« Tagasi

Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 23.05.2024. a korraldusega nr 629 Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringust huvitatud isik on Kaitseliit. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Stardiraja tn 10 maaüksuse (kü tunnus: 79601:001:1512) sihtotstarbe muutmist riigikaitsemaaks ning määrata ehitusõigus hoonete ning teenindavate rajatiste püstitamiseks. Planeeringuga soovitakse kavandada ka võimalus liita kokku Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ning Stardiraja tn 14 maaüksused üheks krundiks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 7,45 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu algatamise eelselt ei ole tuvastatud vajadust läbi viia täiendavaid uuringuid.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris: SIIT