20.12.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

 

Määrus nr 22 – Tartu Vallavolikogu 21.09.2022 määruse nr 16 „Hea Hariduse Fondi moodustamine ja fondist toetuste andmise kord" muutmine

 

§ 1. Tartu Vallavolikogu 21.09.2022 määruse nr 16 „Hea Hariduse Fondi moodustamine ja fondist toetuste andmise kord" § 6 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppeaasta jooksul on kolm taotlusvooru: 15. september, 15. jaanuar ja 1. aprill.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 21.09.2022 määruse nr 16 „Hea Hariduse Fondi moodustamine ja fondist toetuste andmise kord" § 8 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondist antakse toetust järgmiselt:

1) kuni 1000 eurot – üksikute õpilaste, gruppide, rühmade või klasside tegevused;

2) kuni 2500 eurot – rühmade, klasside või kooliastmete vahelised koostööprojektid või tervet haridusasutust hõlmavad tegevused;

3) kuni 5000 eurot – haridusasutuste vahelised koostööprojektid.". 

 

Määrus nr 23 – Tartu valla 2024. aasta eelarve

Tartu valla 2024. aasta eelarve kogumaht on 41 663 900 eurot.

Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 8 500 000 euro ulatuses.

Reservfondi suuruseks määratakse 150 000 eurot.

Raadi SA-le kompenseeritakse lasteaedade renoveerimiseks ja ehitamiseks võetud pangalaen põhivara sihtfinantseerimisena.  

Tartu Valla Kommunaal OÜ-le kompenseeritakse koolibussi ostmiseks võetud kapitaliliising põhivara sihtfinantseerimisena

Lubada vallavalitsusel suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

Kaasava eelarve osa suurus 2025. aasta eelarve koostamisel on 60 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 30 000 eurot.

 

OTSUSED

 

Otsus nr 73 – Loa andmine vallavara kasutusse andmiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel anda rendile Piirissaarel Tooni külas Klubi katastriüksusel, registriosa 3462104, asuv klubihoone kuni viieks aastaks toitlustus- ja turismiteenuste osutamiseks võimalusega pikendada veel viieks aastaks. Rendilepingut ei pikendata ja võidakse öelda üles ennetähtaegselt, kui rentniku tegevuse tagajärjel on toimunud korduvad avaliku korra rikkumised.

Klubihoone anda rendile avalikul elektroonilisel enampakkumisel kujunenud tasu eest. Määrata enampakkumise alghinnaks 500 eurot.

 

Otsus nr 74 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada PSW Energy OÜ (registrikood 12407480) omandada Tartu vallas Voldi külas asuv Pajulille kinnistu (registriosa 2901235, katastritunnus 77301:002:0342).

 

Otsus nr 75 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva - Voldi kergtee L11 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2545, kinnistusraamatu nr 28704, pindala 940 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 76 – Eesti Läti Interregi toetusmeetmest toetuse taotlemine

Anda Tartu Vallavalitsusele luba esitada taotlus Eesti Läti Interreg piiriülese koostöö meetmesse Mõisavärava pargi arendamiseks.

 

Otsus nr 77 – Ostueesõiguse kasutamisest loobumine

Jätta kasutamata ostueesõigus Tartu vallas Vahi alevikus asuvate kinnistute Jõeküla tänav L4, registriosa 24036050; Vägiheina tänav L1, registriosa 24035650; Vägiheina tänav L3, registriosa 24036150 ja Ängelheina tänav, registriosa 24037850, omandamiseks Tartu valla munitsipaalomandisse.

 

Otsus nr 78 – Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga

Anda nõusolek Tartu valla munitsipaalomandis olevat kinnistut, registriosa 4828104, katastritunnusega 79601:001:1053, pindalaga 15081 m², aadressiga Ermi tn 13, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond, maa sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa (100%), koormava hoonestusõiguse (registriosa 17851050) koormamiseks hüpoteegiga AS Swedbank kasuks.

Hüpoteek seada tingimusel, et hoonestaja EfTEN Ermi OÜ võtab hüpoteegi seadmise lepingus Tartu valla ees kohustuse seada hüpoteek selliselt, et sellega on tagatud üksnes EfTEN Ermi OÜ poolt AS-lt Swedbank saadav laen, sh intressid, mida kasutatakse 31.08.2020 sõlmitud lepingus „Hoonestusõiguse seadmise, ostueesõiguse seadmise ja asjaõiguslepingud" tulenevate hoonestaja kohustuste täitmiseks, ja vastavast laenulepingust tulenevad kõrvalnõuded, ning tagada hüpoteegi kustutamine 1 kuu jooksul pärast tagatud laenulepingust tulenevate kohustuste täitmist. 

 

Järgmine volikogu istung toimub 24.01.2024 algusega 16.00.

15.11.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 20 – Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine

Kinnitati Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035.  

 

Määrus nr 21 – Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve

Kinnitati Tartu valla 2023. aasta lisaeelarve järgmiselt:

(1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 269 262 eurot;

(2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 258 992 eurot;

(3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas 166 051 eurot;

(4) suurendada finantseerimistegevuse eelarvet summas 51 282 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 62 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva - Voldi kergtee L3 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2554, kinnistusraamatu nr 1734204, pindala 599 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 63 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva - Voldi kergtee L4 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2573, kinnistusraamatu nr 4061504, pindala 251 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 64 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva - Voldi kergtee L7 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2571, kinnistusraamatu nr 562704, pindala 836 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 65 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva - Voldi kergtee L9 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2569, kinnistusraamatu nr 529304, pindala 681 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 66 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L14 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2549, kinnistusraamatu nr 3578204, pindala 947 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 67 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L15 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2537, kinnistusraamatu nr 4086604, pindala 1045 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 68 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Puhtaleiva külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L20 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2558, kinnistusraamatu nr 1074104, pindala 1094 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 69 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada Kupjur OÜ-l (registrikood 10270692) omandada Tartu vallas Sootaga külas Kaasiku kinnistul asuvad järgmised katastriüksused:

1.1 Sootaga külas asuv Kaasiku katastriüksus (registriosa nr 210904, katastritunnus 79401:005:0307);

1.2 Sootaga külas asuv Kaasiku katastriüksus (registriosa nr 210904, katastritunnus 79401:005:0308);

1.3 Sootaga külas asuv Kaasiku katastriüksus (registriosa nr 210904, katastritunnus 79401:005:0309).

 

Otsus nr 70 – Ostueesõiguse kasutamine

Kasutada ostueesõigust Tartu vallas Kõrveküla alevikus võõrandatud Vahe-Kalja kinnistu, registriosa 3404704, omandamiseks Tartu valla munitsipaalomandisse Tallinna notar Mari-Liis Parmas'e büroos 19.10.2023 sõlmitud kinnistu müügilepingus ja asjaõiguslepingus sätestatud tingimustel. Kinnistu ostuhind nähtuvalt lepingu punktist on 85 000 eurot.

 

Otsus nr 71 – Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine

Võõrandada AS-le Emajõe Veevärk Tartu vallas Siniküla külas asuvad, valla munitsipaalomandisse kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised jääkväärtusega 5644,75 eurot vastavalt lisale.

Suurendada osalust aktsionärina AS-is Emajõe Veevärk aktsiaseltsile võõrandatavate, Tartu valla Siniküla külas asuvate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste jääkväärtuse võrra.

Märkida AS Emajõe Veevärk poolt Tartu valla kasuks emiteeritavaid aktsiaid nimiväärtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda otsuse p 1 kohase mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised jääkväärtusega 5644,75 eurot. Omandatavate aktsiate arv on 9.

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek laiendada ja täpsustada AS-ga Emajõe Veevärk Tartu Vallavolikogu 24.09.2020 otsuse nr 33 „Vee-ettevõtja määramine" alusel sõlmitud halduslepingut vastavalt käesolevas otsuses sätestatule.

 

Otsus nr 72 – Tartu valla 2024. aasta eelarve I lugemise lõpetamine

Lugeda Tartu valla 2024. aasta eelarve I lugemine toimunuks.

Ettepanekuid Tartu valla 2024. aasta eelarve projekti kohta saab esitada kuni 28. novembrini 2023 valla kantseleisse või e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

 

Järgmine volikogu istung toimub 20.12.2023 algusega 16.00.

18.10.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 16 – Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029 vastuvõtmine

Võeti vastu Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

 

Määrus nr 17 – Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks alates 31. oktoobrist 2023 Tartu Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 43 „Elistvere Raamatukogu põhimäärus". Määrus tunnistatakse kehtetuks seoses Elistvere Raamatukogu tegevuse lõpetamisega.

 

Määrus nr 18 – Maarja-Magdaleena Raamatukogu põhimäärus

Võeti vastu Maarja-Magdaleena Raamatukogu põhimäärusus.

 

Määrus nr 19 – Tabivere Raamatukogu põhimäärus

Võeti vastu Tabivere Raamatukogu põhimäärus.

 

OTSUSED

Otsus nr 52 – Lepingu sõlmimine

Sõlmida Tartu linnaga koostööleping, mille alusel on Tartu valla elanikel võimalik viia jäätmeid Tartu linnas Jaama tn 72C ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. Tartu Vallavalitsusel sõlmida Tartu Linnavalitsusega jäätmejaamade kasutamiseks leping perioodiks 01.01.2024 – 31.12.2024.

 

Otsus nr 53 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva-Voldi kergtee L1 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2539, kinnistusraamatu nr 2206504, pindala 1968 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 54 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva-Voldi kergtee L5 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2567, kinnistusraamatu nr 1565004, pindala 468 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 55 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L6 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2587, kinnistusraamatu nr 1565004, pindala 432 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 56 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L8 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2579, kinnistusraamatu nr 539904, pindala 454 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 57 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva- Voldi kergtee L10 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2589, kinnistusraamatu nr 529104, pindala 864 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 58 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva-Voldi kergtee L21 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2575, kinnistusraamatu nr 220835, pindala 1355 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 59 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Puhtaleiva-Voldi kergtee L22 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2565, kinnistusraamatu nr 220835, pindala 1031 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,57 eurot/m2.

 

Otsus nr 60 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv Rohu katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:006:1235, kinnistusraamatu nr 3973604, pindala 3967 m2, 100% üldkasutatav maa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale tasuta.

 

Otsus nr 61 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluvad järgmised kinnisasjad:

 1. Kaljuääre katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1252, pindala 777 m2, registriosa 20930750, sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa) alghinnaga 2331 eurot;
 2. Tammistu külatee L6 katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2617, pindala 541 m2, registriosa 14917750, sihtotstarve 100% transpordimaa) alghinnaga 1623 eurot.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.11.2023 algusega kell 16:00.

27.09.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 15 – Tartu valla arengukava 2022 – 2030 uus redaktsioon

Kinnitati Tartu valla arengukava 2022 – 2030 uus redaktsioon.

 

OTSUSED

Otsus nr 46 – Nõusoleku andmine projektis osalemiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek osaleda MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ning Latvian Adult Education Association korraldatavas projektis „Tööotsija teadlik tegevus tööturul" ning katta projektis osalemisega seotud kulud 1600 eurot 2024. aastal ning 600 eurot 2025. aastal, kokku 2200 eurot. 

 

Otsus nr 47 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv Vedu külas Pargi 2-5 asuv korteriomand (kinnistusraamatu registriosa nr 4077804, katastritunnus 79402:003:0176, pindala 1643 m², sihtotstarve 100% elamumaa 390/3577 mõttelist osa kinnisasjast, mille eriomandi ese on kahetoaline eluruum nr 5 üldpinnaga 39,00 m²) alghinnaga 22 000 eurot.

 

Otsus nr 48 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv 643/1329 mõtteline osa kinnisasjast registriosa numbriga 14798350, mille koosseisu kuulub hoonestamata katastriüksus 79601:001:2041, ärimaa 100%, pindala 643 m² alghinnaga 22 000 eurot. 

 

Otsus nr 49 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv Vahi alevikus Vahi tee 5 asuv kinnisasi registriosa numbriga 3205804, üldkasutatav maa 100% pindalaga 5425 m² alghinnaga 190 000 eurot. 

 

Otsus nr 50 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada ABM Kinnistud OÜ (registrikood 12523393) omandada Tartu vallas Vahi alevikus asuv Mällo kinnistu (registriosa 18155850, katastritunnus 79601:001:1856).

 

Otsus nr 51 – Sõltuva üksuse kohustuste tagamine

Tagada Tartu Valla Kommunaal OÜ võetavaid kohustusi krediidiasutuste ees summas kuni 2 500 000 eurot.

 

Järgmine volikogu istung toimub 18.10.2023 algusega kell 16.00.

23.08.2023 volikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 14 – Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri" § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠4. Kinnisasja omandamine

(1) Kinnisasja omandamise otsustab vallavolikogu.

(2) Kinnisasja tasuta omandamise otsustab vallavalitsus, kui detailplaneeringu lahenduse elluviimiseks on kinnisasja avalikes huvides omandamise vajadus sätestatud detailplaneeringu lahenduses.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri" § 7 1. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vald võib osaleda välisabi vahenditega rahastatavas projektis, mida rahastab Euroopa Liit, rahvusvaheline organisatsioon, välisriigi riiklik või valitsusväline organisatsioon või Eesti-sisene rahastuse andja.".

 

§ 3. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määrust nr 30 „Tartu vallavara eeskiri" muudetakse ja täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

㤠181. Kinnisasja vahetamine

(1) Kinnisasja vahetamine on toiming, mille käigus vahetatakse vallale kuuluv kinnisasi teisele isikule kuuluva kinnisasja vastu.

(2) Kinnisasja vahetamine peab olema vallale vajalik avalikul eesmärgil ja majanduslikult otstarbekas.

(3) Vahetamine on võimalik, kui vahetamisele kuuluvate kinnisasjade turuhind on vastavat pädevust omava hindaja käest tellitud hindamisakti kohaselt võrdne, hindade erinevuse korral hüvitab odavama kinnisasja omanik kallima kinnisasja omanikule vahetatavate kinnisasjade väärtuste vahe.

(4) Kinnisasja vahetamise otsustab volikogu.

(5) Kummagi kinnisasja omanikku vaadeldakse tema poolt üleandmisele kuuluva kinnisasja suhtes müüjana ja talle üleandmisele kuuluva kinnisasja suhtes ostjana.".

 

§ 4. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri" § 31 2. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui suulisele enampakkumisele ei registreeritud ühtegi pakkujat või ei esitatud ühtegi pakkumust või kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumust või esitatud pakkumused olid alla enampakkumise alghinna, fikseeritakse see enampakkumise protokollis ning enampakkumine on nurjunud.".

 

OTSUSED

Otsus nr 38 – Tartu valla lõunaosa II etapi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Erminurme tee 28 maaüksuse osas

Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 05.11.2011. a otsusega nr 32 kehtestatud Tartu valla lõunaosa II etapi detailplaneering Erminurme tee 28 maaüksuse osas. 

 

Otsus nr 39 – Seisukoht Maramaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Nõustuda Tartu vallas Maramaa külas Maramaa uuringuruumis Marina Minerals OÜ- le geoloogilise uuringu loa andmisega.

 1. Uuringute käigus fikseeritakse taotletavast alast 500 meetri raadiusse jäävate majapidamiste salvkaevude veetase ning tehakse kindlaks vee kvaliteet.
 2. Geoloogilise uuringu loa alusel läbiviidud uuringu tulemused ei anna õigustatud ootust kaevandamise loa saamiseks ning vastav otsus tehakse eraldiseisva menetlusena, tuginedes geoloogilise uuringu ja vajadusel eksperthinnangute või keskkonnamõju hindamise tulemustele.

 

Otsus nr 40 – Loa andmine Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projektis osalemiseks

Lubada Tartu Vallavalitsusel osaleda Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projektis, mis esitatakse rahastuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Rahastuse saamisel Riigi Tugiteenuste Keskuselt kaasfinantseerida projekti tegevusi perioodil 2024-2026 kokku kuni 102 750 euroga.

 

Otsus nr 41 – Jätkamine MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmena

Lugeda Tartu vald kuuluvana Mittetulundusühingu Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (registrikood 80270274) liikmeskonda omavalitsusüksuse käeoleval ajal kehtivates piirides.

 

Otsus nr 42 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Maramaa-Lähte kergtee L14 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:001:0350, kinnistu nr 2116204, pindala 560 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,7 eurot/m2.

 

Otsus nr 43 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Maramaa-Lähte kergtee L15 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:001:0394, kinnistu nr 1846204, pindala 805 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 4 eurot/m2.

 

Otsus nr 44 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Maramaa-Lähte kergtee L16 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:001:0396, kinnistu nr 1846104, pindala 933 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 4 eurot/m2.

 

Otsus nr 45 – Nõusoleku andmine laenude refinantseerimishanke korraldamiseks 

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek investeerimislaenu 2020004895 KO1115, investeerimislaenu 2021013259 KO1115 ja investeerimislaenu 22-070552-JI refinantseerimishanke korraldamiseks.  

Nimetatud laenude jääk 31.12.2022 seisuga oli kokku 11 423 163 eurot, 2023. aastal on laenusumma tagasimakse kohustus on 1 365 818 eurot ning jääk aasta lõpuks 10 057 345 eurot.

 

Järgmine volikogu istung toimub 27.09.2023 algusega kell 16.00.

21.06.2023 istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 8 – Maamaksu määra kehtestamine

§ 1. Kehtestada Tartu valla haldusterritooriumil elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule maamaksu määraks 0,4 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2. Kehtestada Tartu valla haldusterritooriumil käesoleva määruse §-s 1 nimetamata maatulundusmaale maamaksu määraks 0,21 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3. Kehtestada Tartu valla haldusterritooriumil käesoleva määruse §-s 1 ja §-s 2 nimetamata sihtotstarbega maale maamaksu määraks 0,17 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 4. Mitte kehtestada täiendavaid maamaksusoodustusi maamaksuseaduse § 11 lõike 5 ja § 11 lõike 6 alusel.

§ 5. Tunnistada alates 01. jaanuarist 2024 kehtetuks Tartu Vallavolikogu 19.12.2019 määrus nr 29 „Tartu valla maamaksu määra kehtestamine".

§ 6. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2024.

§ 7. Määrus jõustub 1. juulil 2023.

 

Määrus nr 9 – Tartu Vallavolikogu 18.05.2022 määruse nr 7 „Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste

§ 1. Tartu Vallavolikogu 18.05.2022 määruse nr 7 „Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord" § 2 lg 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 8 sätestatud tunnustusavaldused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul.".

 

Määrus nr 10 – Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale ja eralastehoiule toetuse eraldamise kord" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale ja eralastehoiule toetuse eraldamise kord" § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 6. Toetuse määra kehtestamine

Tartu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab määrusega lapse kohta eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse piirmäära kalendrikuus, mis võib olla erinevas vanuses laste ja osutatava haridusteenuse liigi puhul erinev. Hariduslike erivajadustega laste puhul võib vallavalitsus kinnitada kuumäärale kohaldatavad koefitsiendid.".

§ 2. Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale ja eralastehoiule toetuse eraldamise kord" § 10 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Üldreeglina ei maksta toetust lapse eest, kelle vanem või seaduslik esindaja on esitanud taotluse Tartu valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmiseks ning kellele on pakutud kohta Tartu valla munitsipaallasteaias ning kes on pakutud kohast loobunud. Vallavalitsus võib jätkata toetuse maksmist, kui pakutud koht on võimalik täita lasteaia järjekorras oleva järgmise Tartu valla lapsega. Otsus toetuse maksmise jätkamiseks vormistatakse korraldusena, kus märgitakse pakutud koht ja kellega see koht tegelikult täideti.".

§ 3. Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale ja eralastehoiule toetuse eraldamise kord" § 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠12. Toetuse suurus

Kui väljaspool Tartu valda tegutsev eralasteaia pidaja on täitnud toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused, eraldatakse talle toetust eralasteaia pidaja esitatud arve alusel, kuid mitte suuremas summas kui vallavalitsuse kehtestatud piirmäär".

§ 4. Määrust kohaldatakse ka enne määruse jõustumist lasteaiakoha kasutamiseks sõlmitud lepingutele ja asjakohastele finantseerimislepingutele.

§ 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Määrus nr 11 – Lähte kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2023- 2033

§ 1. Kinnitada Nomine Consult OÜ (registrikood 14232790) koostatud Lähte kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2023-2033.

§ 2. Avalikustada Lähte kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava 2023-2033 valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

 

Määrus nr 12 – Tabivere soojusmajanduse arengukava 2023 – 2032

§ 1. Kinnitada Tarmo Mäeküla FIE (registrikood 12757085) koostatud Tabivere soojusmajanduse arengukava 2023- 2032.

§ 2. Avalikustada Tabivere soojamajanduse arengukava 2023 – 2032 valla veebilehel.

§ 3. Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 16.11.2022 määrus nr 19 „Tabivere soojusmajanduse arengukava 2022 – 2032".

§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

 

Määrus nr 13 – Tartu valla 2023. aasta I lisaeelarve

§ 1. Kinnitada Tartu valla 2023. aasta lisaeelarve vastavalt lisale järgmiselt:

1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 47 009.00 eurot;

2) vähendada põhitegevuse kulusid summas 1383.00 eurot;

3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas 17 833.00 eurot.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.          

 

OTSUSED

 

Otsus nr 28 – Elistvere Raamatukogu tegevuse lõpetamine

Otsustati lõpetada 31. oktoobrist 2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Elistvere Raamatukogu (registrikood 75002152, asukoht Elistvere küla) tegevus.

 

Otsus nr 29 – Tartu Vallavolikogu otsuse „Soojamajanduse arengukava Lähte aleviku kaugküttepiirkonnale aastateks 2016-2026 kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29.06.2016 otsus nr 48 „Soojamajanduse arengukava Lähte aleviku kaugküttepiirkonnale aastateks 2016-2026 kinnitamine" alates Tartu Vallavolikogu 21.06.2023 määruse nr 11 „Lähte kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2023-2033" jõustumisest.

 

Otsus nr 30 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada Kruusaaugu Pärna talu OÜ (registrikood 16717830) omandada Tartu vallas järgmisedkatasriüksused:

1.1 Lammiku külas asuv Pärna katastriüksus (registriosa nr 3005104, katastritunnus 79401:001:0020);

1.2 Lammiku külas asuv Pärna katastriüksus (registriosa nr 3005104, katastritunnus 79401:001:0019);

1.3 Nõela külas asuv Pärnapõllu katastriüksus (registriosa nr 3515504, katastritunnus 79401:002:0056);

1.4 Lammiku külas asuv Pärnasalu katastriüksus (registriosa nr 3005204, katastritunnus 79401:002:0116);

1.5 Sojamaa külas asuv Pärnalombi katastriüksus (registriosa nr 1128004, katastritunnus 79401:002:0589);

1.6 Lammiku külas asuv Pärnalombi katastriüksus (registriosa nr 1128004, katastritunnus 79401:001:0018).

 

Otsus nr 31 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Tartu vallas Raigastvere külas asuv Kuuri maaüksus, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1049,0 m2, registriosa 19591250, katastritunnus 79601:001:1420, alghinnaga 10 300 eurot. 

 

Otsus nr 32 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Sookure katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2111), registriosa nr 4420604, alghinnaga 450 000 eurot.

 

Otsus nr 33 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuvad Maramaa-Lähte kergteed:

Nr.

Lähisaadress

Katastri tunnus

Kinnisturaamatu nr.

Sihtotstarve

m2

1

Maramaa-Lähte kergtee L31

79401:001:0437

484304

Transpordimaa 100%

133

2

Maramaa-Lähte kergtee L30

79401:001:0406

484304

Transpordimaa 100%

165

3

Maramaa-Lähte kergtee L29

79401:001:0404

484304

Transpordimaa 100%

76

4

Maramaa-Lähte kergtee L28

79401:001:0402

484304

Transpordimaa 100%

98

5

Maramaa-Lähte kergtee L27

79401:001:0400

484304

Transpordimaa 100%

177

6

Maramaa-Lähte kergtee L26

79401:001:0408

484304

Transpordimaa 100%

184

7

Maramaa-Lähte kergtee L25

79401:001:0410

484304

Transpordimaa 100%

193

8

Maramaa-Lähte kergtee L24

79401:001:0412

484304

Transpordimaa 100%

184

9

Maramaa-Lähte kergtee L23

79401:001:0414

484304

Transpordimaa 100%

178

10

Maramaa-Lähte kergtee L22

79401:001:0418

484304

Transpordimaa 100%

190

11

Maramaa-Lähte kergtee L21

79401:001:0420

484304

Transpordimaa 100%

191

12

Maramaa-Lähte kergtee L20

79401:001:0416

484304

Transpordimaa 100%

217

13

Maramaa-Lähte kergtee L19

79401:001:0460

484304

Transpordimaa 100%

61

Katastriüksused soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,7 eurot/m2.

 

Otsus nr 34 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Maramaa külas asuv Maramaa-Lähte kergtee L34 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79401:001:0344, kinnistusraamatu nr 327704, pindala 261 m2, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale hinnaga 0,65 eurot/m2.

 

Otsus nr 35 – Vallavara omandamine ja võõrandamine

Otsustati omandada üks korter Vedu külas ja võõrandada üks korter Maarja-Magdaleena külas.

 

Otsus nr 36 – Revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Otsustati kinnitada 21.06.2023 revisjonikomisjoni akt nr 1.

Tartu Vallavolikogu revisjonikomisjoni AKT nr 1/2023

Revisjonikomisjoni aruanne Tartu valla konsolideerimisgrupi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohta

16. juunil 2023 toimus revisjonikomisjoni koosolekul majandusaasta aruande arutelu, kus toodi välja alljärgnevad tähelepanekud:

 1. Tila küla, Ermi tänav 9/11/13 maaüksustele planeeritud arendustegevused.

Kuigi vallavanem on volikogule väitnud, et ehitust alustati 2022 aasta lõpus, pole kinnistul senini ehitust alustatud.

Ermi tee 11 ja Ermi tee 9 kinnistute hoonestusõigused kool-lasteaia arendamiseks on Tartu vald andnud Hariduse Edendamise SA-le ja Ermi tee 11 kinnistu OÜ-le.  31.03.2023 on nimetatud äriühingute juhatuse liige Urmo Uiboleht edastanud Tartu vallavanem Jarno Laurile e-kirja milles teatab, et seoses viimaste aastate hüppelise hinnatõusuga on ehituse algust edasi lükatud kuna esitatud hinnapakkumised ületasid võimaliku ärimudelit rohkem kui 30%. Vastavalt toimunud hinnaläbirääkimistele on uus ajaplaan avada alles 2024 aastal esimesed klassid ja lasteaed täismahus (120 last). Ehitusperioodiks on 12 kuud, algusaeg hiljemalt juuni 2023. Hoone kasutusloa taotlemine ja sisustamine juuli-august 2024. Välialade lõplik valmimine 2024 sügisel.

Lisaks on justiitsministeerium 01.12.2022 nr 20-1/7361 oma kirjaga juhtinud tähelepanu puudustele arendustegevuste planeerimisel ja dokumentatsioonil ning märkinud, et volikogul on võimalik iseseisvalt jõuda otsustuseni milliste meetmete abil edaspidi tagada oma tegevuse õiguspärasus. Avaldame lootust, et Tartu Vallavolikogu pöörab sellele kohast tähelepanu.

 

 1. Vallavara vahetamine (Pöialpoisi tn 8 kinnistu Kõrveküla ja Vahtra 4 kinnistu Lähtel vahetuse seaduslikkus).

Justiitsministeerium on 01.12.2022 nr 20-1/7361 oma kirjaga juhtinud tähelepanu Vahtra tn 4 katastriüksuse väärtuse ebaõigele määramisele ja konkursiga seotud otsuste omavahelisele vastuolule.

 

 1. Avalike alade korrashoid.

Eelarvega on avalike alade korrashoiuks eraldatud 1 miljon 11 tuhat. Lisaeelarvetega eraldati täiendavalt 32 tuhat ja 21.12.2022 eraldati veel 450 tuhat seoses tekkinud ülekuluga. 21.12.2022 kuni 31.12.2022 kulutati veel 150 tuhat ilma volikogu otsuseta  ja teadmiseta.

Avalike alade korrashoiuks kuluvat raha on võimalik planeerida, mistõttu tekitab tõsiseid küsimusi nii suures ulatuses tekkinud ülekulud.

 

 1. Tartu Vallavalitsusel kaaluda OÜ Tartu Valla Kommunaal jaotamata kasumi arvelt rahastada uue tasandusrühma loomist Ripsiku lasteaias.

 

 1. Vallavalitsusel jälgita läbipaistva juhtimise meetmeid. Eelarvet puudutavate dokumentide esitamisel lisada põhjalik seletuskiri. Seda korda pole senini järgitud, mistõttu on eelarved raskesti arusaadavad ja puudub ühtne selgus.

 

 1. Juhtida vallavalitsuse tähelepanu, et selliseid tehinguid ja toiminguid, mida pole eelarves, eelarvestrateegias ja millele pole volikogu andnud luba, ei ole lubatud. Vallavalitsus peab lähtuma volikogu otsustest ja tegutsema nende piirides.

 

 1. Valla eelarve planeerimisel, laenude võtmisel ja eelarve täitmisel peab pidama ranget distsipliini ja hoidma eelarve tasakaalu.

 

 1. Vallavalitsusel jälgida, et olemasolevad kohustused valla toimimiseks, saaks täidetud.

 

Eelnevat kokku võttes revisjonikomisjon toetab Tartu valla koostatud majandusaasta aruande kinnitamist.

 

Otsus nr 37 – Tartu valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tartu valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Aruanne on kättesaadav valla kodulehel.

 

Järgmine volikogu istung toimub 23.08.2023 algusega 16.00.

19.04.2023 istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

 

Määrus nr 5 – Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine

Käesoleval ajal kehtiva määruse muudatus annab aluse toetada ka neid eralastehoiuteenuse osutajaid, kes tegutsevad Tartu valla territooriumil.

