« Tagasi

Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 334 Tila külas asuvate Käänu tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Kangroserva maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid detailplaneeringuid suurendades olemasolevaid Käänu tänava elamumaa kruntide pindalasid ning planeerida Kangroserva maaüksusele lisaks kolm elamumaa krunti. Oluliseks eesmärgiks on planeerida Käänu tänavalt Helmika tn 3 maaüksusele juurdepääs. Planeeritavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ning abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga aladel, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT