« Tagasi

Tartu vald jätkab URBACT projektis osalemist

Tartu vald osaleb üle-euroopalises URBACT programmis aastast 2019, mil 80-st esitatud projektist valiti rahastamiseks 23. Vald on üks kaheksast partnerist projektis "Active Citizens". Projektis jagatakse kogemusi Prantsusmaa linnadega Agen ja Saint-Quentin, Itaalia linnaga Cento, Portugalist linnaga Santa Maria de Feira, Tšehhist linnaga Hradec Kralové, Saksamaalt linnaga Dinslaken ja Rumeeniast linnaga Bistrita.

URBACT on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise tarbeks, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. Tartu vald saab jagada oma kogemust kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste ning nende kaudu vallakodanike kaasamise teemadel. Tartu valla jaoks on tegemist olulise sisendiga, saamaks ideid ja tegevusplaane parema demokraatia elluviimisel, kodanike kaasamisel omavalitsuse otsustusprotsessidesse.

Tegemist on kolmeaastase projektiga, mis on jagatud kahte faasi. Esimene faas kestis septembrist 2019 märtsini 2020. Selle jooksul tutvuti partneritega ja pandi paika projekti eesmärgid ning tegevused teise faasi osas. Teise faasi jaoks esitati täiendatud taotlus ja maikuus 2020 kiideti see URBACT sekretariaadi poolt heaks.

Kuigi koroonakriis on muutnud kogu maailma ja ka antud projektis algselt planeeritud, peamiselt partneromavalitsuste külastamise esialgset ajakava, siis projekt läheb ka uuenenud olukorras siiski edasi.

Vahepealse pooleteise aasta jooksul on toimunud mitmeid võrgustiku kohtumisi veebi teel. Tartu valla kohalik tegevusgrupp on kohtunud omavahel juunis 2020 ning veebruaris ja mais 2021, et arutleda ja visioniseerida, kuidas veelgi paremini vallakodanikke otsustamisprotsessidesse kaasata. Kohtumistel jõuti mitmete sessioonide kaudu tulemini, et kodanikele on olulisemad teemad kaasava eelarve ümberformuleerimine, kohalike kogukondade tõhusam kaasamine ja nn e-kogukonnavanema ellukutsumine. Teise teema osas parema selguse saamiseks viidi sel suvel vallakodanike seas läbi küsitlus, mille täpsemad järeldused on veel kokkuvõtmisel.

Esimesi tulemusi aga esitleti Tartu vallas 21. – 22. septembril toimunud rahvusvahelise kohtumise käigus. Sellel osalesid kõikide partnerlinnade esindajad ja see toimus üle pika aja silmast-silma. Kõik võrgustikus osalejad tutvustasid just nende omavalitsustes selgunud kaasamisprotsessi murekohti ja nende parendamiseks planeeritud tegevusi. Tartu vald sai sellest väärt kogemuse ja kavatseb neid kindlasti kasutada.