« Tagasi

Tila külas asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 22.12.2021 korraldusega nr 1234 Tila külas asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. 

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Koidutähe 4 maaüksuse jagamist neljaks eraldi maaüksuseks ning määrata uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT