Tartu Vallavalitsuse koosseis

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
liige Tarmo Raudsepp
liige Kadi Kukk
liige Tõnis Tõnissoo
liige
vallavanem Jarno Laur

Tartu Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

Vallavanem Jarno Laur

Põhiküsimused:

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • planeerimistegevus
 • valla esindamine
 • rahandusküsimused
 • investeeringute kava
 • välissuhted
 • kriisireguleerimine.

Abivallavanem Tarmo Raudsepp

Põhiküsimused:

 • sporditöö
 • vallavara (vallas- ja kinnisvara) kasutamise koordineerimine
 • ühisveevärk- ja kanalisatsioon
 • energeetika
 • infotehnoloogia
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • turism
 • transport (k.a ühistransport)
 • Piirissaar ja sadamad
 • spordihooned ja -rajatised

Vallavalitsuse struktuuriüksused: 

 • majandusosakond

Äriühingute ja sihtasutuste tegevuse koordineerimine:

 • SA Saadjärve
 • OÜ Tartu Valla Kommunaal
 • Raadi SA
 • OÜ Raadi Arendus

Vallavalitsuse liige 

Põhiküsimused:

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid ja tervisedendus
 • alus-, üld- ja huviharidus
 • noorsootöö
 • kultuuritöö

Vallavalitsuse struktuuriüksused:

 • sotsiaalosakond

Vallavalitsuse hallatavad asutused:

 • koolid
 • lasteaiad
 • raamatukogud
 • rahvamajad
 • sotsiaalkeskus
 • huvikoolid
 • looduskool
 • noortekeskused

Vallavalitsuse liige Kadi Kukk

Põhiküsimused:

 • keskkonnaküsimused
 • ettevõtlus
 • jäätmehooldus
 • keskkonna- ja loodusvarade kasutusload

Vallavalitsuse liige Tõnis Tõnissoo

Põhiküsimused:

 • maaküsimused
 • ehitusküsimused
 • liikluskorraldus
 • teederegister ja erateede kasutusõigused
 • ostueesõiguse rakendamine