« Tagasi

Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Vainu ja Käopesa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ala laiendamine ja nime muutmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.01.2021 korraldusega nr 65 Tila külas asuvate Sutemäe (kü 79601:001:0028), Sutemetsa (kü 79601:001:0131), Vainu (kü 79601:001:0031) ja Käopesa (kü 79601:001:0027) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale segafunktsiooniga hoonestuse, teenindava sidusa teedevõrgu ja üldkasutatava haljasala kavandamine, et moodustuks terviklik asumiala. Planeeringuga kaalutakse arendusalale erinevat tüüpi elamute (üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud ja korterelamud) ning ärifunktsiooniga hoonete planeerimist ja määratakse ehitusõigused ka abihoonete püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse ala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Sügisel 2021 viis OÜ Piibeleht Arendus koostöös Tartu Vallavalitsusega läbi planeeringuvõistluse. Tervikliku kontseptsiooni saamiseks kogu alale oli vaja kaasata lisaks Sutepõllu, Sutevälja, Ao, Käo ja Hämariku ja osaliselt ka Idaringtee L3 maaüksused. Planeeringuvõistluse eesmärgiks oli leida võistlusalale parim võimalik linnaehituslik lahendus, mis on aluseks detailplaneeringu koostamiseks.

01.02.2022 esitati detailplaneeringu algatamise taotlus ka lisaks Sutepõllu, Koidutähe tn 5//Sutevälja, Ao, Hämariku, Käo, Päeva tee 5 ja Raja maaüksustele. Kogu ala detailplaneeringu koostamiseks on vaja algatatud detailplaneeringuala laiendada. Detailplaneeringu koostamine toimub vastavalt võistlustööle. Planeeringu koostamise eesmärgid jäävad samaks, laieneb ainult ala vastavalt lisale 1. Tulenevalt detailplaneeringu ala laiendamisest, on otstarbekas ka muuta detailplaneeringu nimetust. Planeeringuala suurus on ca 55 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Tartu Vallavalitsuse 28.04.2022 korraldusega nr 410 laiendati algatatud detailplaneeringu ala, määrati detailplaneeringu nimeks Tila külas asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneering ning otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Koostatud eelhinnangu käigus jõuti järeldusele, et arvestades hetkel teadaolevat informatsiooni kavandatava tegevuse kohta, ei ole selle realiseerimisel (kavandatava tegevuse ellu viimisel) alust eeldada oluline ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist ja detailplaneeringu läbiviimiseks KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT