« Tagasi

Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 20.04.2022 otsusega nr 32 osaliselt kehtetuks Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu Mõisatamme tn 4 maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 21.01.2004 otsusega nr 3 kehtestati Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneering (koostaja OÜ Brom Planeeringud, töö nr DP 0133), millega moodustati planeeritaval alal ca 220 väikeelamu ja ca 20 ärimaa krunti ja määrati kruntidele ehitusõigused. Planeering on suures osas realiseeritud ja osaliselt ka üle planeeritud.

Mõisatamme tn 4 kinnistu omanik esitas 23.12.2021 Tartu Vallavalitsusele taotluse Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Mõisatamme tn 4 kinnistu osas (planeeringu järgne krunt- pos 114), kuna kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõigus ei rahulda tänaseks 5- lapseliseks kasvanud pere tingimusi eluruumidele. 2010.a-2011.a on detailplaneeringu alusel Mõisatamme tn poolsele ehitusjoonele projekteeritud ja ehitatud üksikelamu, mida soovitakse laiendada Mõisavälja tänava poole. Kehtiva detailplaneeringuga on aga hoonestusala määratud krundile ulatuses, mis ei võimalda soovitud laienduse osa realiseerida.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT