« Tagasi

Kukemetsa IV maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Kukemetsa IV maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Krüüdneri Karjäär OÜ (registrikood: 10698390) (aadress Näituse tn 21, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisluba) taotlus Kukemetsa IV liivakarjääri mäeeraldisel on menetlusse võetud.

Mäeeraldise taotlemine tuleneb soovist varustada ümbruskonna tee-ehitus ja ehitusobjekte selleks sobiva materjaliga.

Taotletav Kukemetsa IV liivakarjäär asub Tartu maakonnas, Tartu vallas, Vedu külas Kukemetsa liivamaardlal riigile kuuluval maaüksusel Vara metskond 25 (katastriüksuse tunnus 79401:001:0679). Kukemetsa IV liivakarjäär hõlmab kohaliku tähtsusega Kukemetsa liivamaardla (registrikaardi nr 829) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 14. ploki (pindala 1,83 ha). Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa külgnevad lääneservas vahetult olemasoleva Kukemetsa V kruusakarjääri (loa nr L.MK/324132; loa omaja Suuremäe Karjäär OÜ) mäeeraldise ja selle teenindusmaaga. Kukemetsa IV liivakarjääri mäeeraldise pindala on 1,83 ha, teenindusmaa pindala 2,19 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 01.12.2021 ehitusliival (plokk 14) 159 tuh m³. Kaevandatavaks ehitusliiva varuks 147 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks 10,0 tuh m³. Katendi kogus 16 tuh m³, sh muld 4 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa). Luba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info Telefon: 662 5999, E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu.

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.