« Tagasi

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.12.2020 korraldusega nr 1105 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Stardiraja tn 12 (kü tunnus 79601:001:1513) ja Stardiraja tn 14 (kü tunnus 79601:001:1251) maaüksuste liitmist üheks krundiks ning krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist riigikaitsemaa sihtotstarbeks. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 5,2 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavalitsuse 16.04.2020 korraldusega nr 338 kehtestatud Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT