Kalastuskaart

2021. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125.

Piirissaare püsielanikule annab kalastuskaardi Tartu Vallavalitsus.

Kalastuskaardi saamiseks tuleb Tartu Vallavalitsusele esitada taotlus. Laadi alla SIIT

Taotlus peab olema allkirjastatud, selle võib esitada kohapeal või saata posti (Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla) või e-posti teel (tartuvald@tartuvald.ee). E-posti teel saates peab taotlus olema digiallkirjastatud.

Kui taotlus esitatakse vallavalitsuses kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma.

Kalastuskaardi andmise otsustab Tartu Vallavalitsus. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse Kalapüügiseaduse § 27 loetletud juhtudel.

Kalastuskaardi eest tuleb maksta 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist kalastuskaardi andmise kohta. Tasu tähtajaks maksmata jätmisel muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks.

 

Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Kalastuskaardi puhul on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne).

Oma nimele väljastatud lube (kalastuskaart, püügiõigus) saab vaadata kodulehel www.pilet.ee (valida ülevalt menüüribalt "Minu andmed/Piletid").

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne. Kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu, esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse taotlejale uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Püügiaruande esitamise järel kustutatakse võlgnevuse märge registrist 5 päeva jooksul. Sel ajal uut kalastuskaarti taotleda ei saa. Loe lisa siit: Püügiandmete esitamine

Kalastuskaardi omaniku haigestumise korral võib püügivahendi veekogust eemaldada ka loa omaniku poolt volitatud isik. Kirjalikus volikirjas peab olema märgitud volitaja ja volitatava ees- ja perekonnanimi, isikukood, posti- ja e-posti aadress, telefoninumber, kalapüügivahendi märgistus, asukoht, püügilt eemaldamise kuupäev ning volitaja allkiri.

Volituse alusel püügivahendi eemaldamisest teavitatakse üks tund enne veekogule minekut keskkonnainspektsiooni valvetelefoni lühinumbril 1313. Lisaks volikirjas olevatele andmetele tuleb teatada ka lähtekoht, kust suundutakse veekogule.

 

Loe lisaks:

Kalastuskaartide piirarvud 2020   

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord