« Tagasi

Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 19.01.2023. a korraldusega nr 88 Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 detailplaneeringu. Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus (kü 79403:002:1551) üksikelamu kruntideks. Planeeringuga on kavandatud jagada Koidutähe tn 4 maaüksus kolmeks üksikelamu maa krundiks (POS 2 lubatud ka kaksikelamu maa). Koidutähe 6 krundil säilib olemasolev üksikelamu, mida on lubatud rekonstrueerida või ümber ehitada ehitusõiguses määratud ulatuses. Krundile POS 3/Koidutähe tn 4 säilib olemasolev juurdepääs Koidutähe tänavalt. Krundile POS 1 on planeeritud juurdepääs Koidutähe tänavalt ja krundile POS 2 on planeeritud juurdepääs Koidukiire tänavalt. Parkimine on ette nähtud lahendada krundisiseselt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuga ei kavandata avalikuks kasutamiseks ette nähtud rajatisi.

Planeeringu eesmärk on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused tiheasustusalal, väikeelamu juhtotstarbega maa-alal, mille alla mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Planeeritud tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, vara või kultuuripärandit. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning on tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN