagatakse, et puurkaevu, salvkaevu ja imbsüsteemide omavaheline kaugus on suurem kui 60 m. Juhul, kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Pärna maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 233 kehtestatud Pärna maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kattuvas osas kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 27.08.2020 korraldusega nr 690 võeti Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.09.2020–27.09.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Ojaääre 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutest ja avaliku arutelu mittekorraldamisest

Tartu Vallavalitsuse 27.08.2020 korraldusega nr 689 võeti Vahi alevikus asuva Ojaääre 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 14.09.2020-27.09.2020.

Avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanek muuta Ojaääre tn 8 (kü tunnus 79401:006:1129) ja Ojaääre tn 6 (kü tunnus 79401:006:1128) kinnistute omavahelist piiri selliselt, et Ojaääre tänava poolses osas nihkuks piir Ojaääre tn 6 suunas vähemalt 6-7 m ja Müta tee poolses servas vastupidises suunas. Samuti soovis sama isik lisada Ojaääre 8 kinnistule (kü tunnus 79401:006:1129) Müta tee poolsesse serva Ojaääre tn 6 kinnistu (kü tunnus 79401:006:1128) poolsesse nurka planeeritava abihoone ehitamise võimalus.

Esitatud ettepanekute ja osapoolte vahelise kokkuleppe alusel korrigeeritakse planeeringulahendust. Planeeringulahenduse parandused ei muuda detailplaneeringu põhilahendust.

Planeerimisseaduse § 136 lg 2 kohaselt ei ole avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks avalik arutelu nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 22.10.2020 korraldusega nr 895 Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Jaama maaüksusest (kü 77301:002:0175) kuni kolme elamumaa krundi moodustamist ning ehitusõiguse määramist kahele krundile üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning ühele krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu või kaksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 0,6 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas endise Tabivere valla territooriumil kehtiva üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus väikeelamu maa-ala juhtfunktsiooniga alal. Väikeelamu maa-ala juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt elamu, hooajalise kasutusega elamu ning elamutevahelise välisruumi ja muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.09.2020 korraldusega nr 771 Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Erminurme tee 28 maaüksusele ehitusõiguse määramist kuni kolme korterelamu püstitamiseks ja vastavalt ka krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist. Lisaks lahendatakse planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus ja üldkasutatav haljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 5.10.2011.a otsusega nr 32 kehtestatud Tartu valla lõunaosa osaala II etapi detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 27.08.2020 korraldusega nr 691 Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1025) detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärk on muuta Savi tn 6 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1025) sihtotstarvet tootmismaast äri- ja tootmismaaks. Samuti määrata ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 14.06.2006 otsusega nr 82 kehtestatud Kaevu kinnistu detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Teistkordsele avalikule väljapanekule esitatakse planeeringulahendus, mis näeb ette Vahi tn 11 krundile kahe korterelamu püstitamise võimaluse. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone maht ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste

parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud lastemänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahenduse muudatused ei ole vallavalitsuse hinnangul mahus, mis nõuaksid kooskõlastamise kordamist Päästeametiga ja täiendavat koostööd võrguettevõtetega.  

Avalik väljapanek toimub 05.08.2020–19.08.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). 

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.07.2020 korraldusega nr 556 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Nõmmiku tn 21 (kü tunnus 79401:001:0473) maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määratud on ehitusõigused elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise pos 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja - kanalisatsioon on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Nõmmiku tn 21 maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 459 kehtestatud Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Planeeringu lahendus järgib piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri ja hoonestuslaadi. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuala elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 389 võeti Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.05.2020–07.06.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 16.07.2020 korraldusega nr 555 Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 28.04.2004 korralduse nr 179.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli muuta maa sihtotstarvet ja moodustada väikeelamu krunte.

Maaomaniku nägemus maakasutuse osas on muutunud ning sellest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks.

Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 28.05.2020 otsusega nr 12 kehtetuks Vasula alevikus asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu.

Otsusega saab tutvuda SIIN ning vallavalitsuse tööaegadel Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 417 Erala külas asuva Erala 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Igale uuele üksikelamu maa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1- korruselise abihoone püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise lastemänguväljaku ala. Normatiivne parkimine (EVS 843:2016 „Linnatänavad") on tagatud igal krundil. Lisaks on lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala kokku on ca 1,3 ha.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 12.12.2019 korraldusega nr 1045 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.01. – 19.01.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid planeeringulahenduse kohta.

Planeeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Põllumajandusametiga, Päästeametiga ja tehnovõrkude valdajatega.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.04.2020 korraldusega nr 338 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi. Planeeringuala suurus on ca 64 ha.

Planeeringuala hõlmab valdavas osas reformimata riigimaad, lisaks osaliselt Stardiraja maaüksust (kü tunnus 79601:001:1004), Raadiraja maaüksust (kü tunnus 79403:002:1314), Ermiristi maaüksust (kü tunnus 79403:002:1311) ja Teenurga maaüksust (kü tunnus 79403:002:1378).

Planeeringuga on moodustatud alale kokku 35 krunti. Kruntidele määratud sihtotstarbed ja ehitusõigused võimaldavad alale rajada linnalise tiheduse- ja funktsionaalsusega uushoonestuse (korterelamud, ärihooned, erinevad kultuuri- ja spordivaldkonna hooned) ning teenindavad rajatised, lisaks on planeeritud alale võimalik kalmistu maa-ala ning teede ja tänavate maa-alad ning haljasalade maa-alad. Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja kruntide tehnovõrkudega varustamine, täpne parkimiskorraldus ja tehnovõrkude varustus lahendatakse projekteerimise käigus.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maa-ametiga, Maanteeametiga ja Keskkonnaametiga. Planeeringulahendus kooskõlastati Päästeametiga.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 245 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi lahendus. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.04.2020–14.04.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 02.04.2020 korraldusega nr 319 Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga rajatakse Kõrtsimäe maaüksusele (kü tunnus 79402:001:0376) ärikompleks (metsatehnika müük ja hooldus), mille juurde kuuluvad ka eluruumid. Planeeringuga on määratud krundile hoonestusala ja selle piiritlemisel on lähtutud maaüksust läbivast elektri õhuliinist ja planeeringu koostamisel tehtud koostööst Keskkonnaametiga ja Muinsuskaitseametiga. Planeeringuga on antud ehitusõigus lisaks olemasolevale kõrtsihoonele kahe uue hoone püstitamiseks, kõigi hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind krundil kokku on 1200 m². Olemasolev kõrtsihoone on lubatud restaureerida ja ümber ehitada vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Planeeringualaga külgneva 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee ja igast külgneva kohaliku tee osas liikluskorralduslikke ega ehituslikke muudatusi ei planeerita (v.a krundile juurdepääs kohalikult teelt).

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd Maanteeametiga, Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga ja Päästeametiga.

Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 20.02.2020 korraldusega nr 171 võeti Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 16.03.2020–29.03.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneegingu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.03.2020 korraldusega nr 245 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 64 ha.

Planeeringuala hõlmab valdavas osas reformimata riigimaad, lisaks osaliselt Stardiraja kü (kü tunnus 79601:001:1004), Raadiraja kü (kü tunnus 79403:002:1314), Ermiristi kü (kü tunnus 79403:002:1311) ja Teenurga kü (kü tunnus 79403:002:1378).

Planeeringuga on moodustatud alale kokku 35 krunti. Kruntidele määratud sihtotstarbed ja ehitusõigused võimaldavad alale rajada linnalise tiheduse- ja funktsionaalsusega uushoonestuse (korterelamud, ärihooned, erinevad kultuuri- ja spordivaldkonna hooned) ning teenindavad rajatised, lisaks on planeeritud alale võimalik kalmistu maa-ala ning teede ja tänavate maa-alad ning haljasalade maa-alad. Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja kruntide tehnovõrkudega varustamine, täpne parkimiskorraldus ja tehnovõrkude varustus lahendatakse projekteerimise käigus.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 01.04.2020–14.04.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Arvestades tekkinud eriolukorda riigis, soovitame planeeringuga tutvuda läbi digikeskkonna.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Nõmmeringi tn 11 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 05.03.2020 korraldusega nr 224 Vahi alevikus asuva Nõmmeringi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0333) detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärgiks oli muuta kehtivat detailplaneeringut Nõmmeringi tn 11 krundi osas. Planeeringuga sooviti muuta arhitektuurseid tingimusi, et suurendada hoone lubatavat maksimaalset kõrgust ning kaasnevalt võimaldada ehitada elamule kaks korrust.

27.01.2020 esitas maaüksuse omanik avalduse, milles soovib lõpetada detailplaneeringu koostamise.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Soitsjärve külas asuva Kaasiku maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

3.03.20

Tartu Vallavalitsus algatas 27.02.2020 korraldusega nr 193 Soitsjärve külas asuva Kaasiku maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0469)  osaala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Kaasiku maaüksusele (kü tunnus 79402:001:0469) ehitusõiguse määramist kuivati ja teenindava abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks ning vajadust Kaasiku maaüksusest ehitusõigusega krundi eraldamiseks. Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoone tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 6 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Tartu valla üldplaneeringu kohaselt on Saadjärve ja Soitsjärve vaheline piirkond, mis jääb Vooremaa maastikukaitseala piiridesse, detailplaneeringu kohustusega ala. Detailplaneeringu kohutus on kõikide arendustegevuste puhul ja katastriüksuse jagamisel ehitusõiguse taotlemise eesmärgil.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

28.02.20

Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.02.2020 korraldusega nr 163 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu suurus on ca 7,8 ha.

Planeeringualasse jäävatest maaüksustest on moodustatud krundid POS 1 ja POS 2. Krunt POS 1 moodustub Mõisamaa, Mõisatiigi ja Joosti maaüksustest. Krunt POS 2 moodustub Reede ja Joosti maaüksustest. POS 1 krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil on 1200 m². POS 2 planeeritavale krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 2-korruselised hooned. Lisaks ehitusõigusele on lubatud krundile POS 1 väikeehitiste püstitamine ka väljapoole põhijoonisel esitatud hoonestusalasid vastavalt Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud projektile. Samuti on POS 2 lubatud ehitusõigusele lisanduvalt ehitada kuni neli alla 20 m² suurust väikeehitist, mida on lubatud paigutada hoonestusalasse. Antud kruntidele määratakse ehitusõigused majutushoone, konverentsikeskus, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puudega lastele ja nende peredele.

Tartu Vallavalitsuse 19.12.2019 korraldusega nr 1054 võeti Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.01.2020–26.01.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, mille jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

28.02.20

Tartu Vallavalitsus võttis 20.02.2020 korraldusega nr 171 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringuga rajatakse ärikompleks (metsatehnika müük ja hooldus), mille juurde kuuluvad ka eluruumid. Planeeringuala asub tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ääres. Alal asub ka endine kõrtshoone (Sootaga kõrtsihoone, muinsuskaitse all ehitismälestisena, reg nr 7280), mille kaitsevööndiks on 50 m maa-ala mälestise väliskontuurist. Lisaks asub planeeringuala Vooremaa maastikukaitsealal Vooremaa piiranguvööndis. Maaüksus jääb ka alale, mis kuulub Vooremaa linnualana Natura 200 võrgustikku.

 

Planeeringuga on määratud krundile hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada hoonestuse) ja selle piiritlemisel on lähtutud maaüksust läbivast elektri õhuliinist ja planeeringu koostamisel tehtud koostööst Keskkonnaametiga ja Muinsuskaitseametiga. Planeeringuga on antud ehitusõigus lisaks olemasolevale kõrtsihoonele kahe uue hoone püstitamiseks, kõigi hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind krundil kokku on 1200 m². Planeeringuga on lahendatud ka hoonete tehnovõrkudega varustamine. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt krundisiseselt, elektrivarustuse osas uusi liitumisi krundile ei taotletud ja lahendust ümber ei planeeritud. Olemasolev kõrtsihoone on lubatud restaureerida ja ümber ehitada vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Maanteeametiga, Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 16.03.2020–29.03.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 22.01.2020 korraldusega nr 74 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,8 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks ning korrigeerida ka krundipiire. Planeeringuga on moodustatud Õpetaja tn 7 ja Saava maaüksuste baasil 28 295 m² pindalaga ühiskondlike ehitiste maa krunt. Krundile on määratud ehitusõigus kuni 2-korruseliste ja kuni 16 m kõrguste hoonete püstitamiseks-laiendamiseks. Hoonete koguarv planeeritud krundil on 6, täiendavate hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3900 m². Lisaks on planeeringuga lahendatud põhimõtteline liikluskorraldus. Täpne parkimiskorraldus lahendatakse projekteerimise käigus.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering kooskõlastati Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 17.02.2020–01.03.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 34 Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü 79601:001:0820)  maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda planeeritavate Liiva tn 5 ja a maaüksuste põhjal kuni kolme elamumaa krundi moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse määramist ridaelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritud ridaelamutele ligipääs on kavandatud olemasolevalt Pärna tänavalt. Planeeringuga lahendatakse ka üldkasutatavad puhkeala, haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1, 3 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 16.01.2020 korraldusega nr 35 Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 (kü 79401:006:1580) maaüksuse detailplaneeringu.  

Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus Killustiku põik 1 maaüksusel oleva ärifunktsiooniga hoone laiendamiseks. Samuti jagatakse välja Killustiku põik 1 maaüksuse Vahi tänava poolsest osast transpordimaa krunt jalgtee rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,26 ha.

