Kodukohandus Tartu vallas

Tartu Vallavalitsus osales Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. 

Projekti eesmärk:  tagada puudega inimestele Tartu vallas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Projekti tulemusel on Tartu vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning loob eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul. 

Toetatavateks tegevusteks on puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised: 

  • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine; 

  • hügieenitoimingute parandamine. 

 

Tartu vald taotles toetust II voorust ja kahe vooru peale kokku kohandati 16 kodu. Neist 13 juhul tehti kohandus hügieenitoimingute parandamiseks ja 3 juhul liikuvusega seotud toimingute parandamiseks.