15.05.2024 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 7 – Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus"

muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus" § 3 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kool on kooliealistele lastele (edaspidi: õpilane) I, II ja III kooliastmes statsionaarses vormis põhihariduse omandamist ning koolieast noorematele lastele (edaspidi: laps) hoidu ja alushariduse omandamist sõime-, lasteaia- ja liitrühmades võimaldav õppeasutus ning lasteaias lapsehoiuteenuse osutaja ühe aasta ja kuue kuu kuni kolme aasta vanustele lastele.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 20.04.2022 määruse nr 6 „Laeva Põhikooli põhimäärus" § 3 muudetakse ja täiendatakse 6. lõikega järgmises sõnastuses:

„(6) Lapsehoiuteenust osutatakse lasteaiahoones.".

 

OTSUSED

 

Otsus nr 17 – Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Nimetati 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed järgmiselt:

1.1 Valimisjaoskond nr 1

 • Komisjoni esimees Kadri Linamägi
 • Komisjoni liikmed Kadrin Krabbi
 • Mari Niine
 • Kadri Tattar
 • Marjaliis Kivisaar
 • Silva Ott
 • Anne-Mai Ott
 • Anni Teetsmann
 • Tea Pendla
 • Reet Vaarpuu

 

 • Asendusliikmed Erle Kriisa
 • Ene Liivamägi
 • Ene Sippul

 

1.2 Valimisjaoskond nr 2

 • Komisjoni esimees Triinu Jõesaar
 • Komisjoni liikmed Külli Kaljurand
 • Pirje Pärna
 • Eveli Pedaja
 • Jaana Lukanen
 • Kaire Mürk

 

 • Asendusliikmed Anneli Kumar
 • Stiif Vardja

 

1.3 Valimisjaoskond nr 3

 • Komisjoni esimees Aide Lättemägi
 • Komisjoni liikmed Anita Priks
 • Kaili Alop
 • Merike Säärits
 • Kaja Randviir
 • Kairi Hermits
 • Tiina Eichenbaum
 • Külli Vikat

 

 • Asendusliikmed Raivo Nigula
 • Riho Ant

 

1.4 Valimisjaoskond nr 4

 • Komisjoni esimees Silva Lehtla
 • Komisjoni liikmed Kärt Joorits
 • Kerttu Urman
 • Elen Olonen
 • Külli Hunt
 • Merlin Bettler
 • Merike Lumi

 

 • Asendusliikmed Piret Reitav
 • Ülle Luik
 • Erki Plumer

 

1.5 Valimisjaoskond nr 5

 • Komisjoni esimees Katrin Metsamart
 • Komisjoni liikmed Koidu Kiving
 • Linda Roosver
 • Sirje Lillemets
 • Deeli Kink
 • Sven Ilves

 

 • Asendusliikmed Tiina Peterson
 • Kaidi Mägi

 

 

1.6 Valimisjaoskond nr 6

 • Komisjoni esimees Tiina Reinesberg
 • Komisjoni liikmed Anne Aunap
 • Endla Suvi
 • Andres Reinesberg
 • Kaire Kruus
 • Ester Juhaste
 • Liivi Padjus

 

 • Asendusliikmed Artur Aunap
 • Anne Bunder

1.7 Valimisjaoskond nr 7

 • Komisjoni esimees Tiia Pärtelpoeg
 • Komisjoni liikmed Tõnis Tollimägi
 • Heli Täpsi
 • Anne Otsus
 • Rita Vaher
 • Daisi Jõgeva

 

 • Asendusliikmed Tarvo Kivi
 • Rein-Lembit Taniloo

 

Otsus nr 18 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv Nõmmiku kergtee L21 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2005, kinnistusraamatu nr 2207204, pindala 163 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 19 – Loa andmine moodulhoone soetamiseks Kõrveküla Põhikoolile ja eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel korraldada hange Kõrveküla Põhikoolile moodulhoone soetamiseks koos paigaldusega.

Lubada Tartu vallavanemal sõlmida Tartu Vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping kogumaksumusega kuni 500 000 eurot, mis sisaldab käibemaksu.

 

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.06.2024 algusega 16.00.

20.03.2024 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 4 – Korruptsiooni ennetamine Tartu valla töökorralduses

Määruse eesmärk on tõsta korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust ja vältida korruptsiooniohtlikke olukordi Tartu valla juhtimises. Määruse eelnõu kohaselt on sätestatud järelevalve teostamine kahel alusel: esitaks ametiisikute kohustus deklareerida oma huvid ning teiseks anda teada isikud, kellega ollakse seotud.

 

OTSUSED

Otsus nr 11 – Tartu Vallavolikogu 16.03.2022 otsuse nr 22 „Huvide deklaratsiooni esitajate ja deklaratsioonide kontrollija määramine" kehtetuks tunnistamine

Tunnistada Tartu Vallavolikogu 16.03.2022 otsus nr 22 „Huvide deklaratsiooni esitajate ja deklaratsioonide kontrollija määramine"  kehtetuks.

 

Otsus nr 12 – Projektis „Lähte alevik, Kase tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine" osalemine

Anda luba toetustaotluse esitamiseks projektile „Lähte, Kase tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine" meetmesse „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" ja anda kinnitus, et Tartu vallal on olemas suutlikus projekti „Lähte, Kase tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine" omafinantseeringu ja toetusest mittehüvitatavate kulude katmiseks summas kuni 161 968,48 eurot.

 

Otsus nr 13 – Projektis „Tabivere alevik, Pargi tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine" osalemine

Anda luba toetustaotluse esitamiseks projektile „Tabivere, Pargi tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine" meetmesse „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" ja anda kinnitus, et Tartu vallal on olemas suutlikus projekti „Tabivere, Pargi tn jalgratta- ja jalgtee ehitamine " omafinantseeringu ja toetusest mittehüvitatavate kulude katmiseks summas kuni 113866,60 eurot.

 

Otsus nr 14 – Tartu Vallavolikogu kogukonna- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Arvata Tartu Vallavolikogu kogukonna- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Meelis Villems ja kinnitada Tartu Vallavolikogu kogukonna- ja kultuurikomisjoni liikmeks Priit Allas.

 

Järgmine volikogu istung toimub 17.04.2024 algusega kell 16.00.

28.02.2024 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

 

Määrus nr 2 – Vallavalitsuse liikmele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise

kulude hüvitamise tingimused

Määrus kehtestati vallavalitsuse liikmele, kes ei ole vallavanem, makstakse hüvitist tema isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks.

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine võib toimuda ainult eelarves sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud vahendite piires.

Ühe sõidukilomeetri kohta hüvitatakse ametisõitudeks isikliku sõiduauto kasutamist 0.20 euro ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.

 

Määrus nr 3 – Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Paragrahv, lõige ja punkt

Kehtiv redaktsioon

Muudatusettepanek

§ 1 p 8

-

muude erakorraliste kulude hüvitamine kuni 3000 eurot

§ 2 p 8

muude erakorraliste kulude hüvitamine kuni 3000 eurot

tunnistati kehtetuks

§ 3 p 6

viipekeeleteenuse toetus kuni 150 eurot kvartalis

viipekeeleteenuse toetus kuni 300 eurot kvartalis

 

 

OTSUSED

 

Otsus nr 6 – Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Nimetati Tartu valla valimiskomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Esimees: vallasekretär kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lg 4 alusel

Liikmed:                    

 • Tõnu Vesi
 • Eliise Kiis
 • Kadri Leetsaar
 • Kairi Kaeval

Asendusliikmed:       

 • Tatjana Obuhova
 • Estrit Aasma

 

Otsus nr 7 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Astelpaju tänav katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:006:1167, kinnistusraamatu nr 3986704, pindala 652 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 5 eurot/m2.

 

Otsus nr 8 – Omafinantseeringu tagamine

Tagada Äksi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 511 638,00 eurot, sh kuni 255 819,00 eurot 2025. aastal ja kuni 255 819,00 eurot 2026. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.

