« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikust väljapanekust teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.05.2024. a korraldusega nr 563 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Kõrveküla alevikus asuva Pärna 17 maaüksusele ehitusõiguse määramine äri- ja korterelamu funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ligikaudu 6 100 m2.

Planeeringuga ei ole ette nähtud olemasolevate krundipiiride muumist. Pärna 17 krundile määratakse planeeringulahenduse kohaselt elamumaa sihtotstarve, lisaotstarbena on lubatud määrata ärimaa sihtotstarve. Pärna tn 17 krundile on lubatud planeeringulahenduse kohaselt kavandada kuni kolm korterelamut. Maksimaalselt on võimalik Pärna tn 17 maaüksusele kavandada kuni 25 korterit.

Pärna tn 17 maaüksusel asub praegu kaks hoonet – garaaž ja remondihall ning planeeringuala on osaliselt ümbritsetud betoonist aiaga. Olemasolevad hooned ning betoonist aed on ette nähtud lammutada. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.06.2024-16.06.2024. Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Täpsema informatsioon planeeringu menetluse kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT. Vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud planeering lisatakse materjalide hulka vahetult enne avaliku väljapaneku algust.