« Tagasi

Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 47 Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu Pikapõllu maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 13.08.2008 otsusega nr 98 kehtestati Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering (koostaja GPK Partnerid OÜ, töö nr D-009-06), millega planeeriti maa-ala jagamine kruntideks ning määrati kruntidele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärifunktsiooniga hoonete, üksikelamute ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on osaliselt realiseeritud – maakorralduslikud toimingud on osaliselt tehtud, planeeritud maaükstel ei ole ehitusõigust realiseerima hakatud.

Pikapõllu kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Pikapõllu kinnistu osas, kuna kehtiv detailplaneering ei näe ette võimalust uute hoonete rajamiseks. Kehtiva detailplaneeringu järgi säilib Pikapõllu maaüksusel olemasolev olukord ja lisaks uusi ehitisi ette ei ole nähtud. Kinnistu omanik soovib ehitada krundile uue elamu ning taotleb asjakohase ehitusõiguse peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist vastavalt kehtivale seadusandlusele. Käesoleva krundi puhul on võimalik ehitusõigus määrata ka läbi projekteerimistingimuste.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT