Hajaasustuse programmist toetuse saajad on selgunud

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2020.aasta programmi kokku 55 taotlust toetuse saamiseks. 35 taotlust esitati veesüsteemidele, 16 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 taotlust juurdepääsuteede rajamiseks.
 
10. juunil korraldas valla hajaasustuse projektide hindamise komisjon ringsõidu ja vaatas üle kõik taotluse esitanud majapidamised. Ülevaatuse käigus selgus, et viies majapidamises ei elata alaliselt. Toetuse saamise üks tingimustest on, et taotleja peab olema rahvastikuregistri andmetel registreeritud nimetatud majapidamisse ja majapidamine peab olema taotleja alaline elukoht. Kolme majapidamise taotlused, kus alaliselt ei elatud, loeti tingimustele mittevastavaks.
 
Taotluste hindamise tulemusena rahuldati täies mahus 45 taotlust, projektide pingereas viimane rahastatav projekt sai osalise rahastuse ja 3 taotlust jäi rahuldamata. Võrdluseks võib tuua, et 2019. aastal esitati 74 taotlust, millest rahuldati 37. Eelmisel aastal rahuldamata jäänud taotlustest sai sellel aastal rahastuse 11 taotlust. Tartu vald panustas 2020. aastal hajaasustuse programmi 90 000 eurot, mis on kohalike omavalitsuste järjestuses toetuse suuruselt kolmandal kohal vabariigis. Riigipoolne toetus oli oodatust väiksem. Tartu vallale eraldati 81 204 eurot. 2019. aastal osales Tartu vald programmis 60 000 euroga.
 
Tänu hajaasustuse programmi võimalustele on aastate jooksul paljud majapidamised leidnud oma vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahenduse.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni kinnitamine

Tartu Vallavalitsuse 26.03.2020 korralduse nr 294 kohaselt kuuluvad hindamiskomisjoni:

Esimees

Tarmo Raudsepp

Liikmed

Endla Suvi

 

Kadi Kukk

 

Ergo Nõmme

 

Tõnis Tõnissoo

 

Rünno Lass

 

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal.

Hajaasustuse programmi Tartu valla kontaktisikuks on Endla Suvi. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt endla.suvi@tartuvald.ee või paberkandjal tuua Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkti (Tabivere alevik, Tuuliku tn 11). Info telefonil 525 4948 või 7766 941.

Uus taotlusvoor avaneb 17. veebruaril ja jääb avatuks 17. aprillini käesoleval aastal.

Toetatakse järgnevat:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsuteerajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

  • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
  • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
  • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
  • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Rohkem infot kõige vajaliku kohta leiab riigi tugiteenuste keskuse leheküljelt.