Detailplaneeringu algatamisest keeldumine

Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või kehtestamisest.

Vastavalt planeerimisseadusele ei algatata detailplaneeringut eelkõige juhul, kui:

  • algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;
  • on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;
  • selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;
  • planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive;
  • planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.