Antud planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavalitsuse 12.10.2016 korraldusega nr 509 kehtestatud Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneering). Peale käesoleva planeeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kogu ulatuses kehtetuks.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu kohaselt tulenevalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombineeritud lahendus.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 19.12.2019 korraldusega nr 1054 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 7,8 ha.

Planeeringuga on antud Tammistu mõisa territooriumile ehitusõigus majutushoonete, konverentsikeskuse, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puuetega lastele ja nende peredele.

Planeeringualasse on hõlmatud Mõisamaa (kü tunnus 79403:006:0231), Mõisatiigi (kü tunnus 79403:006:0153), Reede (kü tunnus 79403:006:0538), Joosti (kü tunnus 79403:006:0148, kü tunnus 79403:006:0127) ning planeeringuala ulatuses riigimaantee 22212 Väägvere-Tammistu tee. Planeeringualasse jäävatest maaüksustest moodustatakse krundid POS 1 ja POS 2. POS 1 moodustub Mõisamaa, Mõisatiigi ja Joosti maaüksustest. POS 2 moodustub Reede ja Joosti maaüksustest. POS 1 krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil on 1200 m². POS 2 planeeritavale krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 2-korruselised hooned. Lisaks ehitusõigusele on lubatud krundile POS 1 väikeehitiste püstitamine ka väljapoole põhijoonisel esitatud hoonestusalasid vastavalt Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud projektile. Samuti on POS 2 lubatud ehitusõigusele lisanduvalt ehitada kuni neli alla 20 m² suurust väikeehitist, mida on lubatud paigutada hoonestusalasse.

Planeeringualasse hõlmatud kruntide maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringuga määratud suures osas üldkasutatava hoone maa ning osaliselt elamumaa. Üldkasutatavate maade planeerimine on lubatud ka üldplaneeringuga reserveeritud elamumaadel, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise eesmärgid kehiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on ka Tammistu mõisa maa-ala muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega, Muinsuskaitseametiga, Maa-ametiga, Maanteeametiga, Keskkonnaametiga ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 13.01.2020–26.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Erala külas asuva Erala keskuse 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1045 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on kavandada kompaktse Erala küla elamupiirkonna laiendamine põhjapoolses suunas. Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Üksikelamu maa kruntidele määratakse planeeringujärgselt ehitusõigused kuni 2-korruseliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsauks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise mänguväljaku ala.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Vabriku tn 3 maaüksuse osas

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otsusega nr 107 Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu Vabriku tn 3 (kü 79401:006:0718) osas.

Vahi aleviku Vabriku tn 3 kinnistu omanik esitas taotluse Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Vabriku tn 3 osas, kuna soovib krundi ehitusõiguse osas muuta hoonete arvu. Hetkel on määratud krundi ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on Vabriku tn 3 ehitusõigusega lubatud suurim ehitisealune pind krundil kokku 7300 m², millest hetkel on kahe hoone peale kasutatud vaid 2377 m². Taotleja ei soovi planeeringujärgset hoonete lubatud suurimat ehitisealust pinda suurendada.

Käesolevaks ajaks on detailplaneering Vabriku tn 3 maaüksuse osas realiseeritud – maaüksusele on püstitatud kaks tootmishoonet. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve ning eeldatavalt puudub detailplaneeringu kehtima jäämise osas ka avalik huvi.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.11.2019 otusega nr 105 Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala suurus oli ca 12 ha.

Planeeringulahendusega muudeti Soitsjärve külas asuvate Veeriku ja Männiku kinnistute omavahelist piiri. Planeeringu realiseerimise tulemusel suurenes Veeriku maaüksus ca 500 m² ning Männiku maaüksus vähenes ca 500 m² võrra. Planeeringuga ei määratud ehitusõigust. Planeeritava ala pindala oli ca 12 ha.

Antud detailplaneering on realiseeritud st krundi piiride osas on planeeringujärgsed muudatused ellu viidud.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79 kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 28.11.2019 otsusega nr 106 Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda planeeringualale uue spordilinnaku moodustamist. Üldplaneeringu kohaselt on Saava maaüksused kantud kaardile valge alana, mis tähendab, et maakasutuse juhtfunktsioon säilib põhiliselt maatulundusmaana. Sotsiaalmaade planeerimist antud asukohta põhjendati eelkõige sellega, et maaüksused kuuluvad Tartu vallale ning sihtotstarvete muutmine võimaldab Lähte Ühisgümnaasiumi ja Tartu Valla Spordikooli kompleksi laiendada. 2015. aastal langetatud otsus planeering algatada ca 28 ha ulatuses spordikompleksi laiendamise eesmärgil oli laiaulatuslik plaan.  Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ning eeldatakse, et planeeringu menetlused viiakse läbi kolme aasta jooksul ja realiseeritakse viie aasta jooksul.

Tartu Vallavalitsus algatas osaliselt samale alale 19.09.2019 korraldusega nr 786 Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga rajada esimesed etapis jääväljak ja tulevikus jäähall. Antud planeeringu realiseerimist on võimalik alustada lähiaastatel.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.11.2019 korraldusega nr 1018 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Koidu maaüksuse osaala II etapi ja lähiala detailplaneeringut, mis muutub planeerimisseaduse § 140 lg 8  alusel antud detailplaneeringuga kattuvas osas kehtetuks. Planeeringulahendusega on muudetud Koidu tn 7 ja Koidu tn 7a maaüksuste vahelist piiri. Koidu tn 7a osas on täpsustatud krundil asuva ärihoone ehitusõigust ja krundi parkimiskorraldust. Planeeringuga on antud võimalus ärihoone laiendamiseks – terrasside, avatud varjualuste ja väiksemate hooneosade rajamiseks. Koidu tn 7 maaüksuse sihtotstarve on kavandatud planeeringuga elamumaaks ning määratud on ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Üldkasutatava maana säilib piirkonnas Koidupargi maaüksus, kuhu rajatakse avalikult kasutatav mänguväljak.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 12.12.2019 korraldusega nr 1044 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks. Kehtiva detailplaneeringu järgseid ehitusõigusi ei ole realiseerima asutud.

 Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringulahendus näeb ette Vahi tn 11 krundile kuni kahe 3-korruselise korterelamu postitamise ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m². Hoonete maksimaalne absoluutkõrgus on määratud Mõisa allee 1/3/5 korterelamute kõrguse järgi so 61.00 m. Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks 134 m² suuruse tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus. Samuti on planeeritud laste mänguväljak ja haljastuslahendused ning lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv ja moodustab Mõisa allee 1/3/5 olemasolevate korterelamute ja Vahi tn 9 krundile planeeritud korterelamutega tervikliku korterelamute piirkonna. Lisaks annab planeering põhimõttelise lahenduse Vahi tänava liikluskorraldusele.

Avalik väljapanek toimub 06.01.2020–19.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 10.10.2019 korraldusega nr 869 Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr 105.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli planeeritava maa-ala jagamine väikeelamumaa kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringut asuti koostama, 2006. aastal esitatud eskiislahenduses oli alale kavandatud nii üksikelamuid, kahe- ja kolmekorruselisi korterelamuid kui ridaelamuid ning üldkasutatava maa krunte. Planeeritaga ala pindala oli ca 9,4 ha.

Alates 2006. aastast ei ole planeeringu edasist koostamist toimunud ega menetlust läbi viidud.

20.09.2019 esitas planeeringu koostamisest huvitatud isik avalduse tühistada Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korraldus nr 105 Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.08.2019 korraldusega nr 692 Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,0 ha.

Planeeringulahendusega on kavandatud 7 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti ja üks ridaelamumaa sihtotstarbega krunt ning kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti. Igale uuele üksikelamumaa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Ridaelamumaa krundile on antud ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise ridaelamu püstitamiseks (kokku kahe hoone peale 11 boksi). Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Hariduse tänavalt lähtuv teenindav tänav ning lisaks eraldiseisev jalgtee koridor, mis kulgeb Hariduse tänavalt Pärna tn 6 kinnistule järve äärde. Hariduse tn 13 hoonetele säilib juurdepääs olemasolevast asukohast, pos 8 krundile kavandatud ühele ridaelamule on juurdepääs kavandatud ka Hariduse tänavalt. Lisaks on planeeritud pos 8 ridaelamute juurde krundile ühine laste mänguväljaku ala. Detailplaneeringuga on kavandatud avalikuks kasutamiseks ette nähtud teid ja sellega seonduvaid rajatisi, haljastust, välisvalgustust ja mänguväljak.

 

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas detailplaneeringu lähteülesandega ning vastab Tartu valla kehtivale üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 22.08.2019 otsusega nr 69 Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsuse nr 51.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:1621) jagamist kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused spahotell-konverentsikeskuse, talvepargi ja ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Talvepargi rajamise eesmärgil oli planeeringualasse kaasatud Ermi tn 7 (kü tunnus 79403:002:1622), Väikepargi (kü tunnus 79403:002:1573) ja Majoraadi park (kü tunnus 79403:002:1574) maaüksused. Planeeringuala suurus oli ca 14 ha. Algatatud planeeringu eesmärgid olid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks keskuse maa.

Tartu Vallavalitsuse nägemus piirkonna edasise arenguga seoses on muutunud, millest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks ning Ermi tn 9 // 11 // 13 maaüksusele ehitusõiguse määramiseks ärihoonete rajamise eesmärgil. Detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisel jääb maa-alal kehtima Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu II etapi osaala detailplaneering.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT

 

Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lisaks lahendada ära ka üldkasutatavate maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik haljasaladel). Lisaks antakse täpsem lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Oluline on tagada juurdepääsud Rääbise tn 7 ja 9 kruntidele.

Käesoleval hetkel kehtib Väikeaia maaüksustel ja planeeringualasse jääval omandisse vormistamata maa-alal Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneering (kehtestatud 16.11.2016 Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 568). Planeeringuga kavandati Väikeaia maaüksuse jagamist kaheks krundiks (transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) ning omandisse vormistamata maa-alal üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamist. Hetkel ei ole kehtivat planeeringut täielikult realiseeritud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas osas kehtetuks.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Planeeringuala ulatus on ca 6,7 ha.

Täpsem info SIIT

Vahi alevikus asuvate Janne ja Heigo maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Janne ja Heigo maaüksustest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada juurdepääsuteed, parkimiskorraldus, varustamine tehnovõrkudega ning haljastus ja heakord. Lagle, Juta ja Mölla tn 24 maaüksused on osaliselt planeeringualasse hõlmatud Mölla tänav L1 transpordimaa laiendamise eesmärgil. Planeeringulahendus peab sobima piirkonnas välja kujunenud krundistruktuuri, hoonestuslaadi ning arhitektuursele põhimõtetega.

Planeeringualal kehtib Lagle, Mölla tn 24 ja Mölla tänav L1 transpordimaa osas Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneering, millega täpsustati olemasolevate kruntide ehitusõigus ning kavandati ajutised vee- ja kanalisatsioonilahendused kuni ühisvõrkude väljaehitamiseni. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamise järgselt muutub varasemalt kehtestatud planeering kattuvas osas kehtetuks.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on maa-ala juhtfunktsiooniks määratud lõunapoolsele osale keskuse maa ning põhjapoolsele osale elamumaa juhtfunktsioon. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha.

Täpsem infot SIIT

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots on suletud ja sõidukite juurdepääs riigimaanteele puudub. Ojaääre tänav on peale Tartu-Jõgeva-Aravete maanteele uue ristmiku ehitust muutunud tupiktänavaks (jalakäijate pääs maanteeäärsele kergliiklusteele on tagatud). Uue liikluskorraldusega seoses puudub vajadus varem planeeritud 14m laiuse teekoridori järele. Lisaks liikluskorraldusele ja krundipiiride muutmisele vaadatakse üle kruntide hoonestusalad, ehitusõigused, haljastus, heakord ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeritaval alal kehtib Tartu Vallavolikogu 13.09.2006 otsusega nr 101 kehtestatud Ojaääre kinnistu (79401:006:0454) ja Markuse kinnistu (79401:006:0473) osaala detailplaneering, mille alusel moodustati krundid ja väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks. Käesolevaks hetkeks on enamuses planeeritavatel kruntidel ehitusega alustanud. Uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub vana kehtiv detailplaneering kattuvas ulatuses kehtetuks.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

13.05.19

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2019 korraldusega nr 399 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu eesmärk on kaaluda Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, 10039 m2) jagamist kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Elupuu maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 08.12.2017 korraldusega 604 kehtestatud Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering, mille eesmärk oli muuta krundi maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIN ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

3.05.19

Tartu Vallavalitsus lõpetas 18.04.2019 korraldusega nr 369 maaomanike taotluste alusel Kastli külas asuva Mäe-Tuisu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jagada planeeringualasse jäävad maaüksused kruntideks ning anda ehitusõigus hoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga sooviti kavandada alale terviklik kaasaegne asum, mis sisaldaks lisaks elamutele ka muid piirkonda teenindavaid funktsioone.

