Kasutusteatise/kasutusloa taotlemine

Enne ehitise (hoone või rajatise) kasutamisele asumist tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel esitada kasutusteatis või taotleda kasutusluba.

Kasutusteatise/kasutusloa kohustuslikkus on toodud ehitusseadustiku lisas nr 2

Kasutusteatis/kasutusloa taotlus esitatakse ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu

Ehitamise dokumenteerimise kohustus on ehitamist teostaval isikul (ehitajal).

Ehitamise dokumenteerimisega (vt täpsemalt majandus- ja taristuministri poolt 14.02.2020 vastu võetud määrus nr 3) tuleb alustada esimesest ehitusprojektijärgsest tööde tegemise päevast (pinnase koorimine, ehitise mahamärkimine vmt). Ehitamist dokumenteeritakse iga päeva osas, mil teostatakse projektijärgseid ehitustöid (st. reaalajas). Tagantjärgi ehitusdokumentatsiooni koostamine pole korrektne ega seaduslik.

Ehitusdokumentatsioon peab olema ehitamise ajal ehitusobjektil kättesaadav järelevalvet teostavatele isikutele. Soovitatavalt võiks ehitusdokumentatsioon olla pilves (Google Drive, OneDrive, Dropbox vmt).

Teatisele või loa taotlusele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri poolt 17.07.2015 vastu võetud määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".