Vallavalitsuse 12.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Sundvalduse seadmine Kannu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Koolimaja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Leelo katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Naabri katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Piiripõllu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Pärnavälja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Suurevälja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Uuetoa katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Vasepõllu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Veera katastriüksusele
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine
 • Nõustumine Tooni külas asuva Piirissaare piiripost katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Haava külas asuva Ansu, Haava vkt 1 ja Haava vkt 5 katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Väike Toome
 • Ehitusloa väljastamine Kärevere külla, Koosa tee 10 puurkaev
 • Ehitusloa väljastamine Võibla küla, Kännujuure üksikelamu
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Nõlvaku maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Viljametsa maaüksusele garaaži püstitamiseks
 • Ehitusloa kehtetuks tunnistamine Raadi alev, Aniisi tn 2
 • Ehitusloa väljastamine Raadi alev, Aniisi tn 2 üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitise kasutamine kasutusteatise alusel Maramaa küla, Sugametsa vkt 18
 • Kasutusloa väljastamine Lombi külla, Allika tee 21 üksikelamu kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Keskuse tee 9 ridaelamu kasutusele võtmiseks
 • Hanke korraldamine sisetehingu lepingu sõlmimise eesmärgil Tartu valla munitsipaalomandis olevate hoonete haldamiseks
 • Riigihanke „Laeva-Valmaotsa kergliiklustee ehitamine" (viitenumber 236139) menetluse kehtetuks tunnistamine ja uue hanke korraldamine
 • Kasutusloa väljastamine Laeva külas, Männimäe maaüksusel päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamine Raadi alevis asuvat Tähe, Täheserva, Täheveere ja Täheääre maaüksuste detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Keskuse tee 8 maaüksuse osas
 • Projekteerimistingimuste väljastamine Vahi alevikus asuvat Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Silikaadi tn 6 maaüksuse osas
 • Huvihariduse ja -tegevuse 2022. aasta aruande kinnitamine ja huvihariduse ja -tegevuse 2023. aasta kava kinnitamine
 • Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine
 • Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus ja vallavalitsuse poolt eelistatud sihtrühm
 • Hajaasustuse programmi aruannete heakskiitmiseks ametnikule pädevuse ja ülesannete andmine
 • Äriruumi üürilepingute muutmine, nõusoleku andmine äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
 • Tartu Vallavalitsuse 09.02.2022 korralduse nr 128 „Tartu Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik sademeveetor
 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Konradi maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevik Promenaadi kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikkus, Käänu tn 8 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik drenaažitorustik
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik sadeveetoru
 • Ehitusloa väljastamine Pärna L1 Kõrveküla alevik jalgtee mahasõidud
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Mõisatalli tn 12a üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Pihlaka L1 Kõrveküla alevikk veetorustikule
 • Kasutusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Vana-Kubja tn 6 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külas, Virsiku üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külla, Taaramäe tn 3 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Vesneri külla, Tulbi üksikelamule
 • Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja KSH algatamata jätmine
 • Riigihanke „Lähte jäähalli projekteerimine ja ehitamine" kordushanke korraldamine

PROTOKOLL