Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Killustiku põik 5, Killustiku põik 7 ja Mööbliaida maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid.

Planeeringuala pindala on ca 2,1 ha.

Planeeringualal kehtib Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneering (kehtestatud Tartu vallavolikogu 18.06.2003.a otsusega nr 35), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuosas kehtetuks.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad Killustiku põik 5, 7 ja Mööbliaida maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeerimisdokumendi algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.