 

OTSUSED

 

Otsus nr 21 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku enampakkumise korras vallale kuuluvad Kõrvemaa tn 3 katastriüksus (kinnistu nr 20955050, katastritunnus 79601:001:1468), Kõrvekaare tn 7 katastriüksus (kinnistu nr 20939250, katastritunnus 79601:001:1467) ja Kõrveringi tn 1 katastriüksus (kinnistu nr 20938850 katastritunnus 79601:001:1466) ühe kogumina alghinnaga 63 160 eurot.

 

Otsus nr 22 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada Voldi Vara OÜ (registrikood 16215530) omandada Tartu vallas Voldi külas asuv Partsi kinnistu (registriosa 1385635, katastritunnus 77301:002:3400).

 

Otsus nr 23 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv Jõeküla tänav L1 katastriüksus (kinnistusraamatu registriosa nr 22817150, katastritunnus 79601:001:2436, pindala 17705 m2, 100% transpordimaa). Kinnisasi omandatakse riigivaraseaduse § 33 lg 1 alusel Tartu vallale tasuta.

 

Järgmine volikogu istung toimub 17.05.2023 algusega 16.00.

15.03.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 4 – Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 1 2. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine, jäätmete liigiti kogumise edendamine, hädaolukordadeks ja rohepöördeks valmisoleku parendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 1 4. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust on võimalik taotleda nende kortermajadega seotud tegevusteks, mis on taotluse esitamise hetkel vanemad kui 7 aastat. Toetust elektrigeneraatori ühenduste ehitamiseks ja elektrigeneraatori ning elektriauto laadimisjaama paigaldamiseks on võimalik taotleda kõigi kortermajade jaoks.".

 

§ 4. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 7 4. lõiget muudetakse ja lisatakse 5. punkt järgmises sõnastuses:

„5) eelistatud on taotlejad, kes viimase kolme aasta jooksul pole toetust saanud.".

 

§ 5. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠11. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt toetuse andmisele järgneva aasta 1. detsembriks.

(2) Vallavalitsusel on õigus pikendada aruande ja kuludokumentide esitamiseks sätestatud tähtaega, kui planeeritud tööd on teostatud või lõpetamisel, kuid mõjuval põhjusel ei ole kuludokumente võimalik õigeaegselt esitada.".

 

§ 6. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" lisa 1 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses.

Toetatavad tegevused

1

jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2

jäätmete süvakogumismahuti (maa-alune ja maapealne) paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;

3

kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

4

kortermaja puukuuri ehitamine või korrastamine;

5

rattaparkla või rattahoidja ehitamine;

6

elektrigeneraatori ühenduse ehitamine kütte- ja veesüsteemidele;

7

elektrigeneraatori soetamine (abikõlblik ainult koos ühenduse ehitamisega);

8

elektriauto laadimisjaama paigaldamine.

 

OTSUSED

Otsus nr 17 – Omafinantseeringu tagamine

Tagada Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise KIK-i veemajanduse programmi projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 769 164,35 eurot, sh kuni 384 582,18 eurot 2024. aastal ja kuni 384 582,17 eurot 2025. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.

 

Otsus nr 18 – Omafinantseeringu tagamine

Tagada Äksi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise KIK-i veemajanduse programmi projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 508 992,00 eurot, sh kuni 254 496,00 eurot 2024. aastal ja kuni 254 496,00 eurot 2025. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.

 

Otsus nr 19 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Astelpaju tänav L4 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2442, kinnistusraamatu nr 261604, pindala 7246 m2, 100% transpordimaa) hinnaga 36230 eurot.

 

Otsus nr 20 – Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Nimetada Tartu valla valimiskomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Esimees: vallasekretär kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lg 4 alusel

Liikmed:                    

 1. Tõnu Vesi
 2. Triin Vaino
 3. Doris Grünvald
 4. Kairi Kaeval

Asendusliikmed:       

 1. Tatjana Obuhova 
 2. Margus Hendrikson

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.04.2023 algusega 16.00.

15.02.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 3 – Tartu valla detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks ette nähtud taristu väljaehitamise kokkuleppimise kord

Määrus reguleerib kokkuleppe sõlmimist ja täitmist Tartu valla ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel:

 1. detailplaneeringu koostamise ja koostamise tellimise osas;
 2. avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude täielikus või osalises kandmises.

 

OTSUSED

Otsus nr 12 – Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste  

detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavolikogu 27.05.2015 a. otsus nr 45 „Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

 

Otsus nr 13 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuv Vana-Kubja tänava maaüksus (kü tunnus 79403:002:1318, 4555 m², transpordimaa) ja nimetatud kinnisasi omandatakse Tartu vallale hinnaga üks euro.

 

Otsus nr 14 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas, Vahi alevikus asuv Müta tee maaüksus (registriosa 2459804 koosseisus, katastritunnus 79601:001:1070, pindala 8151m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 5 706 eurot.

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas, Vahi alevikus asuv Nõmmiku kergtee L16 maaüksus (registriosa 2459804 koosseisus, katastritunnus 79401:006:1337, pindala 562 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 393 eurot.

