« Tagasi

Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 20.04.2022 otsusega nr 33 Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu.

 

Tartu Vallavolikogu 18.06.2003 otsusega nr 35 kehtestati Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneering (koostaja Arhitektibüroo SIIM & PÕLLUMAA OÜ, töö nr 04- 129). Planeeringu koostamise eesmärgiks oli osaline sihtotstarbe muutmine ärimaa osas, katastriüksuse kruntimine ja ehitusõiguse määramine, Vana-Narva maantee äärse korterelamu kruntimine ja ehitusõiguse määramine krundil, väikeelamumaa kruntimine ja ehitusõiguse määramine ning uue asukoha määramine ärimaale.

Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneering on käesoleval hetkel kehtiv Killustiku põik 3, Raadimõisa põik 11, Raadimõisa tn 11 ja 13, Narva mnt 134, 134a ja 136 maaüksustel. Vastavalt detailplaneeringule ei ole nendel kruntidel realiseeritud planeeringujärgseid ehitusõiguseid. Killustiku põik 1, Mõisavärava tn 1 ja Mõisavärava põik krundid on üle planeeritud ja realiseeritud vastavalt kehtivatele detailplaneeringutele.

Killustiku põik 3 maaüksuse omanik on esitanud 16.12.2021 Tartu Vallavalitsusele taotluse Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Põhjenduseks on toodud asjaolu, et kehtiv detailplaneering on väga vana ja võttes arvesse ümbritsevat olukorda, ei võimalda kehtiv detailplaneering Killustiku põik 3 osas hetkel toimuvaid arengusuundasid ellu viia. Avalduses on välja toodud, et vana aida hoone on nii amortiseerunud ja ei leia enam rakendust antud kiiresti arenevas piirkonnas. Kuna antud piirkonnas on suuremalt jaolt elamumaad, soovivad ka Killustiku põik 3 maaüksuse omanikud arendada maaüksust elamumaana, mida käesoleval hetkel kitsendab kehtiv detailplaneering.

Kuna detailplaneeringuga ei ole kõikidele planeeringualasse jäävatele kruntidele täiendavat ehitusõigust määratud või on hoonestusala määratud ebamõistlikul kujul ning ei ole võimalik sellisel kujul realiseerida, leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul detailplaneeringu jätkamine ei ole põhjendatud ning kehtetuks tuleb tunnistada kogu Vahi küla Vahi tänava kvartali detailplaneering.

Kõiki eespool nimetatud asjaolusid kogumina hinnates, on praegusel juhul põhjendatud tunnistada detailplaneering kehtetuks, kuna ajas muutunud eesmärke ja vajadusi järgiv lahendus on kehtiva õiguse järgi saavutatav isikuid vähem koormavate menetlustega, mida on võimalik läbi viia pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist. Tartu Vallavolikogu leiab, et Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT