Õiguslikud alused

1) rahvastikuregistri seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse alusel isikute sünni ja surma faktiga seotud andmete ning elukohaandmete Eesti rahvastikuregistrisse kandmine, registrikande aluseks olevate andmete kogumine ja säilitamine ning rahvastikuregistrist seadusega sätestatud alustel andmete väljastamine;

2) sotsiaalhoolekande ja tervishoiukorraldusega seotud seaduste (sotsiaalseadustiku üldosa seadus, sotsiaalhoolekande seadus, perehüvitiste seadus, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus, tööturuteenuste ja -toetuste seadus, psühhiaatrilise abi seadus, ravikindlustuse seadus jms) ning nende seaduste alusel antud õigusaktide alusel sotsiaalhoolekande korraldamiseks, sotsiaalabi ja -teenuste osutamiseks ning rahvatervise kindlustamiseks ja tagamiseks vajalike isikuandmete kogumine ja säilitamine, andmete sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kandmine, andmete kontrollimine ning seaduste alusel andmete väljastamine;

3) perekonnaseaduse alusel piiratud teovõimega isikute (nii alaealiste kui ka täiskasvanute) eestkoste ja õiguste kaitse korraldamiseks vajalike isikuandmete kogumine, säilitamine ning seaduste alusel andmete edastamine ja väljastamine;

4) Eesti Vabariigi haridusseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvikooli seaduse ning nende alusel antud õigusaktide alusel isikute andmete kogumine ja säilitamine, andmete Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) sisestamine ning EHIS-est andmete saamine ja seaduse alusel väljastamine;

5) lastekaitseseaduse alusel Tartu valla haldusterritooriumil elavate või viibivate laste õiguste ja heaolu tagamiseks laste ja lastega seotud isikute isikuandmete kogumine ja töötlemine ning andmete seaduses sätestatud alustel edastamine;

6) planeerimisseaduse alusel algatatud planeeringutega seotud isikuandmete, kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel kinnisasja omanike isikuandmete töötlemine, samuti ehitusseadustiku alusel ehitiste ehitamise ja kasutamise ning riikliku järelevalvega seonduvate isikuandmete kogumine ning ehitisregistris vastavate andmete töötlemine;

7) maamaksuseaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse ja kinnistusraamatu seaduse alusel maaüksuse kasutamise ja maksustamisega seotud isikuandmete kogumine ja säilitamine ning õigusaktide alusel maakatastrisse ja kinnistusraamatusse isikuandmete edastamine ning vastavatest registritest isikuandmete saamine, Maksu- ja Tolliametile maamaksu määramiseks andmete edastamine;

8) maa- ja omandireformi reguleerivate õigusaktide alusel isikuandmete kogumine, säilitamine ja õigusaktide alusel andmete edastamine;

9) jäätmeseadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud isikuandmete kogumine ja säilitamine ning jäätmevaldajate registrisse andmete kandmine, alusandmete kogumine ja säilitamine, kontrollimine ning seaduse alusel andmete edastamine ja väljastamine;

10) loomatauditõrje seaduse alusel koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamiseks loomaomanike andmete kogumine, andmekogusse kandmine, säilitamine ja seaduste alusel edastamine;

11) võlaõigusseaduse ja raamatupidamise seaduse alusel Tartu vallaga lepingulises suhtes olevate isikute andmete kogumine, säilitamine ning seaduse alusel väljastamine ja edastamine;

12) looduskaitseseaduse, veeseaduse; lõhkematerjaliseaduse, liiklusseaduse, autoveoseaduse alusel isiku pöördumisel nõusolekute ja lubade väljastamiseks isikuandmete kogumine ning dokumendiregistris registreerimine;

13) notariaadiseadusega vallasekretäri pädevusse antud tõestamistoimingute tegemiseks vajalike isikuandmete töötlemine ning tõestamistoimingu osalise andmete tõestamistoimingute registrisse kandmine;

14) eriseadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohtuvälise menetleja ülesannete täitmisel väärteomenetluses isikuandmete kogumine ja säilitamine ning väärteomenetluses e-toimiku menetluse infosüsteemi andmete sisestamine ning seaduste alusel väljastamine;

15) valimisseaduste alusel (kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, Riigikogu valimise seadus, Euroopa Parlamendi valimise seadus ja rahvahääletuse seadus) kandideerivate isikute ning valijate andmete kogumine ja säilitamine ning seaduse alusel väljastamine; kodus hääletamiseks isiku-, elukoha ja kontaktandmete ning tervisliku seisukorra kohta andmete kogumine ning jaoskonnakomisjonidele edastamine;

16) Tartu vallaga töö- või teenistussuhtes olevate isikute kohta töölepingu seaduse või avaliku teenistuse seaduse alusel töö- või teenistussuhteks vajalike isikuandmete, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja korruptsioonivastase seaduse alusel isikuandmete kogumine, säilitamine ning seaduse alusel väljastamine, andmete vastavatele registritele edastamine;

17) korruptsioonivastase seaduse, raamatupidamise seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel Tartu valla majandus- ja finantstegevusega seotud isikute kohta eelmärgitud seadusest tulenevate andmete kogumine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine; korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsioonide registrisse esitatud andmete kontrollimine;

18) avaliku teabe seaduse, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel asutusele saadetud avalduste, teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste saatjate andmete dokumendiregistris registreerimine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine;

19) muudel juhtudel, kui isik pöördub omaalgatuslikult ametiasutuse või omavalitsusorganite poole.

Loetelu ei ole lõplik ning sellele võib lisanduda õiguslikke aluseid veel muudest loetelus nimetamata õigusaktidest.