Tartu valla kaasav eelarve 2020

Tartu vald korraldas mullu esmakordselt kaasava eelarve ideekonkursi, mis saab jätku ka sel aastal. Ettepanekuid, mis  võiks meie kõigi elu paremaks muuta, oli võimalik esitada 2020. a. kaasavasse eelarvesse hiljemalt käesoleva aasta 31. oktoobriks.

Kaasav eelarve on võimalus viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa vallaeelarvest koostatakse kodanike ettepanekute ja hääletuse alusel, et anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud kõigi valla elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti. Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress; 
  • idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  • idee kirjeldus; sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu;
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed. 

Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanekud 2019. aasta kaasava eelarve mahus, mis on 30 000 eurot. Ettepaneku elluviimist korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

Kaasava eelarve rahvaküsitlus

Rahvaküsitlus viiakse läbi ajavahemikul 25.11-08.12.2019.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt. Arvamust saab avaldada veebikeskkonnas www.volis.ee Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Menüüst tuleb ülesse otsida Tartu vald ning vajutada üleval menüüs nuppu OSALE, peale mida tuleb vajutada kahel korral kaasava eelarve logole.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vald. 

Hääletamisvõimalus elektroonilises keskkonnas VOLIS on ka vallamajas ning Laeva, Piirissaare ja Tabivere teeninduspunktis isikut tõendava dokumendi esitamisel ajavahemikus 02.12.2019-05.12.2019.

Igal hääletajal on kolm häält. Hääletaja võib anda hääle ühe idee poolt või valida enda jaoks kolm enim meeldivat ideed. Kõiki kolme häält ühe idee poolt anda ei saa.

Ettepanekutega, mis elanike küsitlusele ei pääsenud, saab tutvuda Tartu valla kodulehel.