 

Otsus nr 9 – OSAÜHINGU TARTU VALLA KOMMUNAAL põhikirja muutmine

 1. Muuta OSAÜHINGU TARTU VALLA KOMMUNAAL (reg.nr 10290080) põhikirja järgmiselt:

1.1 muuta põhikirja pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:

„OSAÜHING TARTU VALLA HALDUS PÕHIKIRI";

1.2 muuta põhikirja  punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.1 Osaühingu ärinimi on: OSAÜHING TARTU VALLA HALDUS

Ametlik lühend on OÜ Tartu Valla Haldus.";

1.3 muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.2 Osaühingu Tartu Valla Haldus (edaspidi "osaühing") asukoht on: Tartu maakond, Tartu vald.";

1.4 muuta põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2.2 Osakapital on jagatud osadeks. Osa väikseim nimiväärtus on 1 (üks) sent.";

1.5 muuta põhikirja punkti 6.5 ja sõnastada see järgmiselt:

„6.5 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1 (üks) sent annab osanike koosolekul 1 (ühe) hääle.".

 

Otsus nr 10 – Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine

Kinnitati revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan.

 

Järgmine volikogu istung toimub 20.03.2024 algusega kell 16.00.

24.01.2024 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 1 – Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine Määrusega kinnitati, et vallavalitsus saab lasteaiakohti pakkuda lapsevanematele kogu valla territooriumi ulatuses ja lapsevanematel on samuti võimalik taotleda lapse jaoks kohta ükskõik millisesse lasteaeda Tartu valla territooriumil.

 

OTSUSED

Otsus nr 1 – Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine Lubada Tartu Vallavalitsusel osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse korraldataval sotsiaaltransporditeenuse uut riigihanget e•evalmistavates protsessides ja sõlmida pärast riigihanke tulemuste selgumist haldusleping MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks Tartu valla elanikele kuni neljaks aastaks, kui see on olemasolevast lepingust soodsam.

Otsus nr 2 – Vallavara omandamine Lubada Tartu Vallavalitsusel omandada vallale Laeva külas asuv Mällomäe tee katastriüksus (38301:002:0139).

Otsus nr 3 – Vallavara omandamine Lubada Tartu Vallavalitsusel omandada vallale Laeva külas asuv Mällomäe tee katastriüksus (38301:002:0212).

Otsus nr 4 – Projektis „Kõrveküla spordihalli hoone energiatõhususe parandamine" osalemine Lubada Tartu Vallavalitsusel osaleda projektis „Kõrveküla spordihalli hoone energiatõhususe parandamine". Toetusmeetme eesmärk on parandada Kõrveküla spordihalli energiatõhusust. Kõrveküla spordihalli hoonele on koostatud energiaaudit, mille kohaselt on hoone energiatõhususe saavutamiseks vajalik täiendavalt soojustada hoone välispiirded, sh vahetada avatäited. Lisaks on vajalik paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, rekonstrueerida osaliselt kü•esüsteem ning paigaldada päikeseenergiasüsteem.

Otsus nr 5 – Projektis „Tabivere aleviku sademeveesüsteemi ehitamine" osalemine Lubada Tartu Vallavalitsusel osaleda projektis „Tabivere aleviku sademeveesüsteemi ehitamine". Projekti eesmärk on lahendada Tabivere aleviku Tuuliku ja Pargi tn vaheline sademevee kokku kogumine ning suublasse juhtimine. Projekti tulemusena Tuuliku tänavale projekteeritakse PP SN8 De250-315 mm torustik. Torustiku projekteerimisel on arvestatud ka perspektiivse sademevee kogusega Välja kinnistult. Pärna tänavale projekteeritakse PP SN8 De250 mm torustik. Tänavatel ühendatakse kinnistutele (kortermajade ette) projekteeritud sademeveetorustikud PP SN8 De200 mm. Kinnistutele on projekteeritud restkaevud probleemsetesse kohtadesse. Tuuliku tänavalt kogutud sademevesi juhitakse Tiigi tänaval asuvasse suublasse. Pärna tänavalt kogutud sademevesi juhitakse Tammiku kinnistul asuvasse olemasolevasse De560/500 sademeveekaevu. Käesoleva projekti mahus rekonstrueeritakse ka Tiigi kinnistul asuv ülevool, mis reguleerib tiigi veetaset.

 

Järgmine volikogu istung toimub 28.02.2024 algusega kell 16.00.