« Tagasi

Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 17.09.2020 korraldusega nr 771 Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Erminurme tee 28 maaüksusele ehitusõiguse määramist kuni kolme korterelamu püstitamiseks ja vastavalt ka krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist. Lisaks lahendatakse planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus ja üldkasutatav haljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskusemaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 5.10.2011.a otsusega nr 32 kehtestatud Tartu valla lõunaosa osaala II etapi detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT