« Tagasi

Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.07.2022 korraldusega nr 660 Kastli külas asuvate Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, tel 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee) .

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Loogaaia, Tuisu ja Tuisula maaüksuste jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja nende juurde kuuluvate abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 17 ha. Detailplaneeringu vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alal.  Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine vajalik, kui edasise menetluse käigus järgitakse eelhinnangus välja toodud tingimusi ning nõudeid. Keskkonnatingimustega arvestatakse planeeringumenetluse käigus. Võimalike uuringute tegemise vajadus on kirjeldatud planeeringu lähteülesandes

Korraldusega on võimalik Tartu valla planeeringute registris SIIN  ning tööpäevadel Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)