Menetlusajad

Kasutusteatisega teavitatud ehitise kasutamist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud kasutusteatise esitajat vajadusest teatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.

Kasutusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul kasutusloa taotluse esitamisest alates.

Korrektselt esitatud kasutusteatisele/kasutusloa taotlusele ja ehitusdokumentatsiooni nõuetekohasele esitamisele järgneb vajadusel Päästeameti Lõuna päästekeskuse ja teiste riiklike ametkondade ülevaatus. Võimalusel teostab vallavalitsus kohapealse ülevaatuse samal ajal aga võib ülevaatuse lahendada ka taotleja/omaniku poolt saadetud fotode teel. Vallavalitsus koostab valminud ehitise ülevaatuse akti, mis saadetakse vähemalt omanikule (võimalusel ka projekteerijale, ehitamist teostavale isikule, omanikujärelevalvet teostavale) allkirjastamiseks.

Ülevaatuse käigus avastatud puudused tuleb kõrvaldada enne kasutusteatise teavitatuks lugemist/kasutusloa väljastamist.