« Tagasi

Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 25.04.2024. a korraldusega nr 468 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuvate Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3, Rehepapi tn 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on planeeringuala jagamine korterelamu maa kruntideks, mille lisaotstarbena on lubatud kuni 15% ulatuses ärimaa otstarve ning määrata vastavad ehitusõigused korterelamute rajamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringualale soovitakse kavandada ligikaudu 360 uut elamuühikut. Planeeritud elamukruntidele juurdepääsuks on planeeringuala idaserva planeeritud uus tänavamaa krunt, mis ühendub planeeritud ringristmikuga Keskuse teel. Planeeringuala pindala on ligikaudu 7,6 ha.

Planeeringuala on praegu hoonestamata ning suures osas kasutuses põllumajandusmaana. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal.

Planeeringu koostamise eesmärgid ning planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.05.2024-02.06.2024 Kõrveküla raamatukogus (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla alevik) ning Tartu valla kodulehel www.tartuvald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalik arvamus palume esitada Tartu vallavalitsuse e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee.

Täpsema informatsioon planeeringu kohta on kättesaadav valla planeeringute registrist SIIT