Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

13.05.19

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2019 korraldusega nr 399 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu eesmärk on kaaluda Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, 10039 m2) jagamist kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Elupuu maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 08.12.2017 korraldusega 604 kehtestatud Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering, mille eesmärk oli muuta krundi maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info SIIN ning tööpäevadel Tartu Vallavalituses, Haava tn 6, Kõrveküla.