Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringut võib koostada vastavat õigust omav isik. Planeerimisseaduse § 6 lõike 10 kohaselt on planeerija geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

Detailplaneeringu menetlusprotsessi etapid on algatamine, kooskõlastamine ja arvamuse andmine, vastuvõtmine ja avalik väljapanek ning kehtestamine. Menetlusaja kestus on orienteeruvalt 8-12 kuud.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui:

  1. koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest;
  2. kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks;
  3. planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või
  4. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks esitab planeeringust huvitatud isik detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks vabas vormis avalduse aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Avalduses palume välja tuua ka lühike põhjendus, miks soovitakse planeeringu koostamine lõpetada.