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.04.2019 otsusega nr 45 Vahi küla ja Tila küla territooriumile jääva Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Murisoo peakraavi vahelise ala detailplaneeringu menetluse, kuna puudus maaomanike ühine huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kujundada alale terviklikult funktsioneeriv, arhitektuurselt kvaliteetne ja olemasolevasse situatsiooni sobituv linnaruum. Planeeringuga sooviti jagada maaüksused äri- ja elamukruntideks, kavandada üldkasutatavad alad, määrata kruntidele ehitusõigus ning anda lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

23.04.19

Tartu Vallavalitsus algatas 11.04.2019 korraldusega nr 345 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, 9206 m2) jagamist kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Nõmmiku tn 21 maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 459 kehtestatud Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste detailplaneering. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIT ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.

Aovere külas asuva Mäe maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

15.04.19

Tartu Vallavalitsus lõpetas 11.04.2019 korraldusega nr 344 Aovere külas asuva Mäe maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0202) detailplaneeringu menetluse, mis algatati 10.10.2006 korraldusega nr 248. Planeeringu eesmärk oli kavandada maa-alale elamurajoon koos teenindavate hoonete ja üldkasutatavate haljasaladega. Tartu Vallavalitsusele teadaolevalt planeeringu koostamisele ei ole asutud. Planeeringust huvitatud isikut teavitati võimalusest täpsustada planeeringu koostamise eesmärgid ning jätkata detailplaneeringu koostamist. Vastavasisulist avaldust Tartu Vallavalitsusele ei esitatud.

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

25.01.19

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Aroonia tn 3 (kü tunnus 79403:002:0625, 4841 m2, 100% elamumaa) ja Kõnnumaa (kü tunnus 79403:002:1508, 6478 m2, 100% üldkasutatav maa) maaüksuste jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringu koostamisel tuleb kaaluda võimalust üldkasutatava maa planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega polüfunktsionaalse keskuse alal. Maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud keskuse maa, mis lubab muuhulgas planeerida elamumaa sihtotstarbega maakasutust. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe kinnistutest tootmismaa krundi moodustamist ja ehitusõiguse määramist tootmis- ja laohoonete rajamiseks. Detailplaneeringu menetlus lõpetati maaüksuste omaniku taotluse alusel.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 870 planeeringust huvitatud isikute ja maaomanike taotluste alusel järgmiste detailplaneeringute menetluse, kuna puudub huvi planeeringute koostamisega jätkamiseks:

  • Tabivere alevikus asuva Tuuliku tn 2 kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks krundiks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine kaubandushoone ehitamiseks.
  • Valgma külas asuva Järvekalda kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks.
  • Elistvere külas asuva Järvemäe kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli Raigastvere järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning ehitusõiguse määramine abihoonete ehitamiseks.
  • Voldi külas asuva Jõeääre kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli Mudaoja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks.
  • Valgma külas asuva Peetsu kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasoleva maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 maaomanike taotluste alusel järgmiste detailplaneeringute menetluse, kuna puudub huvi planeeringute koostamisega jätkamiseks:

  • Äksi külas asuva Andrese maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli olemasolevale krundile ehitusõiguse määramine külakeskuse rajamiseks.
  • Vasula alevikus asuva Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks oli muuta olemasolevat maakasutuse sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus äri- ja tootmishoone ehitamiseks.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 872 Tabivere alevikus asuva Tiigi kinnistu detailplaneeringu menetluse, mille koostamise eesmärk oli ehitusõiguse määramine multifunktsionaalse laste pallimänguväljaku rajamiseks. Laste mänguväljak on ehitusprojekti alusel rajatud ning sellele on väljastatud kasutusluba. Jätkuv vajadus detailplaneeringu koostamiseks puudub.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 25.10.2018 korraldusega nr 873 Kaiavere külas asuva Vudila mängumaa detailplaneeringu menetluse, mille koostamise eesmärgiks oli planeerida terviklik mängumaa koos kõigi ehitiste ja atraktsioonidega. Suur osa planeeritud rajatistest on rajatud ning neile on väljastatud kasutusload, millest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse planeeringust huvitatud isiku taotluse alusel.

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 757 Vasula alevikus asuva Mesilinnu tn 9 maaüksuse detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga eraldada Mesilinnu tn 9 maaüksusest krunt , et rajada juurdepääsutee Veepargi maaüksusele. Detailplaneeringu koostamine lõpetati põhjusel, et juurdepääsu võimaldamiseks on sõlmitud notariaalne leping ning seatud tähtajatu servituut.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 758 Tila külas asuvate Kuusiku, Metsaserva, Pargi, Kivikuusiku, Keskkuusiku maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu menetluse. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli Kuusiku ja Pargi maaüksuste jagamine äri- ja/või tootmismaa kruntideks. Maakorralduslikul eesmärgil, krundipiiride korrigeerimiseks, kaasati planeeringualasse Metsaserva, Kivikuusiku ja Keskkuusiku maaüksused. Detailplaneeringu koostamine lõpetati maaomanike taotluse alusel.

