« Tagasi

Vahi alevikus asuvate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 02.09.2021 korraldusega nr 818 Vahi alevikus asuvate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevate Mällo ja Vahipargi tn 15 maaüksuste jagamist väikeelamumaa ja ridaelamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja ridaelamute ning nende abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala läbib ka Tartu vallale kuuluv Vahipargi tänav. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 6 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT