« Tagasi

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 19.01.2023 a. korraldusega nr 89 Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevis asuvale Vahi tn 63 maaüksusele elamukrundid ning ühiskondliku hoone krunt ja määrata ehitusõigused üksikelamute, abihoonete ning ühiskondliku hoone (lastehoid, noortekeskus, kogukonnakeskus vmt) püstitamiseks. Planeeringualale jääb Vahi tn 63 (kü 79401:006:0029, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 11669 m²) maaüksus, mis kuulub Tartu vallale. Lisaks on planeeringualasse osaliselt kaasatud ka Vahi tn 65 maaüksus (juurdepääsu kavandamise eesmärgil). Planeeringuga antakse lahendus muu hulgas ka ala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik tulenevalt planeerimisseadusest ning Tartu valla üldplaneeringust. Täiendavaid uuringuid planeeringumenetluse käigus ette ei nähta.

Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda SIIT