 

Otsus nr 15 – Loa andmine vallavara võõrandamiseks ja eelliitumislepingu sõlmimiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele luba Ermipargi kinnistu (registriosa 4292404, katastritunnus 79403:002:1300) tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile tingimusel, et Eesti Vabariik on omandanud Erminurme tee 28 kinnistu (registriosa 4662904, katastritunnus 79403:002:1568).

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida eelliitumisleping Tartu valla, AS Tartu Veevärk ning Ermi tn 10 kinnistu arendaja vahel osalemiseks nimetatud kinnistu teenindamiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehituse rahastamises summas kuni 166 590 eurot (ükssada kuuskümmend kuus tuhat viissada üheksakümmend eurot).

 

Otsus nr 16 – Rahvakohtunikukandidaatide valimine

 1. Valida Tartu valla rahvakohtunikukandidaatideks järgmised isikud:

1.1 Evelin Laansalu;

1.2 Marika Lillepõld;

1.3 Inna Vesi;

1.4 Tea Pendla.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.03.2023 algusega 16.00.

25.01.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 1 – Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Kiideti heaks Tartu maakonna arengustrateegia „Tartumaa arengustrateegia 2040".

 

Määrus nr 2 – Tartu valla 2023. aasta eelarve

Võeti vastu Tartu valla 2023. aasta eelarve.

Tartu valla 2023. aasta eelarve kogumaht on 36 074 528 eurot. Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 5 500 000 euro ulatuses. Reservfondi suuruseks määratakse 130 000 eurot. aasava eelarve osa suurus 2024. aasta eelarve koostamisel on 60 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 30 000 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 1 – Sõltuva üksuse kohustuste tagamine

Tagada Osaühingu Tartu Valla Kommunaal võetavaid kohustusi seoses uue või vähekasutatud reisibussi soetamisega, bussi hind kuni 160 000 eurot + käibemaks.

 

Otsus nr 2 – Projektis "Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine" osalemine

Anda Tartu Vallavalitsusele luba osaleda projektis „Põhja Puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine". Rahastada punktis 1 nimetatud projekti omaosalust summas kuni 1050000 eurot.

 

Otsus nr 3 – Projektis "Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine" osalemine

Osaleda kultuuriministri 16.12.2022 määruse nr 22 „Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamise tingimused ja kord" alusel rahastatavas regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetusmeetmes projektiga „Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine", mille arvestuslik kogumaksumus on 666 667 eurot. Rahastada projekti „Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine" omaosalust summas kuni 166 667 eurot.

 

Otsus nr 4 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada vallale kuuluv Raudteeäärse tee katastriüksus (katastritunnus 79601:001:0658) tasuta Eesti Vabariigile. 

 

Otsus nr 5 – Halduslepingu sõlmimine Maarja-Magdaleena kalmistu haldamiseks

Sõlmida MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Maarja-Magdaleena Kogudusega, registrikood 80208281, haldusleping Tartu valla haldusterritooriumil asuva Maarja-Magdaleena vana ja uue kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmiseks.

 

Otsus nr 6 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Tartu valla omandis on Maarja-Magdaleena külas Parkla tee 3 korterelamus asuvad korteriomandid registriosa 2637135 (korter 2 – esimese korruse ühetoaline korter, 42,0 m²) ja registriosa 2637635 (korter 7 – teise korruse kahetoaline korter, 52,1 m²), maaüksuse katastritunnus 77302:001:1560, pindala 1554 m2, sihtotstarve 100% elamumaa.

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras parima hinnapakkumise teinud ostjale:

 1. korteriomand registriosa 2637135 (korter 2) alghinnaga 18 000 eurot.
 2. korteriomand registriosa 2637635 (korter 7) alghinnaga 20 000 eurot.

 

Otsus nr 7 – Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Nimetati 2023. aasta riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed.

 

Otsus nr 8 – Tabivere Vallavolikogu 14.12.2007 otsuse nr 48 kehtetuks tunnistamine

Tunnistada Tabivere Vallavolikogu 14.12.2007 otsus nr 48 „Tabivere valla elamute ja eluruumide sotsiaalelamuteks ja -korteriteks tunnistamine" kehtetuks.

 

Otsus nr 9 – Vaideotsus

Jätta rahuldamata kodaniku vaie Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 108 kehtetuks tunnistamiseks osas, millega määrati avalikku kasutusse asjaõiguslepingu sõlmimise või sundvalduse seadmise kaudu maaüksused 77301:003:0107 (Elistvere töökoda), 77301:001:0364 (Haavamäe) ja 77301:003:0228 (Läti).

 

Otsus nr 10 – Audiitori määramine

Määrata Tartu valla konsolideerimisgrupi 2022.-2024. aasta majandusaasta aruande audiitorteenuse osutajaks OÜ Loodi Finantsid (registrikood 14055281).

Kinnitada audiitorteenuse osutaja ülesandeks aastate 2022-2024 kohta Tartu valla konsolideeritud aastaaruannete ning konsolideerimisgrupi ettevõtete (OÜ Tartu Valla Kommunaal, SA Raadi ja SA Saadjärve) aastaruannete auditeerimine.

 

Otsus nr 11 – Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine

Kinnitati eevisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.02.2023 algusega 16.00.