« Tagasi

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.07.2020 korraldusega nr 556 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Nõmmiku tn 21 (kü tunnus 79401:001:0473) maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määratud on ehitusõigused elamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise pos 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja - kanalisatsioon on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Nõmmiku tn 21 maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 459 kehtestatud Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Planeeringu lahendus järgib piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri ja hoonestuslaadi. Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuala elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal, kuhu on lubatud ühepereelamute rajamine. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 389 võeti Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.05.2020–07.06.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT