Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss

Aasta alguses kuulutas Tartu vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurssi. Konkurssi eesmärk on leida parim ideekavand Vahi alevikus asuvale Mõisavärava katastriüksusele, mille alusel rajatakse nüüdisaegse kujundusega mitmeotstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks.
 
Konkurssile laekus 7 võistlustööd:
Ajajõgi, Kude, Marjamaa, Platsimets, Saame kokku Raadi ringil, Üksi ja Koos ning Virb.
 
Aprilli esimeses pooles hindab ideid 5-liikmeline žürii, kes valib tööde hulgast välja võitja. Projekteerimine ja ala väljaehitamine on plaanitud etappide kaupa. Kõik seitse ideed on terviklikud, pakkudes tegevusi igas vanuses elanikele või ümbruse külastajale.
 
Näiteks idee „Ajajõgi" paneb Raadimõisa puhkealale voolama ajajõe, mis vookleb läbi Raadit ajaloos puudutanud sündmuste alates muinasajast, lõpetades tänapäevaga. Idee „Kude" tahab põimida hea elukeskkonnaga pargi ümber „koekirja", et see looks piirkonda harmooniat ja ökoloogilist tasakaalu. Pargis kohtuvad jätkusuutlik eluviis ja säästlik areng. Üldjoontes jaotaks idee pargi kaheks piirkonnaks – looduslikuks ja linnalikuks pargiks. Idee „Marjamaa" on saanud inspiratsiooni sellest, et Raadimõisa asumi pargiala on olnud varasemalt Raadi mõisa põllumajandusmaa. Pargi struktuurne telg suunab liikumist ning ühendab kogu pargi erinevaid
alasid. Mõisa väravapoolses küljes on avar väljak, millest ühele poole jääb olemasolev ajalooline Raadi mõisapark ja teise tekib uus moodne ja multifunktsionaalne kogukonnapark.
Idee „Platsimets" kujutab endast paljude tegevusvõimalustega platse, mida ääristavad erinevad Eestile omased metsakooslused. Kogu park on ökoloogiliselt tasakaalus, et sinna asuks elama võimalikult palju linde, ning pargiloomi ja putukaid, kes tulevase pargi linnulauluga täidaksid.
Idee „Saame kokku Raadi Ringil" lisab olemasolevatele maastikuelementidele iseloomu rõhutavaid elemente, nagu viljapuude grupid, marjapõõsastikud ja lilleniit. Maastikku tasakaalustab mitmekesine metsakooslus ja puisniit. Ala keskossa on planeeritud sotsiaalsed tegevused. Pargist moodustub kogukonna kohtumispaik. Idee „Üksi ja Koos" lähtub põhimõttest, et inimesel on vahel soov olla üksi ja vahel jälle koos seltskonnaga. Raadimõisa asumi puhkealale luuakse ruum, kus on vastavalt soovile võimalik viibida nii ühes kui ka teises keskkonnas. Pargis asuv parkmets annab võimaluse olla üksi, samal ajal kui süvendatud ja avatud niidu maastik avab vaateid ümbrusele ning tekitab võimaluse koos aega veeta. Idee „Virb" annab Raadimõisa asumi puhkealale kaasaegse lahenduse mitmeotstarbelise puhkeala näol. Lähenetud on loovalt, et puhkeala leiaks kasutust aastaringselt. Looklev teedevõrgustik tekitab põneva ja tegevusterohke mängulise keskkonna. Puhkeala peamiseks võtmesõnaks on tasakaal.
 
Info võitja kohta avalikustatakse Tartu valla kodulehel, Facebooki lehel ja mai Kuukirjas.
 
Tutvu võistlustöödega SIIN
 
Tekst: Katrin Sisask
Foto: Tanel Kindsigo

Tartu Vallavalitsus korraldab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi

Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel kavandada nüüdisaegse kujundusega mitme otstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks. Kujunduslahenduse disain, haljastus, ehituslikud elemendid ning valguslahendus on meeldivad ning atraktiivsed inimmõõtmelisuse perspektiivis. Ala peab olema aktiivselt kasutatav aastaringi. Ala on ligikaudu 10 ha suurune üldkasutatav maa-ala.

Ideelahendus peab vastama järgmistele ootustele:

 • Puhkeala peab ruumiliselt olema terviklik, seotud funktsionaalselt ja visuaalselt ümbritseva keskkonnaga ja rakendada tuleb nüüdisaegse maastikuarhitektuuri parimat praktikat. Lahenduses peab olema tasakaal eluta keskkonna (ehitised) ja elus keskkonna vahel. Lahendus peab kompenseerima  uuselamupiirkonna krundisisese (kõrg)haljastuse puudujäägi (kruntide rajatud haljastuses on kasutatud palju madala ja keskmise kõrgusega puid-põõsaid,  kõrgete puude osakaal on väike);
 • puhkeala peab olema kasutatav ja atraktiivne kõigil aastaaegadel, peab pakkuma tegevust ja kasutusvõimalusi erinevatele vanusegruppidele (sh erivajadustega inimestele);
 • teha tuleb teede võrgustiku analüüs ning planeerida alale juurdepääsud (minimaalselt kergliikluse juurdepääsud olemasolevatelt teedelt), lisaks on vajalik kavandada sõidukite juurdepääsu võimalused (hooldus, ürituste korraldamisel teenindav transport) ja lahendada konkursiala sisene liiklus;
 • lahendus peab olema pikaajaliselt säästlik, eelistatud on looduslikult reguleeruvad ruumilahendused, vältida tuleb massiivseid ja intensiivset hooldust nõudvaid lahendusi;
 • arvestatakse kohalike elanike poolt soovitud funktsioone:
  • mängualad – erinevatele vanusegruppidele (kogu pere mänguväljak), sh  asukoht pumptracki rajamiseks; 
  • kultuuriväljak – aktiivne tsoon avalike ürituste korraldamiseks, võimalusega püstitada ajutist lava, nn keskväljaku suurus peaks võimaldama ka piirkondlike suuremate ürituste korraldamist (nii eraalgatuslikul kui vallapoolsel eestvedamisel);
  • jõuluväljaku ja -valgustuse teemad (jõulupuu v installatsiooni asukoht, lahendus);
  • sportimise ala (igale vanusegrupile sobilik välijõusaali osa ja jooksurada, mida saab talvel suusarajana kasutada);
  • ühine piirkonna jõulukuuskede põletamise koht;
  • multifunktsionaalsed pallimänguplatsid liuvälja rajamise võimalusega;
  • puhke- ja vaikuse ala (lugemiseks, maalimiseks, mõtisklemiseks, pikniku pidamiseks, grillimisalad);
  • koerte väljak (koerte treenimiseks mõeldud inventariga);
  • välitualettide alad.
 • ideekonkursiga pakutakse lahendus, mis seob ümbritseva elamupiirkonna puhkealaga;
 • tegeletakse tänavamüra levikut tõkestavate elementidega või luuakse liiklusmüra levikut piirav puhverala, samas tuleb tagada Raadi mõisa pargiala piirdeaia vaadeldavus;
 • antud on sademevete ärajuhtimise lahendus (eelistatud innovatiivsed keskkonda säästvad lahendused);
 • pakutud on lahendus vee-elemendi parki toomiseks;
 • antud on joogivee ja kastmisvee saamise lahendus;
 • ette nähtud on jalgrataste parkimise ja lukustamise kohad;
 • välja on pakutud asukohad, kuhu saab suviseks hooajaks paigaldada ajutisi atraktsioone (näiteks välibatuudid) ja kaubandust (näiteks jäätisekiosk või turulett);
 • valitud taimmaterjal kajastab kaasaaegset lähenemist maastikuarhitektuurile ning arvestab kohalike klimaatiliste eripäradega. Taimed peavad olema kättesaadavad lähialalt (Eestist või naaberriikide puukoolidest) ja kasvama meie klimaatilistes tingimustes. Teha ettepanekud ala põhjapiiril kulgeva vabakujulise heki korrastamiseks. Oluline on säilitada nimetatud heki struktuur ja integreerida see ka lahendusse, kuna kannab endas ajaloolist väärtust (ala ainus säilinud viide marjaistanduse aegadesse);  
 • teed ja haljasalad on kavandatud aastaringselt kergesti hooldatavatena ja vastupidavatena;
 • valitud väikevormid peavad olema nüüdisaegse disainiga ja üksteisega nii vormilt kui ideeliselt sobima;
 • on tehtud ettepanekud inventari paigutuslahendusele ja disainile (pingid, prügikastid, lillekastid, lilleamplid, väikevormid, infotahvlid ja suunavad viidad; kõik eeltoodud väikevormid on kergesti hooldatavad, võimalikult vandalismi- ja ilmastikukindlad);
 • valgustuslahendus on kavandatud esteetiliselt ning komplektselt, soovitatav on kasutada LED-valgusteid ning ei tohi tekitada valgusreostust;
 • lahendatud on jäätmete kogumine (sh sorteerimismahutitega konteinerid);
 • lahendus peab olema etapiti väljaehitatav.

 

Kavandite hindamiseks on moodustatud 5-liikmeline žürii.

Konkursivõitjaga sõlmitakse pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping vastavalt riigihangete seadusele.

Hankega seotud dokumendid on leitavad riigihangete registrit,  hanke nimetus Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss, viitenumber 218525. Tutvu hankega SIIN

Kavandite esitamise tähtaeg 26.02.2021