Kalastuskaartide väljastamine 2022. aastal

Vastavalt kalapüügiseaduse § 26 annab väikesaare püsielanikule kalastuskaardi kalapüügiks tema elukohajärgset väikesaart ümbritseval veealal kohalik omavalitsusüksus.

Vastavalt püsiasustusega väikesaarte seadusele on püsielanik isik, kes alaliselt ja peamiselt elab väikesaarel ja kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse väikesaarel asuva asustusüksuse täpsusega.

Kalastuskaardi andmisel lähtutakse keskkonnaministri 19.06.2015 määrusest nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord".

Taotlust kalastuskaardi saamiseks on võimalik esitada Tartu Vallavalitsuse teeninduspunktis Piirissaarel, vallamajas ja klienditeenindaja olemasolul valla teistes teeninduspunktides, saata  tavapostiga või saata e-kirjaga.

Kalastuskaardi taotlusi võetakse vastu alates püügiaastale eelneva aasta detsembrikuu esimese tööpäeva hommiku kella 9.00st. Varem esitatud taotluse jätab kalastuskaardi andja läbi vaatamata.

Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Piirissaare teeninduspunktis, vallamajas või valla teistes teeninduspunktides antakse taotlus üle kalastuskaardi andjale. Taotlus peab olema taotleja poolt allkirjastatud. Kui taotlus antakse kalastuskaardi andjale üle teise isiku eest, peab taotluse esitaja lisama taotlusele taotleja allkirjastatud asjakohase volikirja.

Kalastuskaardi taotlemisel posti teel tuleb taotlus saata Tartu Vallavalitsuse postiaadressile Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa. Tavapostiga on võimalik taotlus saata ka Tartu Vallavalitsuse teeninduspunktidesse, kuid sel juhul ei pruugi olla tagatud taotluse võimalikult kiire registreerimine (teeninduspunktid pole igapäevaselt avatud, posti liikumine Piirissaarele võib olla takistatud). Tavapostiga saadetud taotlus peab samuti olema taotleja poolt allkirjastatud.

Kalastuskaardi taotluse võib saata kalastuskaardi andja e-postiaadressile tartuvald@tartuvald.ee. Vallavalitsuse e-aadressile saadetaval taotlusel peab olema digitaalallkirja seadusega sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.

 NB! kui postiga või e-postiga esitatud taotlus on laekunud varem kui detsembrikuu esimese tööpäeva hommikul kella 9.00, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Sellisel juhul saadetakse taotlus tagasi või teavitatakse taotluse menetlemata jätmisest viivitamata viisil, mis on taotlusel info saamise viisina eelistatud (postiga/e-postiga/suuliselt).

Kalastuskaardi andja registreerib kalastuskaardi taotluse saamise täpse aja.

Kalastuskaardi andjale otse üle antud, posti teel või elektrooniliselt e-postiaadressile tähtajaks saadetud taotluse saamise täpne aeg (kellaaeg ja kuupäev) sisestatakse Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse. Nii paberkandjal kui e-postiga laekunud taotlused salvestatakse ja registreeritakse dokumendihaldussüsteemis DELTA, dokumendi saabumise täpne kellaaeg sisestatakse väljale „täiendav info". Paberil ametnikule üle antava taotluse puhul on taotluse laekumise aeg taotlusele kantud kellaaeg (00:00:00) ja kuupäev, mis kinnitatakse taotleja ja taotluse vastuvõtja allkirjaga. Meili teel laekunud taotluse registreerimise aeg on vallavalitsuse üldaadressile või ametniku meiliaadressile saadetud meili saabumise aeg. Tavapostiga saadetud taotluse puhul peab taotleja arvestama, et dokument registreeritakse ajal, kui tavapäraselt toimub postkasti tühjendamine. Et paremini fikseerida taotluse laekumise aeg, on tavapostiga saatmisel mõistlik saata taotlus väljastusteatega. Kui dokument on kätte toimetatud, tagastatakse saatjale väljastusteade, millel on näha kellele ja millal see väljastati.

Kalastuskaardi taotlemisel esitatakse lisas 1 esitatud vormikohane taotlus.

Kalastuskaardid antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes järjestamisel aluseks nõuetele vastava taotluse saamise täpse aja, mis on kantud Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse.

Kalastuskaardi andja teeb kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise otsuse ning teatab sellest taotlejale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotlusel näidatud viisil või posti teel taotluses näidatud aadressil, kui taotlusel ei ole märget otsuse kättesaamise viisi kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.

Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui selleks on kalapüügiseaduse § 27 lõikes 1 sätestatud alus.

Kalastuskaardi taotlemise korral vahetult loa andjalt makstakse tasu kalastuskaardi eest kümne päeva jooksul pärast kalastuskaardi andja otsust kaardi andmise kohta. Vastasel juhul muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks. Tasu kalastuskaardi eest tuleb kanda Tartu Vallavalituse arvelduskontole, konto nr EE441010102017096005.

Vastavalt Keskkonnaministri 25.11.2021 määrusele nr 52 „Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal" on Piirissaare püsielanikel harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal – 125. Püügiõiguse tasu kaldavõrguga püügil, sõltumata püügipäevade arvust, on 6,5 eurot.