« Tagasi

Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.06.2021 korraldusega nr 562 Tila külas asuvate Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.

Planeeringuga liidetakse Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksused üheks riigikaitsemaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse planeeritud krundile ehitusõigus hoonete ja teenindavate rajatiste püstitamiseks. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritud krundile on lubatud rajada 8 hoonet (+alajaam) maksimaalse kõrgusega 15 m, lubatud suurim korruste arv on 3. Kogu ehitusõigust ei ole lubatud realiseerida ühe hoonemahuna, ühe hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 3500 m2. Planeeritud krundile on juurdepääs lõuna poolt varem planeeritud Stardiraja tänavalt. Võimalik teine ühendus on perspektiivis kavandatud Idaringteelt.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT