« Tagasi

Vallavalitsuse 15.septembri istungi kokkuvõte

 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. MTÜ Sadjärve Loodusõpe ja Saadjärve Katamaraaniklubile toetust 24. septembril toimuva Saadjärve Sügisregati läbiviimiseks 250 eurot.
 2. Eriolümpia Eesti Ühendusele toetust Itaalias, Sansepolcros 13.-17.10.2022 toimuval Euroopa Eriolümpia korvpalliturniiril osalemiseks 800 eurot.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega.
 • Nõustuti Lammiku külas asuva Tuuleveski katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu tasuta sundvaldus Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Liiva tänav L2 maaüksusele (katastritunnus 79601:001:1325) vastavalt asendiplaanile.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tasuta tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Kruusa tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0416, kinnistu registriosa nr 14915850) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale1:
 2. Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Liiva tänav (tunnusega 79601:001:0444, kinnistu registriosa nr 14745050) uue maakaabeliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2.
 • Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu tasuta sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Stardiraja maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1004, reg osa 4273104) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kaasiku tn 12 (kü tunnus 79401:001:0317) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/23332 esitatud maaüksustele Tartu vallas, Raadi alevis, Kalevipoja tänav L1 (kü tunnus 79601:001:2017), Kalevipoja tn 25 // 27 (kü tunnus 79601:001:2016), Kalevipoja tn 1//3 (kü tunnus 79601:001:2015) ja Suure-Riistapuu (kü tunnus79401:006:0630) maaüksustel sademeveetorustiku (EHR kood 291658663) rajamiseks – 22239 (muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pärna tn 20 (kü tunnus 79601:001:1425) maaüksusele ehitise (üksikelamu) laiendamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Sojamaa küla, Sojamaa keskus 16 (kü tunnus 79601:001:1952) maaüksusele ehitise (laohoone) laiendamiseks – 12529 muu laohoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere külla, Tartu mnt 12 ja 8a (kü tunnused 38301:003:0072, 79601:001:2032) maaüksustele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Sinitihase tn 1 (kü tunnus 79601:001:0806) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Erminurme tee 6 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1056) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339714) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Erminurme tee 8 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1057) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339715) kasutusele võtmiseks.
 • Tunnistati Sookure kinnistu (katastritunnus 79601:001:2111, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik) Tartu Vallavalitsuse 04.08.2022 korralduse nr 730 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Käänu tn 11 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1117) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121367424) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Lähte alevikus, Saava (kü tunnus 79401:005:0357) maaüksusel valminud ehitise (hokiväljak – ehitisregistri kood 221359869) kasutusele võtmiseks – 24112 (liuväli).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Savioja tn 7 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0721) valminud ehitise (ladu – ehitisregistri kood 121359099) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Aovere külla, Nurga (kü tunnus 79403:002:0408) maaüksusel valminud ehitise reoveesüsteemi (ehitisregistri kood 221325897) kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu vallas, Raadi alevis, Killustiku põik 3 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:1581) oleva hoone (ehr kood 104012572) laiendamiseks.
 • Anti välja projekteerimistingimused Tartu vald, Raadi alev, Raadimõisa põik 11 maaüksusele (kü tunnus 79401:006:0671) üksikelamu ja teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.
 • Sõlmiti sisetehingu leping OÜ-ga Tartu Valla Kommunaal Palalinna lumetootmise veevõtukoha projekteerimiseks ja välja ehitamiseks.

PROTOKOLL