 

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse:

1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering

2. Haava külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneering

3. Tila külas asuva Söödi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

4. Kõrveküla alevikus asuva Kasetuka maaüksuse ja lähiala detailplaneering

5. Aovere külas asuva Lubjamäe vkt 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

6. Kärkna külas asuva Tamme maaüksuse detailplaneering

7. Kõrveküla alevikus asuva Keere 1 maaüksuse detailplaneering

8. Nõela külas asuva Väljaotsa maaüksuse detailplaneering

 

Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.

Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

 

Käesoleval hetkel kehtib alal Sirrose III kinnistu detailplaneering (kehtestatud 8.10.2009 Tabivere vallavolikogu otsusega nr 39). Planeeringuga kavandati alale turismi- ja puhkekeskus, mida ei ole käesolevaks ajaks realiseerima asutud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kehtetuks.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on soov kaaluda ärimaa sihtotstarbe muutmist elamumaaks, maa-ala jagamist kuni 4 elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguste andmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks on vajalik kruntida välja olemasolev pumbamaja ja kaaluda olemasolevale hoonele laiendamise võimaluse andmist ning kasutusfunktsiooni muutust ning paadisilla rajamist samale krundile. Vajadusel moodustatakse eraldi transpordimaa krunt juurdepääsu teele ja krundid tehnovõrgu rajatistele. Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

 

Kehtiva Tabivere valla üldplaneeringu järgi on võimalik alal rakendada nii äri- ja teenindusettevõtte maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi kui väikeelamu maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Seega on detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Planeeritava ala ulatus on ca 7,3 ha.

 

Detailplaneeringu eskiisi alusel koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostaja on Kobras AS, eelhinnangu kokkuvõttes tuuakse välja järgmised aspektid. Kavandatav tegevus avaldab võimalikku negatiivset mõju Saadjärvele, sest suureneb inimmõju kalda lähistel. See vähendab ala looduslikkust ning kui järve juhitakse heitvett, siis avaldab see negatiivset mõju ka Saadjärve vee kvaliteedile. Suurenev inimtegevus tekitab ka häiringuid linnustikule, kelle jaoks asuvad olulised elupaigad muuhulgas kalda ääres asuvas roostikus ja võsastikus. Siiski ei ole eelpool toodud mõjud olulise suurusega, sest planeeringuga kavandatavad ühepereelamud ei too alale suuri rahvastekogunemisi. Samuti ei plaanita olulisel määral arendada kaldaäärset ala. Rajatav paadisild on kavandatud lautrisse, mis oma väiksuse tõttu ei mõjuta kaldaala oluliselt. Kavandatav tegevus avaldab positiivset mõju planeeringuala maastikule ja vaatelisusele, mis on ka Vooremaa MKA kaitse-eesmärkidena olulised. Elamute rajamine tagab ala hooldatuse ning võimaldab avada vaated Saadjärvele, mis praegusel ajal on avatud vähesel määral selles asukohas. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on vaadata üle alal kehtivad detailplaneeringu, kaasajastada nende sisu ja viia kooskõlla kehtivate seaduste- ja standarditega. Omanike poolne soov on kaaluda tootmismaa sihtotstarbes ja ärimaa sihtotstarbe muutmist korruselamumaaks, ehitusõiguste andmist (äripinna võimalustega) korterelamute püstitamiseks ja uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendada liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid (sh hinnata mürataset ja vastavust normidele).

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Üldplaneering näeb ette keskusemaa juhtfunktsioonis detailplaneeringuid koostada mitte üksikute kruntide kaupa vaid suurematele aladele. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeritava ala ulatus on ca 5 ha.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus nr 288

Tartu Vallavalitsuse korralduse nr 288 Lisa 1

Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 1.03.2018.a korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramist elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala ulatus on ca 0,3 ha.

Kaasiku tn 8 kinnistu paikneb alal, kus 3.12.2014.a Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 377 kehtestati Vahi alevikus asuvate Kaasiku ja Taga-Kaasiku maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Nimetatud planeeringu järgi planeeriti Kaasiku tn 8 hoonestamata maatulundusmaa krundiks. Käesolevaks hetkeks on krundil uus omanik ja ka uued eesmärgid maa kasutuse suhtes. Seega soovitakse kehtivas detailplaneeringus teha muudatusi ja taotletakse krundile ehitusõigust ühe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mis näeb ette antud alal elamumaa juhtfunktsiooni.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.