Detailplaneeringu algatamine

Vastavalt planeerimisseadusele on  detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:

  1. hoone püstitamiseks;
  2. olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
  3. olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
  4. olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

 

Lisaks planeerimisseaduses toodule, tuleneb planeeringu koostamise kohustus teatud lisajuhtudel kehtivatest üldplaneeringutest (Tartu valla üldplaneering, Tabivere valla üldplaneering, Laeva valla üldplaneering, Piirissaare valla üldplaneering).

 

Enne detailplaneeringu algatamise ettepaneku taotluse esitamist on soovitatav tutvuda konkreetset piirkonda puudutava üldplaneeringu kaartide ja seletuskirjaga. 

Detailplaneeringu algatamiseks on vajalik esitada detailplaneeringu algatamise ettepaneku taotlus koos võimaliku lahenduse skeemiga. Ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks võib teha igaüks, kuid detailplaneeringu algatamise taotlus peab olema allkirjastatud ka maaomaniku poolt või lisatakse taotlusele notari tõestatud maaomaniku volikiri.

Detailplaneerigu algatamise taotlus

SPOKU detailplaneeringu algatamise taotlus

Vastavalt planeerimisseadusele võib taotlejal olla vajalik sõlmida Tartu Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise, sh finantseerimise üleandmise kohta ning detailplaneeringuga ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta.

Leping sõlmitakse enne detailplaneeringu algatamist. 

Tartu valla detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks ette nähtud taristu väljaehitamise kokkuleppimise kord

Tartu Vallavolikogu võttis 15.02.2023 vastu määruse nr 3 „Tartu valla detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks ette nähtud taristu väljaehitamise kokkuleppimise kord," mille eesmärgiks on kehtestada Tartu vallas detailplaneeringukohaste, avalikuks kasutuseks ettenähtud rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord. Korras on määratletud:

  • millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamist;
  • millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamisega seotud kulude täielikku ja millal osalist kandmist;
  • rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja tähtajad;
  • rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord.

Kehtestatud määrus annab võimaluse kohaldada seda muuhulgas ka rajatiste väljaehitamise kohustuste rakendamiseks väljaspool detailplaneeringu ala olevate rajatise ehitamiseks, kui need on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud ning kavandatud avalikku kasutusse. Määrus jõustub 01.04.2023. Kehtestatud määrusega on võimalik tutvuda SIIT