Hea hariduse fond

Hea Hariduse Fondi eesmärk on toetada haridusuuenduslikke projekte, mis aitavad kaasa haridusasutuste õppekavade täitmisele ja arendamisele, haridustöötajate professionaalsele arengule, haridusasutuste ja erinevate huvigruppide vahelisele koostööle, kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste põhi-, gümnaasiumi- ja huvihariduse omandamisele.

Fondist antakse toetust järgmiselt:

1) kuni 1000 eurot – üksikute õpilaste, gruppide, rühmade või klasside tegevused;

2) kuni 2500 eurot – rühmade, klasside või kooliastmete vahelised koostööprojektid või tervet haridusasutust hõlmavad tegevused;

3) kuni 5000 eurot – haridusasutuste vahelised koostööprojektid.

Õppeaasta jooksul on kolm taotlusvooru: 15. september, 15. jaanuar ja 1. aprill.

Toetuse taotlejaks võib olla Tartu vallas tegutsev alus-, põhi-, kesk- või huviharidust andev munitsipaalharidusasutus, nimetatud haridusasutustes töötavad või õppivad Tartu valla õpilased ja õpetajad. Kaks või rohkem haridusasutust võivad esitada ühise taotluse.

Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Tartu Vallavalitsusele menetluskeskkonna SPOKU kaudu järgmised dokumendid:

1) taotluse esitaja kirjalik avaldus, milles esitatakse toetust taotleva haridusasutuse, õpilase või õpetaja nimi, toetusest rahastatava tegevuse elluviimise eest vastutava isiku nimi, kontaktandmed (telefon, e-post jms), tegevuse maksumus, fondist taotletava summa suurus ja omaosaluse suurus;

2) kavandatavate tegevuste kirjeldus koos eelarvega;

3) seos valla arengukava ja/või haridusasutuse õppekavaga;

4) vajadusel kokkulepped vm dokumendid, kui kavandatav tegevus eeldab juriidiliste isikute või haridusasutuse koosseisu mittekuuluvate isikute kaasamist.

Fondist rahastatakse tegevusi kuni 100% nende maksumusest ning rahastamata osa võib katta omaosalusega.

Toetuse saaja on kohustatud ühe kuu jooksul peale projekti lõppu esitama vallavalitsusele SPOKU kaudu aruande saadud toetuse kasutamise kohta.

Määruse leiad SIIT

SPOKUsse SIIT