« Tagasi

Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 27.07.2022 korraldusega nr 715 Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0500) detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga jagatakse maa-ala kuueks krundiks: Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 4045-8416 m2 ning kolm transpordimaa krunti, mis arvestavad alal varem kehtestatud detailplaneeringuga, millega määrati eraldi krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks ja eraldi krunt Idaringtee- 3 Jõhvi-Tartu- Valga mnt ristmiku vajaduseks. Täiendav transpordimaa krunt on moodustatud Rehevärava tänava võimalikuks laiendamiseks. Planeeringuala pindala on ca 2ha.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, tekib planeeringu elluviimisel ajutine negatiivne mõju: algab ehitustegevuse alustamisega ja lõpeb peale tegevuste lõpetamist.  Kavandatava tegevusega kaasnevana on oodata ka mõningast liikluskoormuste tõusu. Samas ei saa seda pidada antud ala asukohta silmas pidades oluliseks ning liiklusmüra ja liiklusest põhjustatud õhusaaste tasemete olulist tõusu ei kaasne. Planeeringuala ja lähiala on juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud (muudetud) keskkond. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatud tegevuste tulemusena suureneb piirkonnas vähesel määral inimtegevuse mõju.

Planeeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga ning piirkonna arengu eesmärkidega.  Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN