19.04.2023 istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

 

Määrus nr 5 – Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine

Käesoleval ajal kehtiva määruse muudatus annab aluse toetada ka neid eralastehoiuteenuse osutajaid, kes tegutsevad Tartu valla territooriumil.

 

OTSUSED

 

Otsus nr 21 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku enampakkumise korras vallale kuuluvad Kõrvemaa tn 3 katastriüksus (kinnistu nr 20955050, katastritunnus 79601:001:1468), Kõrvekaare tn 7 katastriüksus (kinnistu nr 20939250, katastritunnus 79601:001:1467) ja Kõrveringi tn 1 katastriüksus (kinnistu nr 20938850 katastritunnus 79601:001:1466) ühe kogumina alghinnaga 63 160 eurot.

 

Otsus nr 22 – Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Lubada Voldi Vara OÜ (registrikood 16215530) omandada Tartu vallas Voldi külas asuv Partsi kinnistu (registriosa 1385635, katastritunnus 77301:002:3400).

 

Otsus nr 23 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv Jõeküla tänav L1 katastriüksus (kinnistusraamatu registriosa nr 22817150, katastritunnus 79601:001:2436, pindala 17705 m2, 100% transpordimaa). Kinnisasi omandatakse riigivaraseaduse § 33 lg 1 alusel Tartu vallale tasuta.

 

Järgmine volikogu istung toimub 17.05.2023 algusega 16.00.

15.03.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 4 – Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" muutmine

§ 1. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 1 2. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine, jäätmete liigiti kogumise edendamine, hädaolukordadeks ja rohepöördeks valmisoleku parendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.".

 

§ 2. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 1 4. lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust on võimalik taotleda nende kortermajadega seotud tegevusteks, mis on taotluse esitamise hetkel vanemad kui 7 aastat. Toetust elektrigeneraatori ühenduste ehitamiseks ja elektrigeneraatori ning elektriauto laadimisjaama paigaldamiseks on võimalik taotleda kõigi kortermajade jaoks.".

 

§ 4. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 7 4. lõiget muudetakse ja lisatakse 5. punkt järgmises sõnastuses:

„5) eelistatud on taotlejad, kes viimase kolme aasta jooksul pole toetust saanud.".

 

§ 5. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" § 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠11. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt toetuse andmisele järgneva aasta 1. detsembriks.

(2) Vallavalitsusel on õigus pikendada aruande ja kuludokumentide esitamiseks sätestatud tähtaega, kui planeeritud tööd on teostatud või lõpetamisel, kuid mõjuval põhjusel ei ole kuludokumente võimalik õigeaegselt esitada.".

 

§ 6. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" lisa 1 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses.

Toetatavad tegevused

1

jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2

jäätmete süvakogumismahuti (maa-alune ja maapealne) paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;

3

kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

4

kortermaja puukuuri ehitamine või korrastamine;

5

rattaparkla või rattahoidja ehitamine;

6

elektrigeneraatori ühenduse ehitamine kütte- ja veesüsteemidele;

7

elektrigeneraatori soetamine (abikõlblik ainult koos ühenduse ehitamisega);

8

elektriauto laadimisjaama paigaldamine.

 

OTSUSED

Otsus nr 17 – Omafinantseeringu tagamine

Tagada Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise KIK-i veemajanduse programmi projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 769 164,35 eurot, sh kuni 384 582,18 eurot 2024. aastal ja kuni 384 582,17 eurot 2025. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.

 

Otsus nr 18 – Omafinantseeringu tagamine

Tagada Äksi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise KIK-i veemajanduse programmi projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 508 992,00 eurot, sh kuni 254 496,00 eurot 2024. aastal ja kuni 254 496,00 eurot 2025. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.

 

Otsus nr 19 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Raadi alevis asuv Astelpaju tänav L4 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:2442, kinnistusraamatu nr 261604, pindala 7246 m2, 100% transpordimaa) hinnaga 36230 eurot.

 

Otsus nr 20 – Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Nimetada Tartu valla valimiskomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Esimees: vallasekretär kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lg 4 alusel

Liikmed:                    

 1. Tõnu Vesi
 2. Triin Vaino
 3. Doris Grünvald
 4. Kairi Kaeval

Asendusliikmed:       

 1. Tatjana Obuhova 
 2. Margus Hendrikson

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.04.2023 algusega 16.00.

15.02.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUS

Määrus nr 3 – Tartu valla detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks ette nähtud taristu väljaehitamise kokkuleppimise kord

Määrus reguleerib kokkuleppe sõlmimist ja täitmist Tartu valla ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel:

 1. detailplaneeringu koostamise ja koostamise tellimise osas;
 2. avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude täielikus või osalises kandmises.

 

OTSUSED

Otsus nr 12 – Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste  

detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavolikogu 27.05.2015 a. otsus nr 45 „Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

 

Otsus nr 13 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuv Vana-Kubja tänava maaüksus (kü tunnus 79403:002:1318, 4555 m², transpordimaa) ja nimetatud kinnisasi omandatakse Tartu vallale hinnaga üks euro.

 

Otsus nr 14 – Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas, Vahi alevikus asuv Müta tee maaüksus (registriosa 2459804 koosseisus, katastritunnus 79601:001:1070, pindala 8151m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 5 706 eurot.

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas, Vahi alevikus asuv Nõmmiku kergtee L16 maaüksus (registriosa 2459804 koosseisus, katastritunnus 79401:006:1337, pindala 562 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 393 eurot.

 

Otsus nr 15 – Loa andmine vallavara võõrandamiseks ja eelliitumislepingu sõlmimiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele luba Ermipargi kinnistu (registriosa 4292404, katastritunnus 79403:002:1300) tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile tingimusel, et Eesti Vabariik on omandanud Erminurme tee 28 kinnistu (registriosa 4662904, katastritunnus 79403:002:1568).

Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida eelliitumisleping Tartu valla, AS Tartu Veevärk ning Ermi tn 10 kinnistu arendaja vahel osalemiseks nimetatud kinnistu teenindamiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehituse rahastamises summas kuni 166 590 eurot (ükssada kuuskümmend kuus tuhat viissada üheksakümmend eurot).

 

Otsus nr 16 – Rahvakohtunikukandidaatide valimine

 1. Valida Tartu valla rahvakohtunikukandidaatideks järgmised isikud:

1.1 Evelin Laansalu;

1.2 Marika Lillepõld;

1.3 Inna Vesi;

1.4 Tea Pendla.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.03.2023 algusega 16.00.

25.01.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 1 – Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Kiideti heaks Tartu maakonna arengustrateegia „Tartumaa arengustrateegia 2040".

 

Määrus nr 2 – Tartu valla 2023. aasta eelarve

Võeti vastu Tartu valla 2023. aasta eelarve.

Tartu valla 2023. aasta eelarve kogumaht on 36 074 528 eurot. Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 5 500 000 euro ulatuses. Reservfondi suuruseks määratakse 130 000 eurot. aasava eelarve osa suurus 2024. aasta eelarve koostamisel on 60 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 30 000 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 1 – Sõltuva üksuse kohustuste tagamine

Tagada Osaühingu Tartu Valla Kommunaal võetavaid kohustusi seoses uue või vähekasutatud reisibussi soetamisega, bussi hind kuni 160 000 eurot + käibemaks.

 

Otsus nr 2 – Projektis "Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine" osalemine

Anda Tartu Vallavalitsusele luba osaleda projektis „Põhja Puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine". Rahastada punktis 1 nimetatud projekti omaosalust summas kuni 1050000 eurot.

 

Otsus nr 3 – Projektis "Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine" osalemine

Osaleda kultuuriministri 16.12.2022 määruse nr 22 „Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamise tingimused ja kord" alusel rahastatavas regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetusmeetmes projektiga „Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine", mille arvestuslik kogumaksumus on 666 667 eurot. Rahastada projekti „Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine" omaosalust summas kuni 166 667 eurot.

 

Otsus nr 4 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada vallale kuuluv Raudteeäärse tee katastriüksus (katastritunnus 79601:001:0658) tasuta Eesti Vabariigile. 

 

Otsus nr 5 – Halduslepingu sõlmimine Maarja-Magdaleena kalmistu haldamiseks

Sõlmida MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Maarja-Magdaleena Kogudusega, registrikood 80208281, haldusleping Tartu valla haldusterritooriumil asuva Maarja-Magdaleena vana ja uue kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmiseks.

 

Otsus nr 6 – Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Tartu valla omandis on Maarja-Magdaleena külas Parkla tee 3 korterelamus asuvad korteriomandid registriosa 2637135 (korter 2 – esimese korruse ühetoaline korter, 42,0 m²) ja registriosa 2637635 (korter 7 – teise korruse kahetoaline korter, 52,1 m²), maaüksuse katastritunnus 77302:001:1560, pindala 1554 m2, sihtotstarve 100% elamumaa.

Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras parima hinnapakkumise teinud ostjale:

 1. korteriomand registriosa 2637135 (korter 2) alghinnaga 18 000 eurot.
 2. korteriomand registriosa 2637635 (korter 7) alghinnaga 20 000 eurot.

 

Otsus nr 7 – Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Nimetati 2023. aasta riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed ja liikmed.

 

Otsus nr 8 – Tabivere Vallavolikogu 14.12.2007 otsuse nr 48 kehtetuks tunnistamine

Tunnistada Tabivere Vallavolikogu 14.12.2007 otsus nr 48 „Tabivere valla elamute ja eluruumide sotsiaalelamuteks ja -korteriteks tunnistamine" kehtetuks.

 

Otsus nr 9 – Vaideotsus

Jätta rahuldamata kodaniku vaie Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 otsuse nr 108 kehtetuks tunnistamiseks osas, millega määrati avalikku kasutusse asjaõiguslepingu sõlmimise või sundvalduse seadmise kaudu maaüksused 77301:003:0107 (Elistvere töökoda), 77301:001:0364 (Haavamäe) ja 77301:003:0228 (Läti).

 

Otsus nr 10 – Audiitori määramine

Määrata Tartu valla konsolideerimisgrupi 2022.-2024. aasta majandusaasta aruande audiitorteenuse osutajaks OÜ Loodi Finantsid (registrikood 14055281).

Kinnitada audiitorteenuse osutaja ülesandeks aastate 2022-2024 kohta Tartu valla konsolideeritud aastaaruannete ning konsolideerimisgrupi ettevõtete (OÜ Tartu Valla Kommunaal, SA Raadi ja SA Saadjärve) aastaruannete auditeerimine.

 

Otsus nr 11 – Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine

Kinnitati eevisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15.02.2023 algusega 16.00.