« Tagasi

Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 08.10.2021 korraldusega nr 972 Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringuga muudetakse Savi tn 6 maaüksuse sihtotstarve tootmismaast äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritud krundile on lubatud rajada kuni 3 hoonet maksimaalse kõrgusega 12 m, lubatud suurim korruste arv on 2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 2715 m2. Savi tn 6 kinnistule säilib olemasolev juurdepääs Savi tänavalt.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT